PDA

View Full Version : Điểm chuẩn HV Báo chí và Tuyên truyền có thể lên 22Candy
05-08-2009, 07:25 PM
(DiemThi2009) - Với mặt bằng điểm thi khá hơn năm ngoái nên điểm chuẩn vào HV Báo chí và Tuyên Truyền năm nay nhỉnh hơn một chút (đặc biệt là khối C). Kết quả phân tích điểm thi cho thấy, trường sẽ xét tuyển NV2 một số ngành.


http://dantri.vcmedia.vn/Uploaded/2009/08/03/ts_030809.jpg


Việc phân tích dựa trên tổng điểm 3 môn và điểm ưu tiên của từng thí sinh. Kết quả phân tích chỉ có tính chất tham khảo. Để biết có trúng tuyển hay không thí sinh cần phải đợi trường công bố điểm chuẩn chính thức.
1. Xã hội học (mã ngành 521): chỉ tiêu 50
Có tổng cộng 96 thí sinh đăng ký vào ngành này. Số thí sinh có điểm từ 13.0 trở lên là 58, từ 13.5 trở lên là 57 và từ 14.0 trở lên 52. Tổng số thí sinh có điểm từ 14.5 trở lên là 43, từ 15.0 trở lên là 39 và từ 15.5 trở lên là 36.
Như vậy điểm chuẩn ngành này nhiều khả năng sẽ là 14.0 (nếu trường tuyển đủ 100% NV1) và sẽ là 15.0 (nếu trường dành chỉ tiêu xét tuyển NV2)
2. Triết học Mác-Lê nin (mã ngành 524): chỉ tiêu 50
+ Khối C: Có 123 thí sinh đăng ký. Số thí sinh có điểm từ 16.0 trở lên là 64, từ 16.5 trở lên là 55. Tổng số thí sinh có điểm từ 17.0 trở lên là 47, từ 17.5 trở lên là 42 và từ 18.0 trở lên là 36. Số thí sinh có điểm từ 18.5 trở lên là 30 và từ 19.0 trở lên là 27. Tổng số thí sinh có điểm từ 19.5 trở lên là 19 và từ 20.0 trở lên là 16.
+ Khối D1: có tông số 49 thí sinh dự thi. Số thí sinh có điểm từ 13.5 trở lên là 27, từ 14.0 trở lên là 22, từ 14.5 trở lên là 21. Số thí sinh có điểm từ 15.0 trở lên là 18, từ 15.5 trở lên là 16, từ 16.0 trở lên là 13 và từ 17.0 trở lên là 8.
Như vậy điểm chuẩn ngành này nhiều khả năng là 17.5 đối với khối C và từ 17.0 đối với khối D1
3. Chủ nghĩa xã hội khoa học (mã ngành 525): chỉ tiêu 50
Có tổng cộng 159 thí sinh đăng ký vào ngành này. Số thí sinh có điểm từ 15.0 trở lên là 82, từ 15.5 trở lên là 68 và từ 16.0 trở lên 58. Tổng số thí sinh có điểm từ 16.5 trở lên là 50, từ 17.0 trở lên là 46 và từ 17.5 trở lên là 37. Như vậy điểm chuẩn ngành này nhiều khả năng là 16.5
4. Kinh tế chính trị (mã ngành 526): chỉ tiêu 50
+ Khối C: Có 156 thí sinh đăng ký. Số thí sinh có điểm từ 16.0 trở lên là 83, từ 16.5 trở lên là 82. Tổng số thí sinh có điểm từ 17.0 trở lên là 71, từ 17.5 trở lên là 62 và từ 18.0 trở lên là 56. Số thí sinh có điểm từ 18.5 trở lên là 48 và từ 19.0 trở lên là 42. Tổng số thí sinh có điểm từ 19.5 trở lên là 41 và từ 20.0 trở lên là 36. Số thí sinh có điểm từ 20.5 trở lên 29, từ 21.0 trở lên là 22 và từ 21.5 trở lên là 19
+ Khối D1: có tông số 72 thí sinh dự thi. Số thí sinh có điểm từ 13.5 trở lên là 36, từ 14.0 trở lên là 32, từ 14.5 trở lên là 29. Số thí sinh có điểm từ 15.0 trở lên là 24, từ 15.5 trở lên là 21, từ 16.0 trở lên là 19, từ 16.5 trở lên là 17 và từ 17.0 trở lên là 12.
Như vậy nhiều khả năng ngành này có khối C là 20.0 và khối D1 là 16.5 hoặc 17.0
5. Quản lý kinh tế (mã ngành 527): chỉ tiêu 80
+ Khối C: Có 344 thí sinh đăng ký. Số thí sinh có điểm từ 16.0 trở lên là 159, từ 16.5 trở lên là 147. Tổng số thí sinh có điểm từ 17.0 trở lên là 134, từ 17.5 trở lên là 122 và từ 18.0 trở lên là 109. Số thí sinh có điểm từ 18.5 trở lên là 102 và từ 19.0 trở lên là 86. Tổng số thí sinh có điểm từ 19.5 trở lên là 72 và từ 20.0 trở lên là 62. Số thí sinh có điểm từ 20.5 trở lên 56, từ 21.0 trở lên là 47 và từ 21.5 trở lên là 38.
+ Khối D1: có tông số 197 thí sinh dự thi. Số thí sinh có điểm từ 15.0 trở lên là 85, từ 15.5 trở lên là 71, từ 16.0 trở lên là 64. Số thí sinh có điểm từ 16.5 trở lên là 55, từ 17.0 trở lên là 48, từ 17.5 trở lên là 39, từ 18.0 trở lên là 32 và từ 18.5 trở lên là 26.
Do đó điểm chuẩn nhiều khả năng là 20.5 đối với khối C và 18.5 đối với khối D1.
6. Lịch sử Đảng (mã ngành 528): chỉ tiêu 50
Tổng số thí sinh dự thi là 86. Số thí sinh có điểm từ 16.5 trở lên là 58, từ 17.0 trở lên là 52 và từ 17.5 trở lên là 47. Như vậy nhiều khả năng ngành này sẽ ấn định điểm chuẩn là 17.0
7. Xây dựng đảng và chính quyền Nhà nước (mã ngành 529): chỉ tiêu 50
Tổng số thí sinh dự thi là 161. Số thí sinh có điểm từ 18.0 trở lên là 77, từ 18.5 trở lên là 68, từ 19.0 trở lên là 57 và từ 19.5 trở lên là 50. Như vậy nhiều khả năng ngành này sẽ ấn định điểm chuẩn là 19.5
8. Quản lý tư tưởng Văn hóa (mã ngành 530): chỉ tiêu 80
Tổng số thí sinh dự thi là 135. Số thí sinh có điểm từ 15.0 trở lên là 87, từ 15.5 trở lên là 84, từ 16.0 trở lên là 74 và từ 16.5 trở lên là 69. Như vậy nhiều khả năng ngành này sẽ ấn định điểm chuẩn là 15.5
9. Chính trị học (mã ngành 531): Chỉ tiêu 50
Tổng số thí sinh dự thi là 201. Số thí sinh có điểm từ 18.0 trở lên là 71, từ 18.5 trở lên là 58, từ 19.0 trở lên là 48 và từ 19.5 trở lên là 41. Như vậy nhiều khả năng ngành này sẽ ấn định điểm chuẩn là 18.5 hoặc 19.0
10. Quản lý xã hội (mã ngành 532): chỉ tiêu 50
Tổng số thí sinh dự thi là 311. Số thí sinh có điểm từ 19.5 trở lên là 64, từ 20.0 trở lên là 51 và từ 20.5 trở lên là 40. Như vậy nhiều khả năng ngành này sẽ ấn định điểm chuẩn là 20.0
11. Tư tưởng Hồ Chí Minh (mã ngành 533): chỉ tiêu 45
Tổng số thí sinh dự thi là 139. Số thí sinh có điểm từ 17.0 trở lên là 63, từ 17.5 trở lên là 57 và từ 18.0 trở lên là 52. Số thí sinh có điểm từ 18.5 trở lên là 42 và từ 19.0 trở lên là 34. Như vậy nhiều khả năng ngành này sẽ ấn định điểm chuẩn là 18.5
12. Giáo dục chính trị (mã ngành 534): chỉ tiêu 80
Tổng số thí sinh dự thi là 81. Số thí sinh có điểm từ 13.0 trở lên là 60, từ 13.5 trở lên là 59 và từ 14.0 trở lên là 56. Số thí sinh có điểm từ 14.5 trở lên là 52 và từ 15.0 trở lên là 47. Số thí sinh có điểm từ 15.5 trở lên là 43 từ 16.0 trở lên là 40 và từ 16.5 trở lên là 38. Để nâng cao chất lượng đầu vào thì nhiều khả năng điểm chuẩn ngành này ấn định là 15.5 hoặc 16.0. Số chỉ tiêu còn thiều trường sẽ xét tuyển NV2.
13. Văn hóa học (mã ngành 534): chỉ tiêu 45
+ Khối C: Có 26 thí sinh đăng ký. Số thí sinh có điểm từ 13.0 trở lên là 21, từ 13.5 trở lên là 20 và từ 14.0 trở lên là 18. Tổng số thí sinh có điểm từ 14.5 là 17 và từ 15.5 trở lên là 16.
+ Khối D1: có tổng số 17 thí sinh dự thi. Số thí sinh có điểm từ 13.0 trở lên là 14, từ 13.5 trở lên là 13, từ 15.0 trở lên là 11.
Như vậy nhiều khả năng điểm chuẩn ngành này là 15.5 đối với khối C và 15.0 đối với khối D1. Số chỉ tiêu còn thiếu trường sẽ xét tuyển NV2.
14. Xuất bản (mã ngành 601): chỉ tiêu 50
+ Khối C: Có 179 thí sinh đăng ký. Số thí sinh có điểm từ 18.0 trở lên là 80, từ 18.5 trở lên là 63 và từ 19.0 trở lên là 54. Tổng số thí sinh có điểm từ 19.5 là 48 và từ 20.0 trở lên là 41. Số thí sinh có điểm từ 20.5 trở lên là 36, từ 21.0 trở lên là 29 và từ 21.5 trở lên là 24.
+ Khối D1: có tổng số 90 thí sinh dự thi. Số thí sinh có điểm từ 15.0 trở lên là 34, từ 15.5 trở lên là 32, từ 16.0 trở lên là 24. Tổng số thí sinh đạt từ 16.5 là 21, từ 17.0 trở lên là 20, từ 17.5 trở lên là 16 và từ 18.0 trở lên là 13
Như vậy nhiều khả năng điểm chuẩn ngành này là 20.5 đối với khối C và 18.0 đối với khối D1
15. Báo in (mã ngành 602): Chỉ tiêu 100
+ Khối C: Có 218 thí sinh đăng ký. Số thí sinh có điểm từ 18.0 trở lên là 84, từ 18.5 trở lên là 79 và từ 19.0 trở lên là 73. Tổng số thí sinh có điểm từ 19.5 là 65 và từ 20.0 trở lên là 56. Số thí sinh có điểm từ 20.5 trở lên là 51, từ 21.0 trở lên là 44 và từ 21.5 trở lên là 35.
+ Khối D1: có tổng số 317 thí sinh dự thi. Số thí sinh có điểm từ 17.0 trở lên là 85, từ 17.5 trở lên là 71, từ 18.0 trở lên là 60. Tổng số thí sinh đạt từ 18.5 là 50, từ 19.0 trở lên là 40, từ 19.5 trở lên là 22 và từ 20.0 trở lên là 17
Như vậy nhiều khả năng điểm chuẩn ngành này là 20.5 đối với khối C và 18.5 đối với khối D1
16. Báo ảnh (mã ngành 603): chỉ tiêu 30
+ Khối C: Có 179 thí sinh đăng ký. Số thí sinh có điểm từ 18.0 trở lên là 50, từ 18.5 trở lên là 47 và từ 19.0 trở lên là 39. Tổng số thí sinh có điểm từ 19.5 là 32 và từ 20.0 trở lên là 28. Số thí sinh có điểm từ 20.5 trở lên là 21, từ 21.0 trở lên là 19 và từ 21.5 trở lên là 16.
+ Khối D1: có tổng số 48 thí sinh dự thi. Số thí sinh có điểm từ 16.0 trở lên là 6, từ 16.5 trở lên là 5, từ 17.5 trở lên là 4. Tổng số thí sinh đạt từ 18.0 là 1.
Như vậy nhiều khả năng điểm chuẩn ngành này là 20.0 khối C và 17.5 đối với khối D1.
17. Báo phát thanh (mã ngành 604): chỉ tiêu 40
+ Khối C: Có 126 thí sinh đăng ký. Số thí sinh có điểm từ 18.0 trở lên là 46, từ 18.5 trở lên là 40 và từ 19.0 trở lên là 38. Tổng số thí sinh có điểm từ 19.5 là 29 và từ 20.0 trở lên là 25. Số thí sinh có điểm từ 21.0 trở lên là 22, từ 21.5 trở lên là 19 và từ 22.0 trở lên là 17.
+ Khối D1: có tổng số 130 thí sinh dự thi. Số thí sinh có điểm từ 16.0 trở lên là 39, từ 16.5 trở lên là 33, từ 17.0 trở lên là 27. Tổng số thí sinh đạt từ 17.5 là 19, từ 18.0 trở lên là 16, từ 18.5 trở lên là 12 và từ 20.0 trở lên là 6.
Như vậy nhiều khả năng điểm chuẩn ngành này là 19.5 khối C và 18.5 đối với khối D1.
18. Báo truyền hình (mã ngành 605): chỉ tiêu 100
+ Khối C: Có 320 thí sinh đăng ký. Số thí sinh có điểm từ 18.0 trở lên là 120, từ 18.5 trở lên là 110 và từ 19.0 trở lên là 103. Tổng số thí sinh có điểm từ 19.5 là 91 và từ 20.0 trở lên là 77. Số thí sinh có điểm từ 20.5 trở lên là 64, từ 21.0 trở lên là 54, từ 21.5 trở lên là 49 và từ 22.0 trở lên là 38.
+ Khối D1: có tổng số 218 thí sinh dự thi. Số thí sinh có điểm từ 17.0 trở lên là 76, từ 17.5 trở lên là 68, từ 18.0 trở lên là 59. Tổng số thí sinh đạt từ 18.5 là 48, từ 19.0 trở lên là 37, từ 19.5 trở lên là 32 và từ 20.0 trở lên là 25.
Như vậy nhiều khả năng điểm chuẩn ngành này là 20.5 khối C và 19.0 đối với khối D1.
19. Quay phim truyền hình (mã ngành 606): chỉ tiêu 30
+ Khối C: Có 307 thí sinh đăng ký. Số thí sinh có điểm từ 18.5 trở lên là 44, từ 19.0 trở lên là 33 và từ 19.5 trở lên là 28. Tổng số thí sinh có điểm từ 20.0 trở lên là 25 và từ 20.5 trở lên là 22. Số thí sinh có điểm từ 21.0 trở lên là 15, từ 21.5 trở lên là 12 và từ 22.0 trở lên là 6.
+ Khối D1: có tổng số 59 thí sinh dự thi. Số thí sinh có điểm từ 17.0 trở lên là 13, từ 17.5 trở lên là 8, từ 18.0 trở lên là 5. Tổng số thí sinh đạt từ 18.5 là 5, từ 19.0 trở lên là 4, từ 19.5 trở lên là 2 và từ 20.0 trở lên là 1.
Như vậy nhiều khả năng điểm chuẩn ngành này là 20.5 khối C và 19.0 đối với khối D1.
20. Báo mạng điện tử (mã ngành 607): chỉ tiêu 50
+ Khối C: Có 132 thí sinh đăng ký. Số thí sinh có điểm từ 18.0 trở lên là 49, từ 18.5 trở lên là 46 và từ 19.0 trở lên là 40. Tổng số thí sinh có điểm từ 19.5 trở lên là 34 và từ 20.0 trở lên là 30. Số thí sinh có điểm từ 20.5 trở lên là 22, từ 21.0 trở lên là 19 và từ 21.5 trở lên là 17.
+ Khối D1: có tổng số 146 thí sinh dự thi. Số thí sinh có điểm từ 17.0 trở lên là 46, từ 17.5 trở lên là 42, từ 18.0 trở lên là 37. Tổng số thí sinh đạt từ 18.5 là 31, từ 19.0 trở lên là 23, từ 19.5 trở lên là 19 và từ 20.0 trở lên là 16.
Như vậy nhiều khả năng điểm chuẩn ngành này là 20.0 đối với cả khối C và D1.
21. Thông tin đối ngoại (mã ngành 608): chỉ tiêu 45
+ Khối C: Có 201 thí sinh đăng ký. Số thí sinh có điểm từ 18.0 trở lên là 124, từ 19.0 trở lên là 99 và từ 20.0 trở lên là 73. Tổng số thí sinh có điểm từ 21.0 trở lên là 60 và từ 21.5 trở lên là 46. Số thí sinh có điểm từ 22.0 trở lên là 31, từ 22.5 trở lên là 25 và từ 23.0 trở lên là 20.
+ Khối D1: có tổng số 117 thí sinh dự thi. Số thí sinh có điểm từ 17.0 trở lên là 64, từ 17.5 trở lên là 51, từ 18.0 trở lên là 48. Tổng số thí sinh đạt từ 18.5 là 43, từ 19.0 trở lên là 36, từ 19.5 trở lên là 30 và từ 20.0 trở lên là 23. Tổng số thí sinh có điểm từ 20.5 trở lên là 13 và từ 21.0 trở lên là 8
Như vậy nhiều khả năng điểm chuẩn ngành này là22.0 đối với cả khối C và 20.5 đối với khối D1
22. Quan hệ công chúng (mã ngành 609): chỉ tiêu 50
+ Khối C: Có 106 thí sinh đăng ký. Số thí sinh có điểm từ 18.0 trở lên là 54, từ 19.0 trở lên là 43 và từ 20.0 trở lên là 40. Tổng số thí sinh có điểm từ 21.0 trở lên là 31 và từ 21.5 trở lên là 25. Số thí sinh có điểm từ 22.0 trở lên là 21, từ 22.5 trở lên là 16 và từ 23.0 trở lên là 13.
+ Khối D1: có tổng số 123 thí sinh dự thi. Số thí sinh có điểm từ 18.0 trở lên là 45, từ 18.5 trở lên là 39, từ 19.0 trở lên là 35. Tổng số thí sinh đạt từ 19.5 là 30, từ 20.0 trở lên là 23, từ 20.5 trở lên là 18 và từ 21.0 trở lên là 15.
Như vậy nhiều khả năng điểm chuẩn ngành này là21.0 đối với cả khối C và 20.0 đối với khối D1
23. Quảng cáo (mã ngành 610): chỉ tiêu 40
+ Khối C: Có 471 thí sinh đăng ký. Số thí sinh có điểm từ 21.0 trở lên là 62, từ 22.0 trở lên là 37 và từ 22.5 trở lên là 23. Tổng số thí sinh có điểm từ 23.0 trở lên là 17 và từ 23.5 trở lên là 9.
+ Khối D1: có tổng số 135 thí sinh dự thi. Số thí sinh có điểm từ 18.0 trở lên là 27, từ 18.5 trở lên là 20, từ 19.0 trở lên là 13. Tổng số thí sinh đạt từ 19.5 là 11, từ 20.0 trở lên là 9, từ 20.5 trở lên là 5 và từ 21.0 trở lên là 2.
Như vậy nhiều khả năng điểm chuẩn ngành này là22.0 đối với cả khối C và 20.5 đối với khối D1
24. Ngành Tiếng Anh (mã ngành 751): chỉ tiêu 40
Tổng số thí sinh dự thi là 92. Số thí sinh có điểm từ 14.0 trở lên là 51, từ 14.5 trở lên là 44 và từ 15.0 trở lên là 37. Số thí sinh có điểm từ 15.5 trở lên là 33 và từ 19.0 trở lên là 32. Số thí sinh có điểm từ 16.5 trở lên là 28 từ 17.0 trở lên là 24, từ 17.5 trở lên là 19 và từ 18.0 là 14.
Như vậy nhiều khả năng ngành này sẽ ấn định điểm chuẩn là 17.0. Số chỉ tiêu còn tiều sẽ xét tuyển NV2.

Nguồn: điểm thi

snow_a5_online
06-08-2009, 09:22 PM
haha..bóc tem bạn Hùng cái
Đọc bài này rùi nhưng cũng thankz bạn na
Công nhận năm nay mặt bằng chung của tr` mình khá cao..........mí ngành Quay phim TH vs Tư tưởng đảng....mọi năm vô danh tiểu tốt mà năm nay cũng bon chen gứm....................