PDA

View Full Version : Dự Kiến Hoạt Động 26-03-2011 !Trang : [1] 2

voimonster
31-12-2010, 12:36 PM
Cái này mới chỉ là dự kiến. Chưa có quyết định chính thức.
26-03 trường sẽ tổ chức hai hoạt động:
Thể thao và văn nghệ.
Trong đó:
Thể thao sẽ tổ chức hai môn: kéo co và cầu lông.
Trong môn cầu lông chỉ tổ chức đánh đôi nam nữ (không có đơn nam,đơn nữ như mọi năm.)

Văn nghệ sẽ tổ chức nhảy hiện đại hoặc dân vũ. Bắt buộc với khối 11 và khối 10 khối 12 thích thì zô.
c:big_smile:
].:http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/

[Artist][R]akZer
31-12-2010, 03:38 PM
... gì đây... trường tổ chức nhảy " hiện đại "... =))=))... đô rê mi... =))

voimonster
31-12-2010, 08:54 PM
Trường ta nhảy hiện đại hay chứ ! c:big_smile:].:http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/

0900
01-01-2011, 04:09 PM
Cái này mới chỉ là dự kiến. Chưa có quyết định chính thức.
26-03 trường sẽ tổ chức hai hoạt động:
Thể thao và văn nghệ.
Trong đó:
Thể thao sẽ tổ chức hai môn: kéo co và cầu lông.
Trong môn cầu lông chỉ tổ chức đánh đôi nam nữ (không có đơn nam,đơn nữ như mọi năm.)

Văn nghệ sẽ tổ chức nhảy hiện đại hoặc dân vũ. Bắt buộc với khối 11 và khối 10 khối 12 thích thì zô.
c:big_smile:


Sao trường không tổ chức thêm môn bóng rổ nhỉ ?
Năm ngoái định tổ chức rồi mà lại huỷ.
c:confident:

AoTungChao
01-01-2011, 04:33 PM
sao trường không tổ chức thêm mấy môn thể thao nữa ?
môn chạy thú vị phết đâý đơn gian, không đầu tư nhiều . tất cả các lớp ra hò.
Vui ghê.

atlantic_fly
01-01-2011, 06:31 PM
Riêng mình mong một môn thể thao trí tuệ như cờ vua ,cờ tướng hay ca rô cũng được ,năm nào cũng kéo co với cầu lông ...,toàn các môn cơ bắp .Hi vọng chú Voi chuyển ý kiến của mình đến BCH đoàn trường ,cám ơn !

thanhkhoeo
01-01-2011, 06:37 PM
hay để mai em ý kiến vs cô Bảo xem thế nào. Năm nào cũng cầu lông vs kéo co

Ủng hộ cờ vua mặc dù biết là sẽ thua A10 thằng toàn nằm trong đội tuyẻn tỉnh

atlantic_fly
01-01-2011, 06:42 PM
Chú Voi khá nhỉ ,nằm trong đội tuyển tỉnh là không vừa rồi ,hi vọng có dịp so tài !

huonglinh_1512
01-01-2011, 08:40 PM
Ah' mấy môn này hôm trước họp Linh cũng nêu rồi. Nhưng thầy Sơn và BCH nói là kinh phí tổ chức cao, kéo dài làm nhiều vòng nên không tổ chức: bóng đá, bóng rổ hay cờ vua. Còn kéo co với cầu lông là hai môn thế mạnh của trường mình, xưa nay vẫn thế.

___D___T___A10
01-01-2011, 09:04 PM
nên tổ chức bóng đá cho cả trường thì vui hơn... các truờng khác trường cũng đứng ra tổ chức mà.. và lớp nào tham gia đều đóng lệ phí.. như thế thì hay phải biết.. và ví dụ là truờng trãi đã tổ chức thành công giải bóng đá c:beauty:c:still_dreaming:

voimonster
01-01-2011, 10:04 PM
@___D___T___A10 :Bóng đá thì cũng thích thật. Nếu nộp lệ phí cũng được. nhưng anh vẫn khoái bóng rổ hơn.
@ Linh : Vậy tổ chức thêm môn chạy đi.
@ atlantic_fly: ok
@ Forever_loveyou: Thằng em anh đánh cũng bình thường thôi.
@keo.dang_c2: Hình như vừa rồi lớp em nhảy : "Muzik" Dance đúng hông ? Anh thấy cũng đẹp đấy. Chỉ tội trang phúc khá cá tính.
].:http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/

huonglinh_1512
02-01-2011, 08:07 AM
@voi: thế sao lúc họp không nói đi. Chạy cũng được, nhưng 2 môn thôi để tập trung cổ vũ hay hơn.
@_D_T_A10: bóng đá là ý của Linh đầu tiên này. Nhưng thầy Sơn nói là kinh phí tổ chức quá cao: tiền thuê sân, thuê trọng tài, rồi đá bóng thì phải có vòng loại chứ, thời gian lâu nữa......Nên không tổ chức. Nếu tổ chức được quá tốt.

voimonster
02-01-2011, 09:59 AM
@ huonglinh_1512 : Định nói nhưng mà ngại wúa. Với lại 2 môn hơi ít bởi vì môn kéo ko chỉ cần đúng một buổi là xong. Cầu lông giờ chỉ giảm một nữa nên chắc củng chỉ một ngày là xong. Vì thế tổ chức lệnh hẳn thời gian sẽ vui vui hơn. Ví dụ buổi sáng thi kéo co. Buổi chiều thi chạy. Hôm sau dành cho thi cầu lông. c:big_smile:http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/

thanhkhoeo
02-01-2011, 11:10 AM
oh kih phí cho môn cờ vua không nhiều vì mỗi bạn mà thi thì ít nhất cũng có 1 bộ . chỉ tốn thời gian thôi

mỗi lớp Chọn ra một kì thủ đi thi

đánh theo thể thức bốc thăm loại trực tiếp,1 ván duy nhất vậy sẽ có 35 ván Cờ diễn ra và sẽ có 6vòng đấu. Mỗi ván cờ nhiều nhất là 30' nên chỉ tốn khoảng 3 tiếng thôi linh Ạ

Để Thành viết bản dự thảo mai thành sx gửi cô bảo vs thầy sơn Thử xem

huonglinh_1512
02-01-2011, 11:37 AM
thì đó, cứ đi mà nói thử coi, quan trọng là cái tốn thời gian kia kìa còn tổ chức được cũng tốt chứ sao. Hôm trước nói mà thầy có đồng ý đâu. Linh nêu cờ vua vs đá bóng thầy bảo không được, vs lại còn theo ý kiến của BCH nữa chứ có phải mình thầy đâu.

thanhkhoeo
02-01-2011, 01:01 PM
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập – Tư do – Hạnh phúc
BẢN GÓP Ý Cho hoạt động 26/3
Kính gửi ban chấp hầnh đoàn trường THPT Đào Duy Từ
Em là Nguyễn Tiến Thành Chi đoàn 11A6
Sau khi lên diễn đàn của trưòng, em đuợc biết truờng sẽ tổ chức 2 môn thể thao là cầu lông và kéo co. Em thấy như vậy là hơi ít vì thế em xin góp ý là nên thêm bộ môn cờ vua vào thi đấu với những lí do sau
+ không tốn kinh phí Vì các VĐV sẽ mang cờ của mình theo
+ Không tốn cổ động viên: Do đặc thù của bô môn này là cần sự iim lặng, tập trung. (Để cổ động viên đi xem 2 môn còn lại )
+ không tốn diên tích: chỉ cần 4 phòng học là đủ
+ Vấn đề duy nhất tồn tại là thời gian thì Cũng chỉ cần một ngày là đủ
Mong ban chấp hành đoàn xem xét
Học sinh

Nguyễn Tiến Thành


Sau đây là bản kế hoạch chi tiết
-----------------------------------------
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập – Tư do – Hạnh phúc

bản kế hoạch chi tiết


+ thời gian : Cùng thời điểm với môn cầu lông
+ Địa điểm tâng 3 khu nhà A Với lí do đảm bảo sự yên tĩnh cho các kì thủ
+ Cách thức tiến hành + thể thức
- mỗi lớp cử ra 1 kì thủ nam + 1 kì thủ nữ.
- mỗi kì thủ sẽ thi đấu 1 nội dung đơn nam hoặc đơn nữ
- bốc thăm phân cặp đấu vòng 1 theo thể thức loại trực tiêp 1 ván duy nhất sẽ loại ra 18 kì thủ
- 18 kì thủ bị loại sẽ được bốc thăm để Chỉ loại ra 4 kì thủ sau vòng 1.
- Như vây vòng 2 sẽ có 32 kì thủ
- bốc thăm phân cặp đấu vòng 2theo thể thức loại trực tiêp 1 ván duy nhất
- Như vây vòng 3 sẽ có 16 kì thủ
- bốc thăm phân cặp đấu vòng 3 theo thể thức loại trực tiêp 1 ván duy nhất
- Như vây sau vòng 3 sẽ có 8 kì thủ
- bốc thăm phân nhánh đấu vòng tứ kết và bán kết theo thể thức loại trực tiêp 1 ván duy nhất
- trận trung kết sẽ diễn ra theo hình thức đấu 3 thắng 2
+Như vậy nếu 1 ván cờ diễn ra trong 45 phút thì nhiều nhất cung chỉ mất 7 tiếng mà thôi.

Voi
02-01-2011, 01:09 PM
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập – Tư do – Hạnh phúc
BẢN GÓP Ý Cho hoạt động 26/3
Kính gửi ban chấp hầnh đoàn trường THPT Đào Duy Từ
Em là Nguyễn Tiến Thành Chi đoàn 11A6
Sau khi lên diễn đàn của trưòng, em đuợc biết truờng sẽ tổ chức 2 môn thể thao là cầu lông và kéo co. Em thấy như vậy là hơi ít vì thế em xin góp ý là nên thêm bộ môn cờ vua vào thi đấu với những lí do sau
+ không tốn kinh phí Vì các VĐV sẽ mang cờ của mình theo
+ Không tốn cổ động viên: Do đặc thù của bô môn này là cần sự iim lặng, tập trung. (Để cổ động viên đi xem 2 môn còn lại )
+ không tốn diên tích: chỉ cần 4 phòng học là đủ
+ Vấn đề duy nhất tồn tại là thời gian thì Cũng chỉ cần một ngày là đủ
Mong ban chấp hành đoàn xem xét
Học sinh

Nguyễn Tiến Thành


Sau đây là bản kế hoạch chi tiết
-----------------------------------------
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập – Tư do – Hạnh phúc

bản kế hoạch chi tiết


+ thời gian : Cùng thời điểm với môn cầu lông
+ Địa điểm tâng 3 khu nhà A Với lí do đảm bảo sự yên tĩnh cho các kì thủ
+ Cách thức tiến hành + thể thức
- mỗi lớp cử ra 1 kì thủ nam + 1 kì thủ nữ.
- mỗi kì thủ sẽ thi đấu 1 nội dung đơn nam hoặc đơn nữ
- bốc thăm phân cặp đấu vòng 1 theo thể thức loại trực tiêp 1 ván duy nhất sẽ loại ra 18 kì thủ
- 18 kì thủ bị loại sẽ được bốc thăm để Chỉ loại ra 4 kì thủ sau vòng 1.
- Như vây vòng 2 sẽ có 32 kì thủ
- bốc thăm phân cặp đấu vòng 2theo thể thức loại trực tiêp 1 ván duy nhất
- Như vây vòng 3 sẽ có 16 kì thủ
- bốc thăm phân cặp đấu vòng 3 theo thể thức loại trực tiêp 1 ván duy nhất
- Như vây sau vòng 3 sẽ có 8 kì thủ
- bốc thăm phân nhánh đấu vòng tứ kết và bán kết theo thể thức loại trực tiêp 1 ván duy nhất
- trận trung kết sẽ diễn ra theo hình thức đấu 3 thắng 2
+Như vậy nếu 1 ván cờ diễn ra trong 45 phút thì nhiều nhất cung chỉ mất 7 tiếng mà thôi.

Khá chi tiết đấy. Mong là bạn sẽ làm được.
Nếu nó được tổ chức thì cũng là một bước đột phá mới !
(Không nhất thiết phải tổ chức một buổi, vì năm nay sẽ tổ chức sớm.)

thanhkhoeo
02-01-2011, 02:54 PM
(Không nhất thiết phải tổ chức một buổi, vì năm nay sẽ tổ chức sớm.)

mình không hiểu câu nói này giải thíck thêm đi

Bexinh
02-01-2011, 02:58 PM
Em phản đối tổ chức cờ vua. 26-03 là ngày hội quần chúng.Tổ chức thể thao chỉ là khích lệ phong trào . Tự dưng lại tổ chức một cái môn tách riêng biệt với mọi người. Thế thì tổ chức làm gì.
Với lại cái môn này chán phèo phèo. Thi đấu ngày này đấu phải chỉ là lấy giải thưởng. Quan trọng vui là chính.
Em nghĩ nên tổ chức môn gì cũng được nhưng phải có tinh thần cổ vũ.

LeeChongWei
02-01-2011, 03:16 PM
Anh chị ơi. Tại sao môn cầu lông không tổ chức đánh đơn như mọi năm ?
Đánh đôi con gái với con trai chênh lệnh lớn lắm. Có khi nữ hoặc nam thực sự giỏi nhưng lại có kặp với đồng đội yếu thì khó tranh chấp.

thanhkhoeo
02-01-2011, 04:39 PM
Em phản đối tổ chức cờ vua. 26-03 là ngày hội quần chúng.Tổ chức thể thao chỉ là khích lệ phong trào . Tự dưng lại tổ chức một cái môn tách riêng biệt với mọi người. Thế thì tổ chức làm gì.
Với lại cái môn này chán phèo phèo. Thi đấu ngày này đấu phải chỉ là lấy giải thưởng. Quan trọng vui là chính.
Em nghĩ nên tổ chức môn gì cũng được nhưng phải có tinh thần cổ vũ.

thế anh hỏi em nhé. Em thấy asias đấy tại sao lại có môn cờ vua

[Artist][R]akZer
02-01-2011, 07:03 PM
thế anh hỏi em nhé. Em thấy asias đấy tại sao lại có môn cờ vua

... ông so " mẹ ông " với " bà vợ tổng thống " làm gì... ~~"

thanhkhoeo
02-01-2011, 07:25 PM
[R]akZer;187256']... ông so " mẹ ông " với " bà vợ tổng thống " làm gì... ~~"

Chẳng so làm gì cả vì "mẹ tôi" đẹp hơn nhiều , tốt hơn nhiều c:beat_shot:c:beat_shot:

LeeChongWei
02-01-2011, 08:36 PM
Em chỉ mong trường mình tổ chức oánh đơn thôi. Cờ vua tổ chức cũng được.

___D___T___A10
02-01-2011, 08:45 PM
Tổ chức bóng đá thì tốn thời gian khoảng 2- 3 tháng là xong thôi mà.. Như thế các bạn vừa rèn luyện được sức khoẻ lại và có tinh thần thi đấu hơn c:beauty:c:still_dreaming:

huonglinh_1512
02-01-2011, 08:52 PM
@___D___T___A10: Vâng, theo bạn thì chỉ khoảng 2 - 3 tháng thôi mà. Vậy nếu bạn đồng ý tài trợ từ A-Z thì tôi đảm bảo vs bạn rằng đá bóng sẽ được tổ chức. Ok?
@LeeChongWei: em ơi, đôi nam nữ mục đích chính là rèn luyện cho cả nam lẫn nữ tính đồng đội, sự kết hợp khéo léo giữa hai người như thế vừa đạt kết quả cao, vừa tiết kiệm về thời gian và kinh phí.

LeeChongWei
02-01-2011, 08:57 PM
Nhưng mà đánh đôi phức tạp lắm. Không đơn giản đâu. Có mấy người biết luật đánh đôi. Chỉ khổ trọng tài thôi.

huonglinh_1512
02-01-2011, 09:01 PM
@LeeChongWei: chưa thi mà đã lo khổ trọng tài àh, BCH đã quyết định thống nhất như vậy tức là trọng tài không sợ khổ, chỉ sợ chưa thi thì đã có người sợ thôi.

LeeChongWei
02-01-2011, 09:38 PM
@LeeChongWei: chưa thi mà đã lo khổ trọng tài àh, BCH đã quyết định thống nhất như vậy tức là trọng tài không sợ khổ, chỉ sợ chưa thi thì đã có người sợ thôi.
Chị ơi. làm ơn giúp em nói với thầy Sơn tổ chức thêm đơn nam nữa cũng được.em xin chị đấy.(Nếu được bao chị đi ăn nem gián. Chịu hông ? ) c:big_smile:

voimonster
02-01-2011, 09:53 PM
Chị ơi. làm ơn giúp em nói với thầy Sơn tổ chức thêm đơn nam nữa cũng được.em xin chị đấy.(Nếu được bao chị đi ăn nem gián. Chịu hông ? ) c:big_smile:

? Gì thế này ? Định mua bằng tiền à ?http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/

AoTungChao
03-01-2011, 12:31 PM
Cái này mới chỉ là dự kiến. Chưa có quyết định chính thức.
26-03 trường sẽ tổ chức hai hoạt động:
Thể thao và văn nghệ.
Trong đó:
Thể thao sẽ tổ chức hai môn: kéo co và cầu lông.
Trong môn cầu lông chỉ tổ chức đánh đôi nam nữ (không có đơn nam,đơn nữ như mọi năm.)

Văn nghệ sẽ tổ chức nhảy hiện đại hoặc dân vũ. Bắt buộc với khối 11 và khối 10 khối 12 thích thì zô.
c:big_smile:


Tại sao không tổ chức bóng rổ. Em thấy rất nhiều người yêu thích. Trường ta lại có sân sịn. Môn này không cần đầu tư tốn kém. Không bạo lực. Đông vui. c:cool:

kẻ xấu
03-01-2011, 12:34 PM
Tại sao không tổ chức bóng rổ. Em thấy rất nhiều người yêu thích. Trường ta lại có sân sịn. Môn này không cần đầu tư tốn kém. Không bạo lực. Đông vui. c:cool:

Trường ta có sân "sịn" á. Lần cuối tớ nhìn thấy sân đó thì rất là tồi. Nhiều bạn lên chẳng tập tành gì mà chủ yếu là nói chuyện phiếm thôi. =))
Nhưng công nhân đóng cửa sân thể dục lại đúng là buồn thật là buồn. Chẳng có gì chơi. Cô Vân cái này hơi ác =)).

Haizz, nhưng thông tin chưa chính thức thế này thì bàn luận để làm gì ? Chờ khi nào có văn bản hướng dẫn chính thức được gửi tới từng lớp rồi hãy bàn luận, biết đâu đấy, lúc ấy lại có môn bóng rổ ... Hi vọng đi chứ ...

___D___T___A10
03-01-2011, 12:39 PM
linh :: cậu bảo tớ tài trợ thì tớ xin sẵn sàng... nhưng đây là hoạt động tập thể thì mọi người phải đóng góp rùi tham gia chứ... ai lại tập thể mà lại để cá nhân tài trợ 1 mình c:adore:c:adore:c:smile:

AoTungChao
03-01-2011, 12:41 PM
Trường ta có sân "sịn" á. Lần cuối tớ nhìn thấy sân đó thì rất là tồi. Nhiều bạn lên chẳng tập tành gì mà chủ yếu là nói chuyện phiếm thôi. =))
Nhưng công nhân đóng cửa sân thể dục lại đúng là buồn thật là buồn. Chẳng có gì chơi. Cô Vân cái này hơi ác =)).

Haizz, nhưng thông tin chưa chính thức thế này thì bàn luận để làm gì ? Chờ khi nào có văn bản hướng dẫn chính thức được gửi tới từng lớp rồi hãy bàn luận, biết đâu đấy, lúc ấy lại có môn bóng rổ ... Hi vọng đi chứ ...

Anh ơi. Nếu công bố chính thức thì nói làm gì. Bây giờ cần phải thảo luận và thể hiện mong muốn của mình chứ.

voimonster
03-01-2011, 12:45 PM
Tại sao không tổ chức bóng rổ. Em thấy rất nhiều người yêu thích. Trường ta lại có sân sịn. Môn này không cần đầu tư tốn kém. Không bạo lực. Đông vui. c:cool:

Híc. Có nhiều ý kiến quá. Người thì thích chơi bóng đá. Người thì bóng rổ. Người thì cờ vua.
Nói chung là các bạn nên viết đơn rồi gửi lên BCH đoàn . http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/

LeeChongWei
03-01-2011, 12:55 PM
linh :: cậu bảo tớ tài trợ thì tớ xin sẵn sàng... nhưng đây là hoạt động tập thể thì mọi người phải đóng góp rùi tham gia chứ... ai lại tập thể mà lại để cá nhân tài trợ 1 mình c:adore:c:adore:c:smile:

Bóng đá tổ chức chán phèo. Cầu lông đi. Anh tài trợ cầu lông đi. nộp lệ phí cũng chơi. Nhưng phải có đánh đơn.

huonglinh_1512
03-01-2011, 01:05 PM
@LeeChongWei: Để chị xin thử thầy coi, nhưng không hứa trước đâu đấy. Nếu được thì em phải bao chị đi mua truyện đó, chị không thích ăn nem gián lắm. :D

thanhkhoeo
03-01-2011, 05:35 PM
@LeeChongWei: Để chị xin thử thầy coi, nhưng không hứa trước đâu đấy. Nếu được thì em phải bao chị đi mua truyện đó, chị không thích ăn nem gián lắm. :D

Linh àh Linh ơiii!!!! Quan chức ăn hối lộ!!! Còn mình thì sao hix hix
+ bóng rổ vs cờ vua có lẽ để đến 80 năm thành lập trường thì tốt
hôm nay lên trường bị chị bí thư A7 nói ắc quá + thêm cô Bảo "thủ" nũa thì làm ăn kiểu gì
thôi rút sớm cho lành
-----------------------------------------
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập – Tư do – Hạnh phúc

bản kế hoạch chi tiết


+ thời gian : Cùng thời điểm với môn cầu lông
+ Địa điểm tâng 3 khu nhà A Với lí do đảm bảo sự yên tĩnh cho các kì thủ
+ Cách thức tiến hành + thể thức
- mỗi lớp cử ra 1 kì thủ nam + 1 kì thủ nữ.
- mỗi kì thủ sẽ thi đấu 1 nội dung đơn nam hoặc đơn nữ
- bốc thăm phân cặp đấu vòng 1 theo thể thức loại trực tiêp 1 ván duy nhất sẽ loại ra 18 kì thủ
- 18 kì thủ bị loại sẽ được bốc thăm để Chỉ loại ra 4 kì thủ sau vòng 1.
- Như vây vòng 2 sẽ có 32 kì thủ
- bốc thăm phân cặp đấu vòng 2theo thể thức loại trực tiêp 1 ván duy nhất
- Như vây vòng 3 sẽ có 16 kì thủ
- bốc thăm phân cặp đấu vòng 3 theo thể thức loại trực tiêp 1 ván duy nhất
- Như vây sau vòng 3 sẽ có 8 kì thủ
- bốc thăm phân nhánh đấu vòng tứ kết và bán kết theo thể thức loại trực tiêp 1 ván duy nhất
- trận trung kết sẽ diễn ra theo hình thức đấu 3 thắng 2
+Như vậy nếu 1 ván cờ diễn ra trong 45 phút thì nhiều nhất cung chỉ mất 5 tiếng mà thôi.

nếu trong 45' ván đấu skhoong kết thúc thì chúng ta sẽ tính điêm theo luật cờ quốc tế để phân thắng bại
như thế lo lắng cua Mrs Bảo đã được giải quyét
-----------------------------------------
@linh: Xin cậu sửa ngay cái khoá học ddi nhé

kẻ xấu
03-01-2011, 05:52 PM
Anh ơi. Nếu công bố chính thức thì nói làm gì. Bây giờ cần phải thảo luận và thể hiện mong muốn của mình chứ.
Vậy bây h là chưng cầu dân ý à ? Dạo này nhiều cái khác quá, khi còn đi học thì anh thấy cứ BCH đưa xuống cái gì thì làm theo cái đó thôi =)).Híc. Có nhiều ý kiến quá. Người thì thích chơi bóng đá. Người thì bóng rổ. Người thì cờ vua.
Nói chung là các bạn nên viết đơn rồi gửi lên BCH đoàn .
Chài, viết đơn lên đoàn trường để thể hiện sự mong muốn của mình hả ? Đến trình độ đại học để đưa ra một cái đơn từ chuẩn mực đang còn khó khăn, các em viết thế nào thì viết có khi lại chẳng ai thèm đọc ý =))

Bóng đá tổ chức chán phèo. Cầu lông đi. Anh tài trợ cầu lông đi. nộp lệ phí cũng chơi. Nhưng phải có đánh đơn.
Tài trợ cái gì ? Học sinh lấy tiền đâu mà tài trợ, vớ vẩn thế. Khi nào có văn bản từ đoàn trường xuống thì hãy thực hiện, cứ kêu gọi vớ vẩn thế này à !

thanhkhoeo
03-01-2011, 06:50 PM
Nói chung là làm như Thành này. Tự thân vận động đc thì thi còn không đc thì cứ để đấy 80 nam in ra bản nủa vậy
-----------------------------------------

Vậy bây h là chưng cầu dân ý à ? Dạo này nhiều cái khác quá, khi còn đi học thì anh thấy cứ BCH đưa xuống cái gì thì làm theo cái đó thôi =)).

Chài, viết đơn lên đoàn trường để thể hiện sự mong muốn của mình hả ? Đến trình độ đại học để đưa ra một cái đơn từ chuẩn mực đang còn khó khăn, các em viết thế nào thì viết có khi lại chẳng ai thèm đọc ý =))

Tài trợ cái gì ? Học sinh lấy tiền đâu mà tài trợ, vớ vẩn thế. Khi nào có văn bản từ đoàn trường xuống thì hãy thực hiện, cứ kêu gọi vớ vẩn thế này à !

anh nhìn lại cái đơn của em đi nhé Em tư thấy rằng nó đủ để góp ý đấy

xoxodetoan
03-01-2011, 08:21 PM
@ Forever_loveyou :Hôm nay đọc đơn của cậu mình lại thấy buồn. Buồn vì mình nghĩ sẽ khó tổ chức. Mình cũng mong môn cờ vua được thi đấu để nhưng con người bất hạnh như cậu có thể vượt qua được chính mình.Nhưng mình nghĩ số phận nghiệt ngã thường không chịu buồn tha con người bất hạnh. Có lẽ đó là sự bất công của tạo hoá.
Nguyên nhân sâu sắc nhất là quá trình tổ chức. Vì dụ BCH đồng ý. Nếu trong ván đấu, một VĐV chỉ đi duy nhất 1 nước đầu sau đó cứ ngồi không làm gì nữa .
Hỏi cậu xử lí thế nào trong tình huống này ? Xét kết quả thế nào ? Chẳng hạn đến phút 44 VĐV đó bắt đầu đánh tiếp thì ít nhất ván đấu cũng kéo dài một khối lượng thời gian đáng kể.
Buồn ha. c:adore:

huonglinh_1512
03-01-2011, 10:09 PM
@kexau: sao anh nóng tính vậy, anh không đọc từ trang 1 ah`. Hôm đi họp, BCH đã quyết định là kéo co và cầu lông đôi nam nữ, bây h đưa ra thông báo thì mọi người tranh luận thôi chứ có phải là chưng cầu ý kiến đâu. Còn ai có ý kiến đóng góp mà hay thì chấp nhận chứ sao.NÓng tính quá không tốt đâu anh.

LeeChongWei
04-01-2011, 01:13 PM
@LeeChongWei: Để chị xin thử thầy coi, nhưng không hứa trước đâu đấy. Nếu được thì em phải bao chị đi mua truyện đó, chị không thích ăn nem gián lắm. :D

Ok.chị thích mấy quyển cũng được miễn là dươi 100k. c:big_smile:

thanhkhoeo
04-01-2011, 01:41 PM
@ Forever_loveyou :Hôm nay đọc đơn của cậu mình lại thấy buồn. Buồn vì mình nghĩ sẽ khó tổ chức. Mình cũng mong môn cờ vua được thi đấu để nhưng con người bất hạnh như cậu có thể vượt qua được chính mình.Nhưng mình nghĩ số phận nghiệt ngã thường không chịu buồn tha con người bất hạnh. Có lẽ đó là sự bất công của tạo hoá.
Nguyên nhân sâu sắc nhất là quá trình tổ chức. Vì dụ BCH đồng ý. Nếu trong ván đấu, một VĐV chỉ đi duy nhất 1 nước đầu sau đó cứ ngồi không làm gì nữa .
Hỏi cậu xử lí thế nào trong tình huống này ? Xét kết quả thế nào ? Chẳng hạn đến phút 44 VĐV đó bắt đầu đánh tiếp thì ít nhất ván đấu cũng kéo dài một khối lượng thời gian đáng kể.
Buồn ha. c:adore:

thôi toàn ạ nếu cậu nói như vậy thì minh cvung khong lam kho các cau nua

thành cũng chỉ muốn Môn này được nhân rộng trongh truờng mình thôi

Nếu đc chấp thuận thì Chưa chắc thành đã đi thi

voimonster
04-01-2011, 03:18 PM
Ok.chị thích mấy quyển cũng được miễn là dươi 100k. c:big_smile:

hí hí. c:big_smile: anh chỉ xin chú cái kem ốc quế trước cổng trường thôi. Được không ? c:big_smile:http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/

thanhkhoeo
04-01-2011, 06:12 PM
@ Toàn: Caaju có thể mượn được đồng hồ không Nếu mươn được thì tại sao chúng ta không sử dụng theo cách của cậu. hồi đi thi tớ cũng sử dụng rồi không sao hết

n0j_b0ng_10a8
04-01-2011, 08:05 PM
Còn kéo co với cầu lông là hai môn thế mạnh của trường mình, xưa nay vẫn thế.

ớ thế tưởng môn thế mạnh của trường mình là bóng rổ cơ mà
với lại đấu loại trực tiếp cũng đâu có nhiêu vòng a
kinh phí, sân bãi thì không phải lo rồi
sân thì trường mình có
kinh phí thì cần mỗi quả bóng
lưới rổ thì đội bóng chúng tớ đã góp tiền mua rồi
cả một truyền thống của trường Đào đấy
phát huy đi chứ

thanhkhoeo
05-01-2011, 06:44 PM
@ Toàn: Caaju có thể mượn được đồng hồ không Nếu mươn được thì tại sao chúng ta không sử dụng theo cách của cậu. hồi đi thi tớ cũng sử dụng rồi không sao hết

toàn thấy ý kiến này thế nào Hả Toàn

xoxodetoan
06-01-2011, 01:16 PM
@ Toàn: Caaju có thể mượn được đồng hồ không Nếu mươn được thì tại sao chúng ta không sử dụng theo cách của cậu. hồi đi thi tớ cũng sử dụng rồi không sao hết

Tớ không mượn đồng hồ được. c:adore:

oc_luv_kun_c11
29-01-2011, 04:35 PM
cầu lông tkì em k0 nói, ckứ môn kéo co lớp em tkua hết à, toàn con gái yếu liễu đào tơ, kéo vs ai ạ.......k0 công bằng lắm cko lớp xã hội

vyna_candy
29-01-2011, 05:16 PM
Đúng là cô Vân...ĐRM ;));))
Nhảy hiện đại chứ,thời thầy Hùng làm gì có mấy màn này;))

[Artist][R]akZer
29-01-2011, 06:37 PM
cầu lông tkì em k0 nói, ckứ môn kéo co lớp em tkua hết à, toàn con gái yếu liễu đào tơ, kéo vs ai ạ.......k0 công bằng lắm cko lớp xã hội

.... dùng cái yếu liễu đào tơ mà chiến thắng em... c:misdoubt:c:misdoubt:

dhoa_dbsk95
29-01-2011, 08:48 PM
[R]akZer;188848'].... dùng cái yếu liễu đào tơ mà chiến thắng em... c:misdoubt:c:misdoubt:

c:nosebleed:c:nosebleed:c:nosebleed:c:nosebleed:c: nosebleed:

Ariel
29-01-2011, 08:59 PM
@LeeChongWei: Để chị xin thử thầy coi, nhưng không hứa trước đâu đấy. Nếu được thì em phải bao chị đi mua truyện đó, chị không thích ăn nem gián lắm. :D

Ối zời vào cái 2pic này hay ghê :))
Đây là em Hương Linh A7 nổi tiếng hả :))
Nem "gián" thì làm gì có ai thích ăn c:waaaht: kinh lắm


cầu lông tkì em k0 nói, ckứ môn kéo co lớp em tkua hết à, toàn con gái yếu liễu đào tơ, kéo vs ai ạ.......k0 công bằng lắm cko lớp xã hội

Vẫn có kéo co nữ mà em :)


con gái yếu liễu đào tơ,

Ấy mới là cái mạnh chứ lị ;))


Dù sao thì kế hoạch này tớ cũng đã biết từ trước vụ 10-10 vì thầy Sơn cũng lên kế hoạch từ trước đó lâu rồi mà. Những ý kiến nêu ra ở đây chỉ mang tính "bàn bạc" thôic:look_down:

huonglinh_1512
29-01-2011, 10:23 PM
@Lucy's[P&V]: vâng tên em đúng là Hương Linh học A7, nhưng không nổi tiếng chị ạ, Em cũng chỉ là một mem rất bình thường, và nhỏ bé trong cái trường ĐDT và trong diễn đàn thôi. Còn cái (Nem "gián" ) thì chị xem kĩ lại đi ạ, đằng sau em có để mặt cười rồi đó ạ. Nếu để đúng chính tả thì không còn j là đùa nữa đâu chị ạ.

Ariel
30-01-2011, 07:44 PM
@Lucy's[P&V]: vâng tên em đúng là Hương Linh học A7, nhưng không nổi tiếng chị ạ, Em cũng chỉ là một mem rất bình thường, và nhỏ bé trong cái trường ĐDT và trong diễn đàn thôi. Còn cái (Nem "gián" ) thì chị xem kĩ lại đi ạ, đằng sau em có để mặt cười rồi đó ạ. Nếu để đúng chính tả thì không còn j là đùa nữa đâu chị ạ.

Khiêm tốn thế em ;))
Em chị học A7 vs A5 lúc nào cũng kể về những thành tích xuất sắc của em.
Cả khối còn ai lạ gì nữa. Thầy cô giáo nào chủ nhiệm mà có được 1 bí thư như em vs 1 lớp trưởng như bạn em thì còn gì bằng nữa c:matrix:
PS: còn khướt mới đến 26-03 mà nhỉ c:smile: =))

huonglinh_1512
30-01-2011, 08:46 PM
Vậy chị cho em hỏi em chị học A7 tên là gì?. Thực sự là không hề khiêm tốn. Em chỉ nhận đúng thôi, còn nếu mà em có những thành tích như em chị nói thì em đã khoe rồi đâu cần đến lượt em chị kể cho chị nghe đâu.

LeeChongWei
16-02-2011, 09:13 PM
Chị Linh ơi ? Tình hình thế nào rồi. Đã sắp công bố môn thi chưa?c:adore:

voimonster
17-02-2011, 06:14 AM
@@ Không biết chiều nay có họp không nhẩy. Để xem tình hình thế nào ? Có gì anh pm cho chú !

Tuhaigia1403
17-02-2011, 01:58 PM
Em nghĩ năm nay nên cho múa...........cột hoặc nhảy hiện đại. ^^

múa cột thì chắc là cô vân ngất trên cành quất lun.

Mà 20/11 mấy e nhảy quả rặn của snsd rõ gì là hay.(bài hát hay còn nhảy thì....HX)
Nhảy mà Nhìn như kiểu...... :))

voimonster
17-02-2011, 08:12 PM
Em nghĩ năm nay nên cho múa...........cột hoặc nhảy hiện đại. ^^

múa cột thì chắc là cô vân ngất trên cành quất lun.

Mà 20/11 mấy e nhảy quả rặn của snsd rõ gì là hay.(bài hát hay còn nhảy thì....HX)
Nhảy mà Nhìn như kiểu...... :))

Múa cột là múa kiểu gì ?
Chỉ có hiện đại và dân vũ thôi.
Anh không khoái văn nghệ lắm. Anh thích thể thao hơn. c:big_smile:
c:big_smile:

huonglinh_1512
25-02-2011, 01:19 PM
Năm nay là thi cầu lông đôi nam nữ: 2 cặp (1cặp chính thức - 1 cặp dự bị)
Kéo co: 13 người 1 đội (10 chính thức - 3 dự bị)
Gala nhảy hiện đại theo nền nhạc quy định.
Mọi thông tin đều ở trong 2 tờ thông báo mà hôm qua đi họp thầy Sơn đã phát cho mỗi bí thư (hoặc lớp trưởng) rồi.

voimonster
25-02-2011, 02:42 PM
Hự hự ! Không biết tập trung thế nào được 4 lớp để nhảy đât ! Hự hự !
(Làm mất công lớp mình chuẩn bị nhảy từ lâu đến nay ! )
c:adore:

Z-Kite
25-02-2011, 06:28 PM
nhảy chung á ???? 4 lớp nhảy 1 bài c:waaaht:

Voi
25-02-2011, 07:29 PM
nhảy chung á ???? 4 lớp nhảy 1 bài c:waaaht:

Đúng thế ! 4 lớp họp mặt nhảy một bài !
Mỗi bài nhảy đều do nhà trường đưa ra nhạc gốc !
Có thể sữa chữa,mix lại tuy nhiên vẫn phải đúng bản gốc
Cái này hơi khó bởi bốn lớp khó bởi vì khả năng tập hợp được là rất mong manh.
Tuy nhiên nếu làm xong thì tình bạn 4 lớp sẽ trở nên thân mật hơn ! c:big_smile:

Jubi
26-02-2011, 12:57 PM
thấy bí thư lớp t bảo là nhảy đông diễn giống hum nghìin năm Thăng Long ấyko nhảy hiện đại
nhưng mà mấy bài nhạc ca ngợi Đảng vs Bác thì remix kiểu gìc:sure:

KellyTran
26-02-2011, 02:08 PM
4 lớp nhảy 1 bài = niềm tin ak!!!chẳng lẽ tranh nhau chỗ đứng trên cái sân khấu trật trội

Voi
26-02-2011, 04:40 PM
4 lớp nhảy 1 bài = niềm tin ak!!!chẳng lẽ tranh nhau chỗ đứng trên cái sân khấu trật trội

Anh cảm thấy khá khó cho vụ này bởi tập trung 1 lớp đã khó ,4 lớp còn khó hơn !
Tuy nhiên phải cố gắng tập hợp ! Tập hợp được rồi chắc là vui lắm !
Không nhất thiết 4 lớp phải lên hết nhưng mà có thể chọn mà !

KellyTran
26-02-2011, 06:32 PM
Anh cảm thấy khá khó cho vụ này bởi tập trung 1 lớp đã khó ,4 lớp còn khó hơn !
Tuy nhiên phải cố gắng tập hợp ! Tập hợp được rồi chắc là vui lắm !
Không nhất thiết 4 lớp phải lên hết nhưng mà có thể chọn mà !

Ồ thế thì vui rồi nhưng về phần âm nhạc thì sao

Z-Kite
26-02-2011, 06:53 PM
1. Khó tập trung đội hình
2. Khó sắp xếp thời gian
3. Khó đồng quan điểm
4. Khó Mix nhạc
5. Khó dựng bài nhảy (đây gọi là "nhảy hiện đại" hả =.=)
6. Ít thời gian, thể lệ khó như này đáng lẽ phải thông báo từ lâu rồi ấy, 1 tháng =.= ...
=> Em thấy cuộc thi này rất là khó. Không phải lớp nào cũng có 1 DJ và 1 dancer chuyên nghiệp (để dựng bài). Thời gian đúng 1 tháng (kể từ ngày thông báo) có đủ không nhỉ. Không phải em ngại khó nhưng với cái tên "Nhảy hiện đại" thì có lẽ là nhạc nó chả liên quan =.=

KellyTran
26-02-2011, 07:02 PM
1. Khó tập trung đội hình
2. Khó sắp xếp thời gian
3. Khó đồng quan điểm
4. Khó Mix nhạc
5. Khó dựng bài nhảy (đây gọi là "nhảy hiện đại" hả =.=)
6. Ít thời gian, thể lệ khó như này đáng lẽ phải thông báo từ lâu rồi ấy, 1 tháng =.= ...
=> Em thấy cuộc thi này rất là khó. Không phải lớp nào cũng có 1 DJ và 1 dancer chuyên nghiệp (để dựng bài). Thời gian đúng 1 tháng (kể từ ngày thông báo) có đủ không nhỉ. Không phải em ngại khó nhưng với cái tên "Nhảy hiện đại" thì có lẽ là nhạc nó chả liên quan =.=

Ờ! "Nhảy hiện đại" mà dùng nhạc CM vs nhạc đỏ thì nhảy kiểu gì? Mà Remix làm sao được , DJ thì không có,mà có thì chắc gì đã mix được c:confuse:
Mà còn nhảy nữa chứ, 4 lớp chung 1 bài >.<
Thôi vụ này dẹp đi mọi người ơi c:big_smile:

He0pr0_B7
27-02-2011, 09:59 AM
Tớ nghĩ khác !
1. Là 4 lớp 1 tiết mục chứ không phải tất cả học sinh của 4 lớp đó phải nhảy hết !
2. 6 ca khúc xuyên suốt từ quá khứ đến hiện tại, thể hiện ý chí v niềm tin của thế hệ thanh niên chẳng phải ý nghĩa hơn những thứ nhạc sàn, nhạc ngoại hay sao ?!
3. Mix nhạc thì có thể ra hàng làm, kể cả có để nguyên nhạc đấy nhảy cũng được !!!
Thầy Sơn rất là sáng suốt, khi có thể kết hợp được cả nguyện vọng học sinh với truyền thống của trường...! Quá tuyệt !!!

-----------------------------------------

1. Khó tập trung đội hình
2. Khó sắp xếp thời gian
3. Khó đồng quan điểm
4. Khó Mix nhạc
5. Khó dựng bài nhảy (đây gọi là "nhảy hiện đại" hả =.=)
6. Ít thời gian, thể lệ khó như này đáng lẽ phải thông báo từ lâu rồi ấy, 1 tháng =.= ...
=> Em thấy cuộc thi này rất là khó. Không phải lớp nào cũng có 1 DJ và 1 dancer chuyên nghiệp (để dựng bài). Thời gian đúng 1 tháng (kể từ ngày thông báo) có đủ không nhỉ. Không phải em ngại khó nhưng với cái tên "Nhảy hiện đại" thì có lẽ là nhạc nó chả liên quan =.=
Cậu có hiểu nhảy hiện đại là thế nào không đấy ?! Những điệu nhảy của những nhóm nhạc còn bắt chước được, sao không coi đây là một cơ hội sáng tạo nhỉ ?!
Nhạc ntn mới là liên quan ?!
Mồm nói không sợ khó, nhưng lại nêu ra toàn những cái khó, để làm gì ?!
Lấy tay vả vào miệng mình à ?!
4 lớp tầm 200 con người, 200 bộ óc mà không nghĩ được, lại cần đến 1 DANCER chuyên nghiệp há chẳng phải đang tự coi thường mình hay sao ?!

Z-Kite
27-02-2011, 10:04 AM
Tớ nghĩ khác !
1. Là 4 lớp 1 tiết mục chứ không phải tất cả học sinh của 4 lớp đó phải nhảy hết !
2. 6 ca khúc xuyên suốt từ quá khứ đến hiện tại, thể hiện ý chí v niềm tin của thế hệ thanh niên chẳng phải ý nghĩa hơn những thứ nhạc sàn, nhạc ngoại hay sao ?!
3. Mix nhạc thì có thể ra hàng làm, kể cả có để nguyên nhạc đấy nhảy cũng được !!!
Thầy Sơn rất là sáng suốt, khi có thể kết hợp được cả nguyện vọng học sinh với truyền thống của trường...! Quá tuyệt !!!

-----------------------------------------

Cậu có hiểu nhảy hiện đại là thế nào không đấy ?! Những điệu nhảy của những nhóm nhạc còn bắt chước được, sao không coi đây là một cơ hội sáng tạo nhỉ ?!
Nhạc ntn mới là liên quan ?!
Mồm nói không sợ khó, nhưng lại nêu ra toàn những cái khó, để làm gì ?!
Lấy tay vả vào miệng mình à ?!
4 lớp tầm 200 con người, 200 bộ óc mà không nghĩ được, lại cần đến 1 DANCER chuyên nghiệp há chẳng phải đang tự coi thường mình hay sao ?!Đụng chạm nhau thế nhỉ =.= Nói ít thôi và làm nhiều lên c:shame:

He0pr0_B7
27-02-2011, 10:25 AM
Uầy, nếu lớp 12 mà được tham gia thì ta cũng chẳng ngồi đây mà tranh cãi với chú em làm giề !!! Ta chỉ thấy tiếc khi công sức của thầy Sơn bị học sinh coi chẳng ra cái gì !!! Lần thi này đâu phải dễ dàng đc cô Vân chấp nhận !!!

Snow
27-02-2011, 12:29 PM
Tớ nghĩ khác !
1. Là 4 lớp 1 tiết mục chứ không phải tất cả học sinh của 4 lớp đó phải nhảy hết !
2. 6 ca khúc xuyên suốt từ quá khứ đến hiện tại, thể hiện ý chí v niềm tin của thế hệ thanh niên chẳng phải ý nghĩa hơn những thứ nhạc sàn, nhạc ngoại hay sao ?!
3. Mix nhạc thì có thể ra hàng làm, kể cả có để nguyên nhạc đấy nhảy cũng được !!!
Thầy Sơn rất là sáng suốt, khi có thể kết hợp được cả nguyện vọng học sinh với truyền thống của trường...! Quá tuyệt !!!

-----------------------------------------

Cậu có hiểu nhảy hiện đại là thế nào không đấy ?! Những điệu nhảy của những nhóm nhạc còn bắt chước được, sao không coi đây là một cơ hội sáng tạo nhỉ ?!
Nhạc ntn mới là liên quan ?!
Mồm nói không sợ khó, nhưng lại nêu ra toàn những cái khó, để làm gì ?!
Lấy tay vả vào miệng mình à ?!
4 lớp tầm 200 con người, 200 bộ óc mà không nghĩ được, lại cần đến 1 DANCER chuyên nghiệp há chẳng phải đang tự coi thường mình hay sao ?!Nói bỏ quá ý tưởng trên giấy tờ cái gì chẳng hay =) nhận xét lúc quái nào chẳng đúng ... cứ làm đi =))

KellyTran
27-02-2011, 02:31 PM
Tớ nghĩ khác !
1. Là 4 lớp 1 tiết mục chứ không phải tất cả học sinh của 4 lớp đó phải nhảy hết !
2. 6 ca khúc xuyên suốt từ quá khứ đến hiện tại, thể hiện ý chí v niềm tin của thế hệ thanh niên chẳng phải ý nghĩa hơn những thứ nhạc sàn, nhạc ngoại hay sao ?!
3. Mix nhạc thì có thể ra hàng làm, kể cả có để nguyên nhạc đấy nhảy cũng được !!!
Thầy Sơn rất là sáng suốt, khi có thể kết hợp được cả nguyện vọng học sinh với truyền thống của trường...! Quá tuyệt !!!

-----------------------------------------

Cậu có hiểu nhảy hiện đại là thế nào không đấy ?! Những điệu nhảy của những nhóm nhạc còn bắt chước được, sao không coi đây là một cơ hội sáng tạo nhỉ ?!
Nhạc ntn mới là liên quan ?!
Mồm nói không sợ khó, nhưng lại nêu ra toàn những cái khó, để làm gì ?!
Lấy tay vả vào miệng mình à ?!
4 lớp tầm 200 con người, 200 bộ óc mà không nghĩ được, lại cần đến 1 DANCER chuyên nghiệp há chẳng phải đang tự coi thường mình hay sao ?!anh nói hay nhỉ!!! cứ thử làm đi ~~>để xem 200 bộ óc có nghĩ ra được gì không :))
mà cái câu này :"Thầy Sơn rất là sáng suốt, khi có thể kết hợp được cả nguyện vọng học sinh với truyền thống của trường...! Quá tuyệt !!!" không phải đúng hoan toàn nha, chắc gì nguyện vọng của học sinh muốn theo truyền thống của trường =))
-----------------------------------------

Uầy, nếu lớp 12 mà được tham gia thì ta cũng chẳng ngồi đây mà tranh cãi với chú em làm giề !!! Ta chỉ thấy tiếc khi công sức của thầy Sơn bị học sinh coi chẳng ra cái gì !!! Lần thi này đâu phải dễ dàng đc cô Vân chấp nhận !!!


lớp 12 thì còn khó hơn !!!
già rồi nên sao có tri tưởng tượng = lớp trẻ,lớp trẻ 200 bộ óc còn khó làm thì các anh chắc phải cả khối!!!
nếu các anh mà tham gia thì sẽ làm thế nào bật mí thử sáng kiến thông minh của anh đi :)) cho lớp trẻ học tập c:big_smile:

Voi
27-02-2011, 10:11 PM
Theo mình nghĩ thì khó cũng có mà dễ cũng khó !
Thích thì cũng không thích mà không thích thì cũng thích !
Ngoài các vấn đề trên còn có:
Chụp ảnh và làm tập san !

duongyhoa
28-02-2011, 09:19 AM
Vui chơi thôi mà, làm xoàng xoàng thôi , tinh thần vs vui vẻ là chính, ai bắt phải pro chuyên nghiệp. Các chú đồi hỏi DJ vs lại dancer chuyên nghiệp thì anh nói thật, ở tuổi các chú thì hiếm lắm, trường đào anh nghĩ là ko có.

KellyTran
28-02-2011, 10:04 AM
sao bài của anh voi bị thẻ đỏ vậy c:oh:

Voi
28-02-2011, 01:01 PM
Giải 26-03 có nội dung thi đánh đôi nam nữ môn cầu lông.
Nhân tiện ghé qua Voi up luật đánh đôi để đỡ khổ trọng tài ! c:big_smile:

ĐÁNH ĐÔI:

1. Ô giao cầu và ô nhận cầu:
1.1. Một VĐV bên giao cầu sẽ giao cầu từ ô giao cầu bên phải khi bên họ chưa ghi điểm hoặc ghi được điểm chẵn trong ván đó.

1.2. Một VĐV bên giao cầu sẽ giao cầu từ ô giao cầu bên trái khi họ ghi được điểm lẻ trong ván đó.

1.3. VĐV có quả giao cầu lần cuối trước đó của bên giao cầu sẽ giữ nguyên vị trí đứng mà từ ô đó VĐV này đã thực hiện lần giao cầu cuối cho bên mình. Mô hình ngược lại sẽ được áp dụng cho đồng đội của người nhận cầu.

1.4. VĐV của bên nhận cầu đang đứng trong ô giao cầu chéo đối diện sẽ là người nhận cầu.

1.5. VĐV sẽ không thay đổi vị trí đứng tương ứng của mình cho đến khi họ thắng một điểm mà bên của họ đang nắm quyền giao cầu.

1.6. Bất kỳ lượt giao cầu nào cũng được thực hiện từ ô giao cầu tương ứng với số điểm mà bên giao cầu đó có, ngoại trừ các trường hợp nêu ở Điều 12.

2. Thứ tự đánh cầu và vị trí trên sân:
Sau khi quả giao cầu được đánh trả, cầu được đánh luân phiên bởi một trong hai VĐV của bên giao cầu và một trong hai VĐV của bên nhận cầu cho đến khi cầu không còn trong cuộc (Điều 15).

3. Ghi điểm và giao cầu:

3.1. Nếu bên giao cầu thắng pha cầu, họ sẽ ghi cho mình một điểm. Người giao cầu tiếp tục thực hiện quả giao cầu từ ô giao cầu tương ứng còn lại.

3.2. Nếu bên nhận cầu thắng pha cầu, họ sẽ ghi cho mình một điểm. Bên nhận cầu lúc này trở thành bên giao cầu mới

4. Trình tự giao cầu:
Trong bất kỳ ván nào, quyền giao cầu cũng được chuyển tuần tự:

4.1. Từ người giao cầu đầu tiên khi bắt đầu ván đấu ở ô giao cầu bên phải,

4.2. Đến đồng đội của người nhận cầu đầu tiên. Lúc này quả giao cầu được thực hiện từ ô giao cầu bên trái,

4.3. Sang đồng đội của người giao cầu đầu tiên,

4.4. Đến người nhận cầu đầu tiên,

4.5. Trở lại người giao cầu đầu tiên, và cứ tiếp tục như thế…

5. Không VĐV nào được giao cầu sai phiên, nhận cầu sai phiên, hoặc nhận hai quả giao cầu liên tiếp trong cùng một ván đấu, ngoại trừ các trường hợp nêu ở Điều 12.
6. Bất kỳ VĐV nào của bên thắng ván cũng có thể giao cầu đầu tiên ở ván tiếp theo, và bất kỳ VĐV nào của bên thua ván cũng có thể nhận cầu đầu tiên ở ván tiếp theo.

KellyTran
28-02-2011, 07:54 PM
haha,trọng tài lại còn phải nhờ anh Voi dạy luật sao =))

voimonster
28-02-2011, 08:16 PM
haha,trọng tài lại còn phải nhờ anh Voi dạy luật sao =))

Em có đọc đầy đủ hay là định spam đấy ? c:confident:
Ý anh là giúp cho các bạn những người tham dự biết luật để thi đấu , đỡ khổ trọng tài phải chỉ vị trí phát cầu .
Nếu em không biết các năm , đánh đơn một khối lượng lớn các tay vợt không biết luật nên rất mất thời gian khi trọng tài phải chỉ vị trí đứng để phát cầu.
Trong khi đó năm nay lại có sự thay đổi về thể lệ chơi. Nên luật nó khá phức tạp và khó hơn đối với đánh đơn.
Thậm chí một số lớp còn muốn anh in ra luật để họ tập luyện.
Nhưng mà vì cái trình in ảo của máy anh , anh lại lỡ tay xoá mất chưa tìm cách phục hồi lại được.
Trong khi nếu in cả thì tốn giấy lắm !c:matrix:
-----------------------------------------Em có đọc đầy đủ hay là định spam đấy ? c:confident:
Ý anh là giúp cho các bạn những người tham dự biết luật để thi đấu , đỡ khổ trọng tài phải chỉ vị trí phát cầu .
Nếu em không biết các năm , đánh đơn một khối lượng lớn các tay vợt không biết luật nên rất mất thời gian khi trọng tài phải chỉ vị trí đứng để phát cầu.
Trong khi đó năm nay lại có sự thay đổi về thể lệ chơi. Nên luật nó khá phức tạp và khó hơn đối với đánh đơn.
Thậm chí một số lớp còn muốn anh in ra luật để họ tập luyện.
Nhưng mà vì cái trình in ảo của máy anh , anh lại lỡ tay xoá mất chưa tìm cách phục hồi lại được.
Trong khi nếu in cả thì tốn giấy lắm !c:matrix:
Chính vì vậy anh đang đợi đại hiệp nào đó chỉ giùm cách giải quyết ! c:big_smile:

KellyTran
28-02-2011, 08:31 PM
nói vậy chắc anh Voi từng chơi và từng bị phạm luật cũng từng phải để trọng tài dạy vị trí phát cầu...vân vân va vân vân..........=))

voimonster
28-02-2011, 08:35 PM
nói vậy chắc anh Voi từng chơi và từng bị phạm luật cũng từng phải để trọng tài dạy vị trí phát cầu...vân vân va vân vân..........=))

Không ! Anh thì không bị ! Nhưng đây là một trong những lỗi quan trọng mà các tay vợt thường mắc phải.
Vì thế anh phải mất khá nhiều thời gian để chọn lọc được đúng nội dung cần ! c:big_smile:
Mà hôm nay anh thấy lớp A7 hay A8 gì đó đã lấy giây thừng ra kéo co thì phải (giờ ra chơi tiết thứ 2)
em có thấy không ? Không biết lớp nào nhỉ ? Nhưng mà phải nói rất có tinh thần !
Trong khi đó chiều nay đã có 4 học sinh khối 11 đến nhà tập của trường để luyện cầu lông tới thật 5h30' mới về.
Lớp anh thì chưa có động tĩnh gì hết, chán !
Thế lớp em đã chuẩn bị thế nào rồi ?
Có danh sách các vđv kéo co và cầu lông chưa ?
Có gương mặt nào sáng giá cho chức vô địch không ? c:big_smile:

KellyTran
28-02-2011, 08:41 PM
em có học trường Đào đâu(đề nghị xem kĩ profile)
nếu em học thì vận động viên sáng giá dành cho chức vô đicchj đã không phải tìm nữa rồi...

c:big_smile:

voimonster
28-02-2011, 08:46 PM
em có học trường Đào đâu(đề nghị xem kĩ profile)
nếu em học thì vận động viên sáng giá dành cho chức vô đicchj đã không phải tìm nữa rồi...

c:big_smile:

Trời ! Anh tưởng em học lớp nào của khối 10 mà không phải ? Vậy mà tham gia khá tích cực ! Anh thấy ấn tượng thật !
Chức vô địch ~ hi` c:big_smile:
Thôi nếu không phải thì đừng chém gió ở đây nữa nhé ! Đây là topic bàn luật chủ để 26-03 ! có gì ra chát box ! c:big_smile:

KellyTran
28-02-2011, 08:59 PM
em tham gia tích cực vì nếu ở Việt Nam thì em đang học trường Đào rùi!!>em thề
mà 4rum đâu cấm người ngoài được bàn luận về các hoạt động của trường c:smile:
mà sao thấy lạ bài trả lời của anh nhiều tiên dữ dậy ?

voimonster
28-02-2011, 09:02 PM
em tham gia tích cực vì nếu ở Việt Nam thì em đang học trường Đào rùi!!>em thề
mà 4rum đâu cấm người ngoài được bàn luận về các hoạt động của trường c:smile:
mà sao thấy lạ bài trả lời của anh nhiều tiên dữ dậy ?

Hi` ! Vậy em học bên Nga à ?
Anh cũng không biết có được không ? Nhưng mà quan trọng là anh không muốn dính tội spam !
Bài của anh nhiều tiền vì Sp khá cao (Đừng hỏi về vấn đề này nữa nhé ! không anh ngại lắm ! ) c:adore:

KellyTran
28-02-2011, 09:13 PM
ukm`!em học bên Nga,thi xong cấp 3 là em sang đây học mà c:smile:
Tiếc là không ở Việt Nam học trường Đào c:big_smile:

voimonster
28-02-2011, 09:49 PM
ukm`!em học bên Nga,thi xong cấp 3 là em sang đây học mà c:smile:
Tiếc là không ở Việt Nam học trường Đào c:big_smile:

Vậy để biết thêm về trường Đào anh sẽ quay phim và chụp một số hình cho em xem ! c:big_smile:

KellyTran
28-02-2011, 10:13 PM
cảm ơn anh!
nhưng em xem hết trường Đào rồi còn vào thi ở đó 2 lần cơ...
nếu anh thích thì pót cũng được tại vì nửa năm rồi không biết có đổi khác gì không c:look_down:

oc_luv_kun_c11
28-02-2011, 10:15 PM
chẳng đổi khác j đâu cậu.........à mak có, nó đang đc sơn lại....vì thế mak 1 cái áo của tớ đã ra đy vì bị dính sơn ..........:((

KellyTran
28-02-2011, 10:41 PM
ngu thì chít ...ai mượn nghịch choa lắm vào ...:))

voimonster
01-03-2011, 03:34 PM
HI` ! Hôm nay A7 kéo co vui ghê ! Tiếc là ra chơi có 10 phút ! c:beauty:
(Không biết A6 hay A7 thắng thế ? ) c:big_smile:
.........
Trường ta ve (chứ không phải sơn, sơn cả cái trường mất tiền tỉ ) được khá nhiều rồi ! Phải nói là áo mới rất đẹp.
.......
Anh không những bị dính chưởng ve khi chạy mà còn bị gậy quét ve sọc suýt vào chỗ hiểm. May mà anh có võ công cao thượng nên cũng chỉ bị xay sát nhẹ, vẫn bảo toàn được nguyên khí ! c:big_smile:

KellyTran
01-03-2011, 03:57 PM
thế ảnh với video của em đâu ~~anh Voi up đê c:smile:

Voi màm ngịch dữ ha, nghịch hơn cả Ốc =))

mà yên tâm có thọt thì thui ,cắt luôn cũng được c:big_smile:

sau đó chuyển sang luyện môn Quỳ Hoa Bảo Điển cũng được -mạnh lắm đó c:spiderman:

voimonster
01-03-2011, 04:33 PM
Phải lúc nào rỗi anh mới làm được mấy chuyện đó ! Bây giờ anh bận lắm !
Võ công anh siêu rồi không cần luyện thêm nữa !
(Chắc là thứ 5 anh chụp) !
..........
À quên ! Ai thuộc lớp nào của lớp nào mà vô đây đọc thông báo giùm !
Chiều thứ 5 vẫn kết nạp đoàn cho các thanh niên đợt I !

KellyTran
01-03-2011, 07:10 PM
uk! vậy thì tk anh trước nha ... :))
mà nhắc đến đoàn ,sao bây h mới kết nạp đoàn phải là đảng chứ c:confuse:

voimonster
01-03-2011, 07:58 PM
uk! vậy thì tk anh trước nha ... :))
mà nhắc đến đoàn ,sao bây h mới kết nạp đoàn phải là đảng chứ c:confuse:

Không có gì ! c:big_smile:
Sặc ! Thôi anh ngại giải thích lắm ! c:doubt:
Em không đọc kĩ gì hết à ? c:confident: gừ gừ !c:what:

huonglinh_1512
01-03-2011, 08:52 PM
@voi: tất nhiên là hnay A7 thắng rồi, tình đoàn kết mạnh mẽ mà. Nhưng hnay ngã là do A6 thả dây (xấu tính). Lại còn bị thầy Văn thu dây nữa chứ: c:cry:
Mà htrc thầy Sơn nói là Đảng bộ họp nên không tổ chức nữa mà, bây h lại làm àh.

voimonster
01-03-2011, 08:59 PM
@voi: tất nhiên là hnay A7 thắng rồi, tình đoàn kết mạnh mẽ mà. Nhưng hnay ngã là do A6 thả dây (xấu tính). Lại còn bị thầy Văn thu dây nữa chứ: c:cry:
Mà htrc thầy Sơn nói là Đảng bộ họp nên không tổ chức nữa mà, bây h lại làm àh.

Hi` ! Sao thầy lại thu dây ? Vpo có thấy thầy ra tưởng thầy chỉ bắt ngừng lại ? c:big_smile:
Đúng rồi thứ 5 lại huỷ họp Đảng nên vẫn kết nạp đoàn !
Báo giùm mấy lớp A6 đến A9 nhé !
Thế lớp Linh có đội hình hết chưa ? Lớp Voi cả 3 môn thể thao đã xong đội ngũ !
Chỉ việc tèn tèn kiếm giải thôi ! Hí hí ! c:big_smile: