l.n.a

 1. 3print
 2. 2print
 3. 4print
 4. 1print
 5. 2print
 6. 0print
 7. 5print
 8. 4print
 9. 9print
 10. 3print
 11. 7print
 12. 7print
 13. 6print
 14. 7print
 15. 4print
 16. 1print
 17. 15print
 18. 0print
 19. 5print
 20. 1print
 21. 7print
 22. 3print
 23. 2print
 24. 5print
Hiển thị ảnh 1 đến 24 của 24