PDA

View Full Version : Tài liệu học tập các môn khoa học tự nhiên !thanhkhoeo
02-01-2011, 07:49 PM
3 cuốn hóa vô cơ của Hoàng Nhâm
Tập 1 http://www.fileserve.com/file/2Bp2XX...o.Co.Tap.1.pdf
Tập 2 http://www.fileserve.com/file/DEqFrW...o.Co.Tap.2.pdf
Tập 3 http://www.fileserve.com/file/Eeamc3...o.Co.Tap.3.pdf

Tài liệu nâng cao hóa học 10
http://www.fileserve.com/file/XQuqYrp

Tài liệu cấu trúc tinh thể
http://www.fileserve.com/file/yufPK46

voimonster
02-01-2011, 09:58 PM
Cám ơn hen. có gì post tiếp cho pà con cũng xem. (chỉ 2 file cuối đao được thôi. )c:big_smile: http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/

thanhkhoeo
05-01-2011, 09:19 PM
http://www.moon.vn/lophoc/HoaLop11.aspx
trang này hay pgheest

thanhkhoeo
09-01-2011, 06:54 PM
đề 1:
1. Tính chất hoá học cơ bản của kim loại kiềm là:

A. Tác dụng với hầu hết các phi kim
B. Tác dụng rất mạnh với các dung dịch axit
C. Tác dụng với nước ngay nhiệt độ thường
D. Chất khử mạnh nhất trong mỗi chu kì

2. Khi hiđro hoá loại chất béo olein ( glixeyl trioleat) nhờ xúc tác Ni thu được:

A. Glyxeryl linoleat
B. Stearin ( glyxeryl tristearat )
C. Panmitin ( Glyxeryl tripanmitat )
D. Glyxeryl linolenat

3. Ngâm lá Zn trong dung dịch có hoà tan 8,32g CdSO4. Phản ứng xong khối lượng lá Zn tăng 2,35%.

Xác định khối lượng lá Zn trước phản ứng:

A. 85g B.70g C. 80g D. 90g

4. Kim loại có tính dẫn điện, dẫn nhiệt, ánh kim và tính dẻo. Vì :

A. Mạng tinh thể nguyên tử
B.Cấu tạo lập phương tâm khối
C. Có e tự do
D.Tinh thể ion

5. Cho sơ đồ chuyển hoá
A, B, C, D là những chất nào :

A. CH4, CH3Cl, C2H5OH, HCOOCH3 B. H2, CH3OH, HCOOCH3, HCOONa

C. CH4, CH3Cl, CH3OH, HCHO D. Đáp án khác

6. Một dung dịch có hoà tan 3,25g sắt clorua tác dụng với dung dịch AgNO3 dư tạo ra 8,61g kết tủa trắng. Công thức hoá học sắt clorua là:

A. FeCl4 B. FeCl2 C. FeCl3 D.Công thức khác

7. Có những cặp kim loại sau đây tiếp xúc với nhau, kim loại nào bị ăn mòn điện hoá:

(X): Al-Fe (Y): Cu-Ag (Z): Zn-Sn

A. Fe, Ag, Sn B. Al, Sn, Cu C. Al, Cu, Zn D. Fe, Cu, Zn

8. Kim loại dẫn điện, dẫn nhiệt tốt nhất là:

A. Al B. Cr C. Ag D. Fe

9. Bằng phản ứng với Cu(OH)2 ở nhiệt độ phòng, phản ứng điều chế este có 5 gốc axit, phản ứng tráng gương chứng minh đặc điểm cấu tạo của Glucozơ:

A. Có 5 nhóm OH,Có chứa chức anđehit
B. Có 5 nhóm OH
C. Có nhiều nhóm OH
D. Có chứa chức anđehit

10. Hỗn hợp A gồm 4 chất hữu cơ no đơn chức là đồng phân của nhau mà phân tử chứa C,H và 23,7%N. Chúng đều tác dụng với HCl. Đốt cháy A cho 4,48 lit N2 ( đktc). Công thức phân tử của các chất trong A và khối lượng hỗn hợp A:

A. C3H9N; 23,6g B. C2H7N; 20g C. C4H11N; 30g D. C3H10N2; 25g

11. Nhúng từng lá Mn vào từng dung dịch sau: AgNO3, H2SO4 loãng, MnSO4, FeCl3 cho biết trường hợp nào lá Mn tan nhanh nhất
A. AgNO3 B. H2SO4 loãng C. FeCl3 D. MnSO4

12. Cho dung dịch AgNO3 dư tác dụng với dung dịch hỗn hợp có hoà tan 12,5g 2 muối KCl và KBr thu được 20,78g hỗn hợp AgCl và AgBr. Xác định phần trăm khối lượng hỗn hợp đầu và sau phản ứng:

A. 23,84% KCl và 76,16% KBr. 27,62% AgCl và 72,38% AgBr
B. Đáp án khác
C. 30%KCl và 70%KBr. 30% AgCl và 70% AgBr
D. 24%KCl và 76%KBr. 28% AgCl và 72% AgBr
13. Bằng phản ứng với chất nào chứng minh nguyên tử H trong nhóm OH của phenol linh động hơn của rượu etylic.

A. Dung dịch Br2 B. Na C. HCl D. NaOH

14. Từ đá vôi, than đá và các chất vô cơ cần thiết cùng các điều kiện có đủ qua mấy giai đoạn phản ứng điều chế được anilin:
A. 7 B. 6 C. 9 D. 8

15. Nung nóng 4,84g hỗn hợp NaHCO3 và KHCO3 tạo ra được 0,56lit CO2 (đktc). Hãy xác định % số gam mỗi chất trong hỗn hợp trước và sau khi nung ?

A. Trước: 80% KHCO3 và 20% NaHCO3 . Sau: 84% K2CO3 và 16% Na2CO3

B. Trước: 70% KHCO3 và 30% NaHCO3. Sau: 85% K2CO3 và 15% Na2CO3

C. Trước: 82,64% KHCO3 và 17,36% NaHCO3. Sau: 83,9% K2CO3 và 16,1% Na2CO3

D. Kết quả khác

16. Cho sơ đồ biến hoá:
Z có tên là :

A. cis-buten-2 B. Buten-1 C. Buten-2 D. trans-buten-2

17. Chỉ ra câu sai:

A. Thanh sắt ở cầu cống bị han gỉ là do nước và không khí

B. Thanh sắt ở lò cao bị phá huỷ là do ăn mòn hoá học

C. Thanh sắt ở cầu cống bị han gỉ là do bị ăn mòn điện hoá

D. Thanh sắt ở lò cao bị phá huỷ là do ăn mòn điện hoá

18. Hai lá kim loại cùng chất có khối lượng bằng nhau. Một được ngâm trong dung dịch CdCl2, một được ngâm trong dung dịch CuCl2. Sau một thời gian thấy lá kim loại ở CdCl2 tăng 8,4%, ở CuCl2 tăng 1,2%. Số mol CdCl2 và CuCl2 giảm như nhau. Kim loại tạo ion 2+. Tên kim loại là:

A. Ni B. Fe C. Zn D. Mn

19. Cho 47g phenol tác dụng với hỗn hợp gồm 200g dung dịch HNO3 68% và 250g dung dịch H2SO4 96%. Tìm khối lượng axit picric sinh ra:
A. 120g B. 115,5g C. 114,5g D. 130g

20. Cho hơi rượu metylic tác dụng với CuO nóng đỏ ( lấy dư). Sản phẩm sinh ra có thể là:
A. HCHO, H2O, Cu
B. HCOOH, H2O, Cu
C. CO2, H2O, Cu
D. Kết quả khác
21. Chọn sơ đồ chuyển hoá hợp lí nhất để điều chế rượu êtylic:

A. CH2=CH2 CH3CH2OH

B. CH CH CH3CHO CH3CH2OH

C. CH CH CH2=CH2 CH3CH2OH CH3CHO CH3CH2OH

D. CH2=CH2 CH3-CH3 CH3CH2Br CH3CH2OH

22. Có dung dịch CaCl2 làm thế nào để thu được Ca?

A. Nung nóng CaCl2 ở nhiệt độ cao để nó phân huỷ

B. Điện phân dung dịch CaCl2 có màng ngăn cực trơ

C. Điện phân CaCl2 nóng chảy

D. Cho K đẩy Ca ra khỏi dung dịch

23. Dùng những hoá chất nào sau đây để nhận ra 4 bình mất nhãn đựng 4 chất lỏng trong suốt không màu sau đây: Rượu etylic, anđehit axetic, axit axetic, glixerin

A. Zn, NaOH, HCl
B. Giấy quỳ ẩm, Cu(OH)2, Ag2O(NH3)
C. Cu(OH)2, HCl, Na
D. CaCO3, Na, NaOH

24. etilen glicol (X) Propađiol-1,3 (Y) Propađiol-1,2 (Z) Propatriol-1,2,3 (T)

Chất nào là đồng đẳng của nhau:

A. (X) với (Z) B. (Y) với (Z) C. (Z) với (T) D. (X) với (T)

25. Lượng khí clo sinh ra khi cho dung dịch HCl đặc tác dụng với 6,96g MnO2 đã oxi hoá kim loại M tạo ra 7,6g muối khan. Biết M ở phân nhóm chính nhóm II. M là:

A. Mg B. Ca C. Ba D. Be

26. Hoà tan 8,2g hỗn hợp bột CaCO3 và MgCO3 trong nước cần dùng 2,016 lit CO2 (đktc). Xác định số gam mỗi muối trong hỗn hợp:

A. 3g CaCO3 và 5,2 g MgCO3
B. 4g CaCO3 và 4,2 g MgCO3
C. 4,2g CaCO3 và 4g MgCO3
D. kết quả khác

27. Ngâm đinh sắt trong 200ml dung dịch CuSO4 sau phản ứng kết thúc thấy đinh sắt tăng thêm 0,8g. Xác định nồng độ mol của dung dịch CuSO4?

A. 0,45M B. 0,4M C. 0,6M D. 0,5M

28. Đun nóng 57,5g rượu etylic với H2SO4 đặc ở 170oC. Hỗn hợp sản phẩm dạng hơi được dẫn lần lượt qua các bình H2SO4 đặc, dung dịch KOH đặc, cuối cùng qua dung dịch Br2 dư trong CCl4. Kết thúc phản ứng bình dung dịch Br2 nặng thêm 21gam. Tìm hiệu suất phản ứng tách nước:

A. 60% B. 80% C. 90% D. 70%

29. Hoà tan 3g hợp kim Cu-Ag trong HNO3 dư tạo ra 7,34g hỗn hợp 2muối Cu(NO3)2 và AgNO3.

Hãy xác định % khối lượng hợp kim Cu-Ag :
A. 64% và 36% B. 60% và 40% C. 65% và 35% D. Đáp án khác

30. Hợp kim Đuyra có thành phần nguyên tố là:

A. Al-Mg-Cu B. Al-Fe-Cu C. Al-Cu-Ag D. Al-Zn-Ag
31. Khi nhỏ từ từ từng giọt dd NaOH và dd NH3 vào 2 dung dịch AlCl3 cho tới dư thì hiện tượng là:

A. Cả hai dung dịch tạo kết tủa sau đó tan ra thành dung dịch trong suốt

B. Dung dịch tạo kết tủa sau đó tan ra, còn dung dịch kia tạo kết tủa không tan

C. Dung dịch 1 tạo kết tủa không tan, dung dịch 2 tạo kết tủa tan ra do tạo phức

D. Cả hai dung dịch tạo kết tủa trắng bông không tan

32. Hai vật liệu là sắt tây ( sắt tráng thiếc) và tôn ( sắt tráng kẽm) có cùng bề dày lớp mạ và có cùng vết xây sát sâu tới lớp sắt bên trong thì trong không khí ẩm:

A. Sắt tây bền hơn tôn B. Tôn bền hơn sắt tây

C. Chúng bị ăn mòn giống nhau D. Cả hai vật liệu bền ngang nhau

33. Một mẫu quặng Boxit có lẫn Fe2O3 và SiO2. Chỉ dùng dung dịch chứa 1 hoá chất hãy lấy Fe2O3 ra khỏi quặng trên

A. Dung dịch NaOH đặc ở180oC B. Dung dịch HCl dư

C. Dung dịch H2SO4 đặc D. Dung dịch NaOH loãng đun nóng

34. Cho quỳ tím vào từng dung dịch chứa mỗi aminoaxit sau:

(X): Glixin (H2N-CH2-COOH) (Y): Axit glutamic ( HOOC-CH2-CH2-CH(NH2)-COOH )

(Z): Axit - điamino butiric ( H2N-CH2-CH2-CH(NH2)COOH ) (T): Alanin ( CH3-CH(NH2)COOH )

Trường hợp nào quỳ tím hoá đỏ:
A. (X) B. (T) C. (Z) D.(Y)
36. Hãy chỉ ra câu chính xác sau:

A. Đặc điểm của phản ứng este hoá là phản ứng không thuận nghịch

B. Đặc điểm của phản ứng este hoá là phản ứng hoàn toàn

C. Đặc điểm của phản ứng este hoá là phản ứng thuận nghịch

D. Đặc điểm của phản ứng este hoá là phản ứng một chiều

37. Khi đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp 2 este đồng phân nhau thu được sản phẩm phản ứng CO2, H2O với tỉ lệ thể tích khí- hơi là 1:1. Biết khi làm bay hơi 14,8g hỗn hợp trên thì thu được thể tích đúng bằng thể tích của 6,4g O2 ở cùng điều kiện. Tìm CTCT 2 este:

A. HCOOC2H5 và CH3COOCH3 B. CH3COOC2H5 và C2H5COOCH3
C. HCOOC3H7 và C3H7COOCH3 D. Đáp án khác

38. Có 4 cốc riêng biệt đựng các chất sau: Nước nguyên chất, nước cứng tạm thời (chứa Ca(HCO3)2), nước cứng vĩnh cửu (chứa CaSO4) và nước cứng toàn phần ( chứa cả 2 muối trên). Nhận biết 4 dung dịch trên bằng:
A. NaOH, Na2CO3 B. HCl, Na2CO3 C. Đun nóng, dd Na2CO3 D. Cách khác

39. Dung dịch Na2CO3 0,1M và dung dịch NaHCO3 0,1M khi nhúng giấy quỳ tím vào thì:

A. Chuyển thành màu đỏ
B. Chuyển thành màu xanh
C. Bị tẩy màu thành trắng
D. Giữ nguyên màu tím

40. Hợp chất A có M=60đvC. Cho 3 gam A tác dụng với Na thu được 0,56 lit H2 ( đktc). Trong phân tử A có mấy nhóm hiđroxyl:

A. 3 B. 1 C. 2 D. 4

41. Hoà tan 26,8 g hỗn hợp 2 axit cacboxylic no đơn chức mà phân tử hơn kém nhau 3 nhóm CH2 vào nước. Chia dung dịch thu được thành 2 phần bằng nhau:

- Phần 1: Cho phản ứng tráng bạc được 21,6g Ag.

- Phần 2: Trung hoà bởi 200ml dung dịch NaOH 1M.

Công thức và thành phần khối lượng 2 axit là:

A. HCOOH 9,2g và C2H5COOH 17,6g
B. HCOOH 9,2g và C3H7COOH 17,6g
C. HCOOH 9,2g và C3H5COOH 17,6g
D. HCOOH 9,2g và CH3COOH 17,6

42. Bằng những phản ứng nào phân biệt được axit acrylic và axit propionic

A. Dung dịch Br2 B. Dung dịch NaOH C. Zn D. Dung dịch Na2CO3

43. Điện phân từng dung dịch CuCl2 và Pb(NO3)2 với điện cực trơ có màng ngăn thì ở catôt thu được:

A. H2, Pb B. Cu, H2 C. Cu, Pb D. Kết quả khác

44. Cho hỗn hợp Al và Al4C3 vào nước dư thu được 31,2g Al(OH)3. Nếu cho hỗn hợp trên tác dụng với dung dịch HCl thì thu được 20,16lit hỗn hợp khí ở đktc. Khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp là:

A. 10,8g Al và 14,4 g Al4C3
B. 12g Al và 14g Al4C3
C. 10gAl và 15 g Al4C3
D. Đáp án khác

45. Dung dịch saccarozơ không cho phản ứng tráng gương. Đun nóng dung dịch đó với vài giọt axit vô cơ rồi trung hoà bằng kiềm thì dung dịch thu được có phản ứng tráng gương vì trong dung dịch có chứa:

A. Mantozơ và fructozơ
B. Glucozơ và fructozơ
C. Glucozơ và mantozơ
D. Đáp án khác

46. Đun nóng một hỗn hợp gồm 2 rượu no đơn chức với H2SO4 đặc ở 140oC thu được 21,6g H2O và 72g hỗn hợp 3 ete có số mol bằng nhau. Các phản ứng hoàn toàn. Công thức hai rượu là:

A. CH3OH và C4H9OH
B. CH3OH và C2H5OH
C. C2H5OH và C3H7OH
D. CH3OH và C3H7OH

47. Trong nước tiểu người bệnh tiểu đường có chứa Glucozơ. Nêu 2 phản ứng hoá học nhận ra sự có mặt của Glucozơ:

A. Ag2O (NH3) và Cu(OH)2 B. Cả 3 cách trên
C. Ag2O(NH3) và Na D. Na và Cu(OH)2

48. Tính lượng rượu thu được từ 1 tấn nguyên liệu chứa 70% tinh bột, biết toàn bộ quá trình sản xuất có sự hao hụt 15%

A. 578 kg B. 678kg C. 345kg D. Đáp án khác

49. Lấy ví dụ minh hoạ anđehit propyonic vừa có tính oxi hoá vừa có tính khử ?

A. Tác dụng với O2 (to) và NaOH B. Tác dụng với HCl và Cu(OH)2 (to)

C. Tác dụng với O2 ( xt) và Cu(OH)2 (to) D. Tác dụng với H2 (Ni, to) và Ag2O ( NH3, to)

50. Có 2 lit dung dịch NaCl 0,5M được điện phân có màng ngăn, cực trơ vừa hết NaCl với hiệu suất 90% thì lượng khí thu được ở đktc là:

A. 20,16 lit B. 20lit C. 22,4 lit D. Kết quả khác

phần này là những phần nhỏ ,ko phải đề.__
________________


Mọi người làm thử nhé

voimonster
09-01-2011, 08:22 PM
Anh chỉ trả lời được đúng câu 4 là B. và câu 8 là bạc. c:adore:
Thành ơi ! anh học môn này yếu lắm ! Có cách nào học tốt hoá hông em ? ].:http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/

thanhkhoeo
09-01-2011, 08:31 PM
Anh chỉ trả lời được đúng câu 4 là B. và câu 8 là bạc. c:adore:
Thành ơi ! anh học môn này yếu lắm ! Có cách nào học tốt hoá hông em ?

Caau 4 anh làm sai

Cách học hoá duy nhất là: làm nhiều bài tập

voimonster
09-01-2011, 08:37 PM
Khổ ! Khi đã không biết thì không thể làm bài tập được ! Không làm bài tập được thì học lại càng yếu ! Mà càng yếu càng không thể làm bài tập ! c:cool:].:http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/

thanhkhoeo
09-01-2011, 09:17 PM
học theo từng chương Vì mỗi chương là một dạng riêng đọc lại sách của lớp 10 và 11

Braveheart7472
09-01-2011, 10:13 PM
Anh làm lại bài tập từ đầu năm lớp 10 đi,may ra còn kịp đại học.

voimonster
16-02-2011, 10:24 PM
Mình có khá nhièu phần mềm , ebook học tập trong máy tính.
Và khá nhiều các tài liệu liên quan khác.
Bây giờ mình sẽ up từ từ lên mediafire.
(Vì thế #1 sẽ được edit thường xuyên, sau đây là một số tài liệu ):
Cuốn cẩm nang đại học:
http://www.mediafire.com/?447mnsb4s6jjcms
http://www.mediafire.com/?2n588f17iia10qo
http://www.mediafire.com/?ygyyhuc22iwf88o

Các phần mềm hoá học:(mỗi link một phần mềm)
http://www.mediafire.com/?1h78oyt2991917z
http://www.mediafire.com/?k6kwk3cu1cdrn90
http://www.mediafire.com/?cfk3vb871lvt0un
http://www.mediafire.com/?8ntiaynr2lk7isg
http://www.mediafire.com/?mau601st14ibhti
http://www.mediafire.com/?dm0kzr7iurifk6o
http://www.mediafire.com/?iif3g7chu3qiqei
http://www.mediafire.com/?klkmv3k2dvaja7n
http://www.mediafire.com/?nh2n1v11joxvgxx
(còn khoàng 10 phần mềm nữa lúc khác up tiếp )

Đại cương giáo trình Pascal
http://www.mediafire.com/?ymkxhbvibv7
http://www.mediafire.com/?mdcd2643x7p
http://www.mediafire.com/?m8q6pinio33

Hướng dẫn giải toán bằng casio và phần mềm giả lập
http://www.mediafire.com/?3tsmwyddby7hhtf
http://www.mediafire.com/?id78ggyuike6bps
http://www.mediafire.com/?3iz9i9mjc2az88p
http://www.mediafire.com/?za82o888djr3y6s

Ngữ pháp tiếng anh
http://www.mediafire.com/?elqjxsx8h1mczuv

Sổ tay hoá học cấp 3
http://www.mediafire.com/?iph1nqay1p2l7ll

Sổ tay toán cấp 3
http://www.mediafire.com/?xn3n5u1x26475nh
....
Còn nữa hôm khác up sau ! c:big_smile:

Ai thấy hay thanhks phát !

nguoiduatin
17-02-2011, 10:22 PM
tại website http://dayhoahoc.com cũng có rất nhiều tư liệu hoàn toàn miễn phí dành cho giáo viên và học sinh

voimonster
18-02-2011, 12:39 PM
tại website http://dayhoahoc.com cũng có rất nhiều tư liệu hoàn toàn miễn phí dành cho giáo viên và học sinh

Hay thật đấy ! Cảm ơn bạn. Mình phát hiện ra là dù có sưu tập nhiều tài liệu nhưng mà ko tập trung học thì cũng không vô. c:big_smile:
Thêm nữa, nếu một tài liệu mà đọc trên máy tính khó hơn khi in nó ra thành sách . Không biết vì sao nhỉ ? c:adore:

thanhkhoeo
14-04-2011, 08:26 PM
Bạn em đang ôn thi hsg vì thế Em cần tài liệu.
Về:
Phản xạ ở động vật thực vật
Ứng động, hướng động
Sinh sản hữu tính ở thực vật
Các bài tập về ADN Protein.

Candy
14-04-2011, 08:29 PM
Gúc gồ thần chưởng ra đi :|
Vào đây mà tham khảo nè: http://diendan.hocmai.vn/showthread.php?t=90314

thanhkhoeo
14-04-2011, 08:32 PM
E tìm mãi rồi mà toàn thứ linh tinh chán. Bác nào có post giùm em nhé