PDA

View Full Version : khai bút ko hay ko lấy tiềnDonGianLaSpam
18-05-2008, 12:43 PM
tập 1 bắt đầu
http://i110.photobucket.com/albums/n118/jackielam_2006/TQC/TQC1.jpg (http://i110.photobucket.com/albums/n118/jackielam_2006/TQC/TQC1.jpg)

http://i110.photobucket.com/albums/n118/jackielam_2006/TQC/tqc2.jpg (http://i110.photobucket.com/albums/n118/jackielam_2006/TQC/tqc2.jpg)
http://i110.photobucket.com/albums/n118/jackielam_2006/TQC/tqc3.jpg (http://i110.photobucket.com/albums/n118/jackielam_2006/TQC/tqc3.jpg)
http://i110.photobucket.com/albums/n118/jackielam_2006/TQC/tqc4.jpg (http://i110.photobucket.com/albums/n118/jackielam_2006/TQC/tqc4.jpg)
http://i110.photobucket.com/albums/n118/jackielam_2006/TQC/tqc5.jpg (http://i110.photobucket.com/albums/n118/jackielam_2006/TQC/tqc5.jpg)
dẫn chuyện gì mà dốt thế :picknose:
Tâ?p 2 : Ti`nh hi`nh triê`u Ha´n
http://i110.photobucket.com/albums/n118/jackielam_2006/TQC/1.jpg (http://i110.photobucket.com/albums/n118/jackielam_2006/TQC/1.jpg)
http://i110.photobucket.com/albums/n118/jackielam_2006/TQC/2.jpg (http://i110.photobucket.com/albums/n118/jackielam_2006/TQC/2.jpg)
http://i110.photobucket.com/albums/n118/jackielam_2006/TQC/3.jpg (http://i110.photobucket.com/albums/n118/jackielam_2006/TQC/3.jpg)
http://i110.photobucket.com/albums/n118/jackielam_2006/TQC/4.jpg (http://i110.photobucket.com/albums/n118/jackielam_2006/TQC/4.jpg)
http://i110.photobucket.com/albums/n118/jackielam_2006/TQC/5.jpg (http://i110.photobucket.com/albums/n118/jackielam_2006/TQC/5.jpg)
Tâ?p 3 : Cuô?c nô?i dâ?y cu?a quân khan va`ng
http://i110.photobucket.com/albums/n118/jackielam_2006/TQC/1-1.jpg (http://i110.photobucket.com/albums/n118/jackielam_2006/TQC/1-1.jpg)
http://i110.photobucket.com/albums/n118/jackielam_2006/TQC/2-1.jpg (http://i110.photobucket.com/albums/n118/jackielam_2006/TQC/2-1.jpg)
http://i110.photobucket.com/albums/n118/jackielam_2006/TQC/3-1.jpg (http://i110.photobucket.com/albums/n118/jackielam_2006/TQC/3-1.jpg)
http://i110.photobucket.com/albums/n118/jackielam_2006/TQC/4-1.jpg (http://i110.photobucket.com/albums/n118/jackielam_2006/TQC/4-1.jpg)
http://i110.photobucket.com/albums/n118/jackielam_2006/TQC/5-1.jpg (http://i110.photobucket.com/albums/n118/jackielam_2006/TQC/5-1.jpg)
cóa hay hem để pót tip :sweat:

letienquana12
18-05-2008, 12:46 PM
cái này hình như mình coi được khoảng 1 năm rưỡi đến 2 năm rồi hay sao ý:sparkling:

DonGianLaSpam
18-05-2008, 12:58 PM
Tâ?p 4 : khăn vàng đặc biệt
http://i110.photobucket.com/albums/n118/jackielam_2006/TQC/1-2.jpg (http://i110.photobucket.com/albums/n118/jackielam_2006/TQC/1-2.jpg)
http://i110.photobucket.com/albums/n118/jackielam_2006/TQC/2-2.jpg (http://i110.photobucket.com/albums/n118/jackielam_2006/TQC/2-2.jpg)
http://i110.photobucket.com/albums/n118/jackielam_2006/TQC/3-2.jpg (http://i110.photobucket.com/albums/n118/jackielam_2006/TQC/3-2.jpg)
http://i110.photobucket.com/albums/n118/jackielam_2006/TQC/4-2.jpg (http://i110.photobucket.com/albums/n118/jackielam_2006/TQC/4-2.jpg)
http://i110.photobucket.com/albums/n118/jackielam_2006/TQC/5-2.jpg (http://i110.photobucket.com/albums/n118/jackielam_2006/TQC/5-2.jpg)
Tâ?p 5 : Luu Bi? ga?p Truong Phi
http://i110.photobucket.com/albums/n118/jackielam_2006/TQC/1-3.jpg (http://i110.photobucket.com/albums/n118/jackielam_2006/TQC/1-3.jpg)
http://i110.photobucket.com/albums/n118/jackielam_2006/TQC/2-3.jpg (http://i110.photobucket.com/albums/n118/jackielam_2006/TQC/2-3.jpg)
http://i110.photobucket.com/albums/n118/jackielam_2006/TQC/3-3.jpg (http://i110.photobucket.com/albums/n118/jackielam_2006/TQC/3-3.jpg)
http://i110.photobucket.com/albums/n118/jackielam_2006/TQC/4-3.jpg (http://i110.photobucket.com/albums/n118/jackielam_2006/TQC/4-3.jpg)
http://i110.photobucket.com/albums/n118/jackielam_2006/TQC/5-3.jpg (http://i110.photobucket.com/albums/n118/jackielam_2006/TQC/5-3.jpg)
Tâ?p 6 : Tên cuả Truong Phi
http://i110.photobucket.com/albums/n118/jackielam_2006/TQC/1-4.jpg (http://i110.photobucket.com/albums/n118/jackielam_2006/TQC/1-4.jpg)
http://i110.photobucket.com/albums/n118/jackielam_2006/TQC/2-4.jpg (http://i110.photobucket.com/albums/n118/jackielam_2006/TQC/2-4.jpg)
http://i110.photobucket.com/albums/n118/jackielam_2006/TQC/3-4.jpg (http://i110.photobucket.com/albums/n118/jackielam_2006/TQC/3-4.jpg)
http://i110.photobucket.com/albums/n118/jackielam_2006/TQC/4-4.jpg (http://i110.photobucket.com/albums/n118/jackielam_2006/TQC/4-4.jpg)
http://i110.photobucket.com/albums/n118/jackielam_2006/TQC/5-4.jpg (http://i110.photobucket.com/albums/n118/jackielam_2006/TQC/5-4.jpg)
:sparkling::sparkling::sparkling::sparkling::spark ling:
------------------------------------------
hehe post choa ai chua xem mòa cài nầy lâu lâu xem lại zui ác

DonGianLaSpam
18-05-2008, 01:33 PM
Tâ?p 7 : Quan Vu~....
http://i110.photobucket.com/albums/n118/jackielam_2006/TQC/1-5.jpg (http://i110.photobucket.com/albums/n118/jackielam_2006/TQC/1-5.jpg)
http://i110.photobucket.com/albums/n118/jackielam_2006/TQC/2-5.jpg (http://i110.photobucket.com/albums/n118/jackielam_2006/TQC/2-5.jpg)
http://i110.photobucket.com/albums/n118/jackielam_2006/TQC/3-5.jpg (http://i110.photobucket.com/albums/n118/jackielam_2006/TQC/3-5.jpg)
http://i110.photobucket.com/albums/n118/jackielam_2006/TQC/4-5.jpg (http://i110.photobucket.com/albums/n118/jackielam_2006/TQC/4-5.jpg)
http://i110.photobucket.com/albums/n118/jackielam_2006/TQC/5-5.jpg (http://i110.photobucket.com/albums/n118/jackielam_2006/TQC/5-5.jpg)
Tâ?p 8 : Tên cu?a Quan Vu~
http://i110.photobucket.com/albums/n118/jackielam_2006/TQC/1-6.jpg (http://i110.photobucket.com/albums/n118/jackielam_2006/TQC/1-6.jpg)
http://i110.photobucket.com/albums/n118/jackielam_2006/TQC/2-6.jpg (http://i110.photobucket.com/albums/n118/jackielam_2006/TQC/2-6.jpg)
http://i110.photobucket.com/albums/n118/jackielam_2006/TQC/3-6.jpg (http://i110.photobucket.com/albums/n118/jackielam_2006/TQC/3-6.jpg)
http://i110.photobucket.com/albums/n118/jackielam_2006/TQC/4-6.jpg (http://i110.photobucket.com/albums/n118/jackielam_2006/TQC/4-6.jpg)
http://i110.photobucket.com/albums/n118/jackielam_2006/TQC/5-6.jpg (http://i110.photobucket.com/albums/n118/jackielam_2006/TQC/5-6.jpg)
http://i110.photobucket.com/albums/n118/jackielam_2006/TQC/6.jpg (http://i110.photobucket.com/albums/n118/jackielam_2006/TQC/6.jpg)
Tâ?p 9 : Kê´t nghi~a
http://i110.photobucket.com/albums/n118/jackielam_2006/TQC/1-7.jpg (http://i110.photobucket.com/albums/n118/jackielam_2006/TQC/1-7.jpg)
http://i110.photobucket.com/albums/n118/jackielam_2006/TQC/2-7.jpg (http://i110.photobucket.com/albums/n118/jackielam_2006/TQC/2-7.jpg)
http://i110.photobucket.com/albums/n118/jackielam_2006/TQC/3-7.jpg (http://i110.photobucket.com/albums/n118/jackielam_2006/TQC/3-7.jpg)
http://i110.photobucket.com/albums/n118/jackielam_2006/TQC/4-7.jpg (http://i110.photobucket.com/albums/n118/jackielam_2006/TQC/4-7.jpg)
http://i110.photobucket.com/albums/n118/jackielam_2006/TQC/5-7.jpg (http://i110.photobucket.com/albums/n118/jackielam_2006/TQC/5-7.jpg)

hrockvn
18-05-2008, 11:09 PM
1. Chưa hiểu cái truyện này nói gì
2. Move qua box truyện tranh