PDA

View Full Version : Olympic Đào Duy Từ - Kỳ 2/2011Braveheart7472
15-05-2011, 09:00 PM
Lần này đề thi sẽ ra theo hình thức trắc nghiệm,mỗi đáp án đúng các bạn nhận đc 1 điểm,1 lời giải thích đúng được 0,5 điểm. Rất đơn giản đúng ko?c:big_smile:Come on!!!!\m/


Để đảm bảo tính công bằng của cuộc thi,các bạn hãy đặt bài trả lời của mình vào trong thẻ như sau:
[NONE]Nội dung bài trả lời

Như vậy,tất cả câu trả lời của các bạn đều được ẩn mà các thành viên khác ko thể nhìn thấy,chỉ có Mod mới có thể xem đc nội dung để chấm bài cho các bạn.
Câu 1: Năm ngoái trong dàn đồng ca của trường số học sinh nam nhiều hơn số học sinh nữ 30 người. Năm nay, thành phần đội đồng ca tăng lên 10%: số học sinh nữ tăng 20% và số học sinh nam tăng 5%.
Hỏi có bao nhiêu học sinh trong dàn đồng ca của năm nay?
(A) 88
(B) 99
(C) 110
(D) 121
(E) 132

Câu 2: Chọn từ có trọng âm nhấn khác các từ còn lại:
(A) repair
(B) thirty
(C) fellow
(D) quarter

Câu 3: Nếu cứ y giây thì máy bay bay được x/6 dặm thì cứ z phút máy bay bay được bao nhiêu dặm? (xyz ≠ 0)
(A) xy/6z
(B) xz/6y
(C) xyz/6
(D) 10xy/z
(E) 10xz/y

Câu 4: Nếu 45% của n là 405 thì 35% của n là?
(A) 61
(B) 64
(C) 142
(D) 250
(E) 315

Câu 5: Nếu x ≥ 8 và y ≤ 3 thì điều nào sau đây chắc chắn đúng?
(A) x + y ≥ 5
(B) x + y ≤ 11
(C) x – y ≥ 5
(D) x – y ≤ 5
(E) x – y ≤ 11

Câu 6: Khối lượng của mặt trời xấp xỉ 1.99 x 1030kg và Khối lượng của trái đất xấp xỉ 5.98 x 1024kg. Hỏi khối lượng của trái đất gấp bao nhiêu lần khối lượng của mặt trời?
(A) 3.0 x 10-6
(B) 3.3 x 105
(C) 3.0 x 106
(D) 3.3 x 106
(E) 1.2 x 1055

Câu 7: Đội hợp xướng được sắp xếp chỗ ngồi với giói hạn đúng 6 người mỗi hàng. Hàng đầu tiên được dành riêng cho giọng nam cao và nữ cao. Có bao nhiêu sự sắp xếp mà người hướng dẫn có thể sắp chỗ cho 3 nam cao và 3 nữ cao nếu có 3 nữ cao ngồi cuối cùng?
(A) 12
(B) 24
(C) 36
(D) 40
(E) 48

Câu 8:Choose from the four options given one best answer to complete each sentence by recircling corresponding letter A,B,C or D
Could you please___me the way to the post office ?
(A) speak
(B) tell
(C) talk
(D) ask

Câu 9:Nếu x- y = 8 thì câu nào trong những câu dưới đây là đúng?
I. x và y đều là số dương.
II. Nếu x là số dương, y phải là số dương.
III. Nếu x là số âm, y phải là số âm.
(A) I
(B) II
(C) III
(D) I và II
(E) II và III

Câu 10: Một công ty cho thuê ô tô tính cước phí như sau: x đô la mỗi dặm cho n dặm đầu tiên và x + 1 đô la mỗi dặm cho mỗi dặm tiếp theo. Hỏi giá thuê xe là bao nhiêu nếu chuyến đi dài d dặm, trong đó d > n?
(A) d(x + 1) – n
(B) xn + d
(C) xn + d(x + 1)
(D) x(n + d) + d
(E) (x + 1)(d – n)

Kỳ thi lần này đã kết thúc,xin cảm ơn tất cả các bạn.Chuẩn bị cho kỳ 3 ra mắt vào ngày 21/5/2011 nhé ;)

Sau đây là đáp án các câu hỏi kỳ 2
Câu 1: Đáp án: B
Gọi x là số học sinh nữ của dàn đồng ca năm ngoái, x + 30 là số học sinh nam. Ta có phương trình
20x + 5(x+30) = 10(2x + 30)
Từ đó giải ra x = 30. Suy ra dàn đồng ca năm nay có 1.1 * (90) = 99.

Câu 2: Đáp án: A
Giải thích: Vì repair trọng âm 2 còn các từ khác trọng âm đầu.

Câu 3:Đáp án: E
Giải thích: 1 giây máy bay bay được x/6y dặm. Vậy 1 phút máy bay bay được 60xz/6y = 10xz/y dặm.

Câu 4:Đáp án: E
Giải thích: 45n/100 = 405 suy ra n = 900. Từ đó 35%n = 35*900/100 = 315.

Câu 5:Đáp án: C
Giải thích: Ta chỉ có thể cộng hai bất đẳng thức cùng chiều. Từ y ≤ 3 suy ra – y ≥ - 3. Từ đó suy ra x – y ≥ 5

Câu 6: Đáp án A
Giải thích:Câu này dễ quá :-s, đọc đề là ra, chả cần máy tình luôn. Vì khối lượng trái đất nhỏ hơn khối luợng mặt trời nên số mũ ở đây phải là số âm.

Câu 7: Đáp án:C
Câu này nên thêm 1 ý nữa là: "biết chỉ có 3 nam cao và 3 nữ cao trong danh sách xắp xếp"
Giải thích: Câu này rất đơn giản,chỉ là 1 chút kiến thức tổ hợp,chỉnh hợp của 11. Số cách sếp là A33xA33=36.

Câu 8: Đáp án B
Giải thích: Cấu trúc tell sb/st : nói cho ai cái gì.

Câu 9: Đáp án C
Giải thích: x - y = 8 => y = x - 8 => x âm thì y phải âm.

Câu 10: Đáp án A
Giải thích: Số tiền phải trả khi đi đc d(dặm) là: xn + (x + 1)(d - n) =d(x + 1) – n.

Kết quả kỳ thi lần này:
Smileeeee: 13 điểm.
maihang_212: 8 điểm.
namnguyen: 11,5 điểm
gió mùa hạ: 12,5 điểm
oc_luv_kun_c11: 5 điểm
hoacucdai2611: 4 điểm

Quán quân kỳ 2 tiếp tục là bạn Smileeeee, đề nghị mọi người vỗ tay chúc mừng. :phaohoa:
Giải nhì thuộc về gió mùa hạ và namnguyen . Xin chúc mừng tất cả các bạn.

Smileeeee
16-05-2011, 11:41 PM
Câu 1: B gọi số hs nữ năm ngoái là x ( x thuộc N*) giải pt: 110%(2x+30)= 120%x+ 105%(x+30)
Câu 2: C trọng âm ở âm tiết thứ 2(hi vọng đúng)
Câu 3: E ys đc x/6 dặm thì 1s đc x/6y dặm, 1min đc 10x/y, z min đc 10xz/y dặm
Câu 4: E 35% N= 35/45x405
Câu 5: C x≥8, -y≥-3 => x-y ≥ 5
Câu 6: A trái đất nhẹ hơn mặt trời nên chọn số <1 :))
Câu 7: C câu này em đoán thôi
Câu 8: B em nhớ cấu trúc hỏi đường dùng tell hay sao ý
Câu 9: C đọc thấy khẳng định 1 vs 2 sai liền, chỉ có khẳng định 3 là đúng thôi
Câu 10: A giá thuê xe là nx + ( x+1)(d-n) => A

maihang_212
17-05-2011, 11:55 AM
Câu 1: B
Câu 2: C
Câu 3: E
Câu 4: E
Câu 5: C
Câu 6: A
Câu 7: D
Câu 8: B
Câu 9: C
Câu 10: A

namnguyen
17-05-2011, 09:49 PM
Câu 1: Năm ngoái trong dàn đồng ca của trường số học sinh nam nhiều hơn số học sinh nữ 30 người. Năm nay, thành phần đội đồng ca tăng lên 10%: số học sinh nữ tăng 20% và số học sinh nam tăng 5%.
Hỏi có bao nhiêu học sinh trong dàn đồng ca của năm nay?
(A) 88
(B) 99
(C) 110
(D) 121
(E) 132
Năm nay có 1.1x90=99 người tham gia. Đáp án B
Câu 2: Chọn từ có trọng âm nhấn khác các từ còn lại:
(A) repair
(B) thirty
(C) fellow
(D) quarter
A
Câu 3: Nếu cứ y giây thì máy bay bay được x/6 dặm thì cứ z phút máy bay bay được bao nhiêu dặm? (xyz ≠ 0)
(A) xy/6z
(B) xz/6y
(C) xyz/6
(D) 10xy/z
(E) 10xz/y
Do y giây bay được x/6 dặm nên 1 giây bay được x/6y dặm
Z phút tương đương với 60z giây
Vậy quãng đường máy bay bay được trong z phút là 60zx/6y = 10xz/y
Đáp án là câu E
Câu 4: Nếu 45% của n là 405 thì 35% của n là?
(A) 61
(B) 64
(C) 142
(D) 250
(E) 315
Đáp án E
Câu 5: Nếu x ≥ 8 và y ≤ 3 thì điều nào sau đây chắc chắn đúng?
(A) x + y ≥ 5
(B) x + y ≤ 11
(C) x – y ≥ 5
(D) x – y ≤ 5
(E) x – y ≤ 11
Câu C
Câu 6: Khối lượng của mặt trời xấp xỉ 1.99 x 1030kg và Khối lượng của trái đất xấp xỉ 5.98 x 1024kg. Hỏi khối lượng của trái đất gấp bao nhiêu lần khối lượng của mặt trời?
(A) 3.0 x 10-6
(B) 3.3 x 105
(C) 3.0 x 106
(D) 3.3 x 106
(E) 1.2 x 1055
Câu A
Câu 7: Đội hợp xướng được sắp xếp chỗ ngồi với giói hạn đúng 6 người mỗi hàng. Hàng đầu tiên được dành riêng cho giọng nam cao và nữ cao. Có bao nhiêu sự sắp xếp mà người hướng dẫn có thể sắp chỗ cho 3 nam cao và 3 nữ cao nếu có 3 nữ cao ngồi cuối cùng?
(A) 12
(B) 24
(C) 36
(D) 40
(E) 48
câu này thuộc về tổ hợp , lâu lắm rồi anh cũng không nhớ
Hình như là 6x6=36 thì phải. Đáp án C
Câu 8:Choose from the four options given one best answer to complete each sentence by recircling corresponding letter A,B,C or D
Could you please___me the way to the post office ?
(A) speak
(B) tell
(C) talk
(D) ask
B ( câu này anh thuộc lòng mà)
Câu 9:Nếu x- y = 8 thì câu nào trong những câu dưới đây là đúng?
I. x và y đều là số dương.
II. Nếu x là số dương, y phải là số dương.
III. Nếu x là số âm, y phải là số âm.
(A) I
(B) II
(C) III
(D) I và II
(E) II và III
Câu C
Câu 10: Một công ty cho thuê ô tô tính cước phí như sau: x đô la mỗi dặm cho n dặm đầu tiên và x + 1 đô la mỗi dặm cho mỗi dặm tiếp theo. Hỏi giá thuê xe là bao nhiêu nếu chuyến đi dài d dặm, trong đó d > n?
(A) d(x + 1) – n
(B) xn + d
(C) xn + d(x + 1)
(D) x(n + d) + d
(E) (x + 1)(d – n)
Câu A

thanhkhoeo
18-05-2011, 11:50 AM
Câu 1 B
lập hệ pt mà giải

Câu 2 A Repair là động từ cái còn lại là danh từ


Câu 3 E thời gian = 60z/y => quang duong = v.t

Câu 4 E n=900

câu 5 C nhân 2 vế của(2) vs (-1) rồi + (1) vs(2)

Câu 6 A bấm máy tính Vinacal

Câu 7 A Chọn 3 người nam có 6 cách chọn 3 người nữ có 6 cách

Câu 8 B Tell or show không có show thì dùng tạm tell vậy

Câu 9 C x=1 y=-7 => I và II sai

Câu 10 A nx+(d-n)(x+1) =d(x+1)-nChắc là đúng có 10 câu. Chán

meoconhat3
18-05-2011, 11:52 AM
Câu 1 B
lập hệ pt mà giải

Câu 2 A Repair là động từ cái còn lại là danh từ


Câu 3 E thời gian = 60z/y => quang duong = v.t

Câu 4 E n=900

câu 5 C nhân 2 vế của(2) vs (-1) rồi + (1) vs(2)

Câu 6 A bấm máy tính Vinacal

Câu 7 A Chọn 3 người nam có 6 cách chọn 3 người nữ có 6 cách

Câu 8 B Tell or show không có show thì dùng tạm tell vậy

Câu 9 C x=4 y=-4 => I và II sai

Câu 10 A nx+(d-n)(x+1) =d(x+1)-n

quyetnb
18-05-2011, 11:54 AM
Câu 1 B
lập hệ pt mà giải

Câu 2 A Repair là động từ cái còn lại là danh từ


Câu 3 E thời gian = 60z/y => quang duong = v.t

Câu 4 E n=900

câu 5 C nhân 2 vế của(2) vs (-1) rồi + (1) vs(2)

Câu 6 A bấm máy tính Vinacal

Câu 7 A Chọn 3 người nam có 6 cách chọn 3 người nữ có 6 cách

Câu 8 B Tell or show không có show thì dùng tạm tell vậy

Câu 9 C x=2 y=-6 => I và II sai

Câu 10 A nx+(d-n)(x+1) =d(x+1)-n

babe_babe
18-05-2011, 01:13 PM
Câu 1 B
lập hệ pt mà giải

Câu 2 A Repair là động từ cái còn lại là danh từ


Câu 3 E thời gian = 60z/y => quang duong = v.t

Câu 4 E n=900

câu 5 C nhân 2 vế của(2) vs (-1) rồi + (1) vs(2)

Câu 6 A bấm máy tính Vinacal

Câu 7 A Chọn 3 người nam có 6 cách chọn 3 người nữ có 6 cách

Câu 8 B Tell or show không có show thì dùng tạm tell vậy

Câu 9 C x=3 y=-5 => I và II sai

Câu 10 A nx+(d-n)(x+1) =d(x+1)-n

oc_luv_kun_c11
18-05-2011, 02:28 PM
2-C..,..4-E....5-C....6-A.....8-B ...9-C....10-C

hoacucdai2611
18-05-2011, 06:08 PM
Câu 1: Năm ngoái trong dàn đồng ca của trường số học sinh nam nhiều hơn số học sinh nữ 30 người. Năm nay, thành phần đội đồng ca tăng lên 10%: số học sinh nữ tăng 20% và số học sinh nam tăng 5%.
Hỏi có bao nhiêu học sinh trong dàn đồng ca của năm nay?
(A) 88
(B) 99
(C) 110
(D) 121
(E) 132

Câu 2: Chọn từ có trọng âm nhấn khác các từ còn lại:
(A) repair
(B) thirty
(C) fellow
(D) quarter

Câu 3: Nếu cứ y giây thì máy bay bay được x/6 dặm thì cứ z phút máy bay bay được bao nhiêu dặm? (xyz ≠ 0)
(A) xy/6z
(B) xz/6y
(C) xyz/6
(D) 10xy/z
(E) 10xz/y

Câu 4: Nếu 45% của n là 405 thì 35% của n là?
(A) 61
(B) 64
(C) 142
(D) 250
(E) 315

Câu 5: Nếu x ≥ 8 và y ≤ 3 thì điều nào sau đây chắc chắn đúng?
(A) x + y ≥ 5
(B) x + y ≤ 11
(C) x – y ≥ 5
(D) x – y ≤ 5
(E) x – y ≤ 11

Câu 6: Khối lượng của mặt trời xấp xỉ 1.99 x 1030kg và Khối lượng của trái đất xấp xỉ 5.98 x 1024kg. Hỏi khối lượng của trái đất gấp bao nhiêu lần khối lượng của mặt trời?
(A) 3.0 x 10-6
(B) 3.3 x 105
(C) 3.0 x 106
(D) 3.3 x 106
(E) 1.2 x 1055

Câu 7: Đội hợp xướng được sắp xếp chỗ ngồi với giói hạn đúng 6 người mỗi hàng. Hàng đầu tiên được dành riêng cho giọng nam cao và nữ cao. Có bao nhiêu sự sắp xếp mà người hướng dẫn có thể sắp chỗ cho 3 nam cao và 3 nữ cao nếu có 3 nữ cao ngồi cuối cùng?
(A) 12
(B) 24
(C) 36
(D) 40
(E) 48

Câu 8:Choose from the four options given one best answer to complete each sentence by recircling corresponding letter A,B,C or D
Could you please___me the way to the post office ?
(A) speak
(B) tell
(C) talk
(D) ask

Câu 9:Nếu x- y = 8 thì câu nào trong những câu dưới đây là đúng?
I. x và y đều là số dương.
II. Nếu x là số dương, y phải là số dương.
III. Nếu x là số âm, y phải là số âm.
(A) I
(B) II
(C) III
(D) I và II
(E) II và III

Câu 10: Một công ty cho thuê ô tô tính cước phí như sau: x đô la mỗi dặm cho n dặm đầu tiên và x + 1 đô la mỗi dặm cho mỗi dặm tiếp theo. Hỏi giá thuê xe là bao nhiêu nếu chuyến đi dài d dặm, trong đó d > n?
(A) d(x + 1) – n
(B) xn + d
(C) xn + d(x + 1)
(D) x(n + d) + d
(E) (x + 1)(d – n)

Chị tham gia cho vui thôi =))
@ thằng em: chữ ký ấn tượng đấy ;))

Braveheart7472
18-05-2011, 06:20 PM
Nhắc nhở các bạn một chút, để đạt được điểm tối đa, các bạn nhớ kèm theo lời giải thích của từng câu nhé!
@chị: chuyện...;;)

Braveheart7472
21-05-2011, 12:24 AM
Cuộc thi lần này kết thúc tốt đẹp, tuy số lượng thành viên tham gia chưa đông. Đáp án và kết quả đã được update ở #1 (http://daoduytu.edu.vn/forum/showpost.php?p=196003&postcount=1).
Cảnh cáo thí sinh gió mùa hạtức thanhkhoeo đã có hành vi gian lận khi tham gia cuộc thi. gió mùa hạ đã sử dụng 3 nick phụcó thể là tự lập hoặc mượn bạn bè để tham gia cuộc thi hòng kiếm lời từ tiền giải thưởng. Vì mới vi phạm lần đầu nên chỉ cảnh cáo trừ 2SP, nếu còn tiếp diễn sẽ bị ban nick.

Braveheart7472
21-05-2011, 03:04 PM
Tớ xin bổ sung thêm: Không chấp nhận những lời giải thích mơ hồ,dự đoán kiểu như

B ( câu này anh thuộc lòng mà)

C câu này em đoán thôi

Các bạn hãy đưa ra cơ sở khoa học,con đường mà bạn tìm ra được kết quả đấy.