PDA

View Full Version : pascal.giúp mình vs.huhuNhocS2b12
19-10-2011, 08:23 PM
ai giải giúp mình.mình cực kỳ cảm ơn.vì phần nay mình rất ngu.tự dưng giờ lại phải hoc.hjx
b1.lập trình gõ vào 1 số kí tự tùy ý.đếm xem trog số ký tự đã gõ co bao nhiêu ký tự là số.là chữ cái.là các ký tự khác
Posted via Mobile Device: UA
-----------------------------------------
b2.lập chương trình tìm các số có 3 chữ số sao cho số đó bằng tổng lập phương các chữ số tạo nên nó
Posted via Mobile Device: UA
b3. giai thừa dc dịnh nghĩa như sau.
0!=1 , 1!=1 , n!=1*2*3*...*n
hãy lập 1 chương trình cho phép nhập n nguyên, không âm vào từ bàn phím rồi đưa ra màn hình giá trị n!

xp_dragonboy
20-10-2011, 12:58 AM
nếu là hồi lớp 11 thì chắc là t giúp đc cậu đấy n0 bjh t cũng quên hết r hehe :|

NhocS2b12
20-10-2011, 09:13 AM
nói thế thì nói lm j.ai giúp mình vs k mình phải ở lại trường cả đêm mất
Posted via Mobile Device: UA

thanhkhoeo
20-10-2011, 07:29 PM
Để em

bài 3uses crt;
var n:longint ;
c:char;
function
gt(k:integer) :longint;
begin
if k=0 then gt:=1 else gt:=gt(k-1)*k;
end;
begin
clrscr;
writeln(' ban co dong y thuc hien chuong trinh tinh giaai thua y/n');
c:=readkey;
writeln;
if (c='y') or( c='c') then
begin
write('nhap n');
readln(n);
write(gt(n));
end else write('bye bye');
readln;
end.


-----------------------------------------
bài 1var ds, dc,dk,i: byte;
st:string;
begin
write(' nhap sau ');
readln(st);
for i :=1 to length(st)do
if st[i] in['0'..'9'] then ds:=ds+1
else
if (st[i]in ['a'..'z']) or (st[i]in ['A'..'Z']) then dc:=dc+1
else dk:=dk+1;
write (' so ki tu chu', dc,' so kitu so', ds,]' so kitu khac', dk);
readln end.

-----------------------------------------
bài 2
var i:integer;
function tlp(x:integer): boolean;
var o,k,j:integer;
begin
k:=x div 100;
o:=o+k*k*k;
j:=x mod 100;
k:=j div 10;
o:=o+k*k*k;
j:=j mod 10;
o:=o+j*j*j;
if o= x then tlp := true else tlp:=false;
end;
begin
for i:=100 to 999 do
if tlp(i) then write (i:8);
readln end.

NhocS2b12
21-10-2011, 06:59 AM
eo ơi.cảm ơn bạn nhiều lắm:x.thế là k phải ở trườg cả đêm rồi.hehe
Posted via Mobile Device: UA