PDA

View Full Version : Mật mã 9x - Tiếng Việt đang bị biến dạngtrangvicky_zhao
21-09-2008, 10:12 AM
Lâu nay trên các blog có 1 thứ ngôn ngữ gọi là pro. Hum nay tớ post đoạn này cho cả nhà tham khảo nhé!


Trích:.....vCl]`])iF_µ`/v\µº]\[' ]\[º]'.......!!!!
(º' ]\[†|µ]\[(¬? ])]F_µ` ††|Cl† §µ ]<º ††|F_? 3]F_†' †Pvµº(' ])(. 3º]~ (Cl]' v]F_]\[~ (Cl]\[†|? ]<†|] ])º' ])]F_]\[~ PvCl v\/Cl' †|ºCl]\[` †|Clº? , v\/Cl' ])F_]º ]<†|]F_]\[' PvF_ ]_Cl]v[` †µº]\[(¬? §F_~ (º' 1 ]v[º]' †]]\[†| ])Cl]` ]_Clµ.†|Cl] ]\[Cl]v[ (µ]\[(¬~ ]_Cl` 1 ]<†|ºCl]\[(¬~ ††|º]` (¬]Cl]\[ \v/Cl' ])Cl]`.PvF_ ††|Cl† §µ ]v[Cl]\[~ ]\[(¬µ¥]\[ \/º]' ])]F_µ` ]\[Cl¥`.]\[†|µ]\[(¬ /v\º] ††|µ' (†|Cl]\[(¬~ 3Clº (¬]º` "3Cl]\[(¬` ]º†|Cl]\[(¬?" (Cl~.]\[†|µ]\[(¬~ ]<†|º' ]<†|Cl]\[,(µ]\[(¬`(µ(,]\[†|~ 3] \v/Cl]\[,])Clµ ]<†|º~,/v\Cl†' ]\[]F_/v\` †]]\[ ,]\[†|~ ]_º †ºCl]\[ , /v\Cl†' /v\Cl†' vCl` (µº]' (µ]\[(¬` ]_Cl` ]\[†|~ (¬]º† ]\[µº(' /v\Cl†' ]_Cl` ]\[†|µ]\[(¬~ ])]F_µ` ]_µº]\[ (¬Cl]\[' ]_]F_]\[` vº]' /v\º]~ (º]\[ ]\[(¬µº]`.(º' Cl] ])º' ]\[º]' PvCl]\[(¬` "(†|]? ]<†|] ]\[Clº` 3Cl]\[ ])Clµ ]<†|º? ])F_]\[' 99% ††|]` ]_µ(' ])º' 3Cl]\[ §F_~ ])º]\[' ]\[†|Cl]\[ ])( 1% ]\[]F_/v\` †|Cl]\[†| ]º†|µ(' vCl' /v\º]' †|]F_µ? ])( (¬]Cl' †Pv] ])](†|' ††|µ( ºF (µº( §º]\[(¬'.(†|Cl]\[(¬? ]_F_~ (§ ††|Cl† §µ ]\[(¬†|]F_† ]\[(¬Cl~ ])F_]\[']\[†|µ vCl¥?
]\[(¬Cl¥ ]_µ(' ]\[Cl¥' ])Cl¥ PvF_ (Cl/v\? ††|Cl¥' /v\]]\[†|` 3Cl†' ]_µ( , ¥F_µ' ])µº]',††|]F_µ' 3Cl]\[? ]_]]\[†|~ ]<†|] ]<†|º]\[(¬ ††|F_? ]_º ]_Cl]\[(¬' (†|º F_/v\ ]\[†|µ ]\[(¬µº]` ]<†|Cl('.
PvF_ ]<º ††|F_~ º~ 3F_]\[ (Cl]\[†| ])F_~ Cl]\[ µ]~ F_/v\,]_º ]_Cl]\[(¬' (†|º F_/v\ /v\º] ]\[(¬Cl¥`,PvF_ (†|]? (º]\[` 3]F_†' \/]F_†' F_]\[†Pv¥,†Cl†' (Cl? ]\[]F_/v\` †]]\[ PvF_ ])F_µ` ])Cl† \/Clº` ]\[†|µ]\[(¬~ F_]\[†Pv¥ ]\[†|µ ††|F_' ]\[Cl¥`....
(º' ]_F_~ PvF_ ]º†|Cl]~ †PvCl]\[†|' /v\Cl† F_/v\ (Cl]\[(¬` ><Cl (Cl]\[(¬` †º†'.
])Cl~ ])F_]\[' ]_µ(' ]<†|F_]º' ]_º]\[(¬` ]_Cl] (†|Cl]\[(¬?...
(Cl]' §µ¥ ]\[(¬†|]~ "]<†|] F_/v\ (Cl]\[(¬` (¬Cl]\[` (¬µ]~ Cl]\[†|,††|]` Cl]\[†| §F_~ (Cl]\[(¬` ]_Cl/v\` ]<†|º~ F_/v\ †|º]\[" (µ' ])Cl]\[` \/Cl†. PvF_,PVF_ ])Cl]\[(¬ ]\[(¬º` \/µ(. \/F_` †]]\[†|` (Cl/v\ (¬]µCl~ 2 ])µCl' ,PvF_ (Cl/v\~ ††|Cl¥' /v\]]\[†| ††|Cl† §µ ]<º ><µ]\[(¬' ])Cl]\[(¬' ])F_~ ])F_]\[' \/º]' F_/v\.
PvF_ §º PvCl]\[(¬` PvF_ (Cl]\[(¬` ]µ F_/v\ ††|]` F_/v\ §F_~ ]\[(¬†|]~ PvF_ ††|µº]\[(¬ †|Cl] F_/v\.§º ]_Cl/v\'.††|Cl† §µ PvCl†' §º.
PvF_ ]º†|Cl]~ ]_Cl/v\` §Clº?????\/Cl` 3]F_†' ])F_]\[' 3Clº (¬]º` PvF_ /v\º]' ])º]\[' ]\[†|Cl]\[ ])(
1% ]\[]F_/v\` ††|Cl]\[†| ]º†|µ(' ]<]Cl
....†|Cl¥ ]_Cl` (µ' "])Cl]\[†|' (µº(" \/º] §º ]º†|Cl]\[...?????????
Mật mã 9x đấy
Văn bản gốc đây:

Trích:...Vài điều muốn nói..
Có những điều ko thể bít trước được, bởi cái viễn cảnh khi đó diễn ra quá hoàn hảo, quá đẹp khiến lầm tưởng sẽ có 1 mối tình dài lâu, 2 năm cũng là 1 khoảng thời gian quá dài, thật sự mãn nguyện với điều này. Nhưng mọi thứ chẳng bao giờ "bằng phẳng" cả. Những khó khăn cùng cực, những bi quan, đau khổ, mất niềm tin, những lo toan, mất mát........Cuối cùng là những giọt nước mắt, là những điều luôn gắn liền với mỗi con người. Có ai đó nói rằng: "Chỉ khi nào bạn đau khổ đến 99% thì lúc đó bạn sẽ đón nhận được 1% niềm hạnh phúc.....mới hiểu được giá trị đích thực của cuộc sống. Chẳng lẽ thật sự nghiệt ngã đến như vậy ?
Ngay lúc này đây, cảm thấy mình bất lực, yếu đuối, thiếu bản lĩnh khi không thể lo lắng cho em như người khác, không thể ở bên cạnh để an ủi em, lo lắng cho em mỗi ngày, chỉ còn biết viết entry, tất cả niềm tin đều đặt vào những entry như thế này.
Có lẽ phải tránh mặt em càng xa càng tốt.
Đã đến lúc khép lòng lại chăng ?
Cái suy nghĩ "khi em càng gần gũi anh, thì anh sẽ càng làm khổ em hơn" cứ dằn vặt, đáng ngờ vụt về tình cảm giữa 2 đứa, cảm thấy mình thật sự không xứng đáng để đến với em.
Sợ rằng càng yêu em thì em sẽ nghĩ thương hại em, sợ lắm. Thật sự rất sợ.
Phải làm sao ??? Và biết đến bao giờ mới đón nhận được 1% niềm hạnh phúc kia.
Hay là cứ "đánh cược" với số phận ???
Đỡ được không??????? tầm vài năm nữa chắc chắn tôi và mấy bạn không thể đọc được con em mình viết cái gì với cái nạn này

riiko chan
21-09-2008, 10:25 AM
Lâu nay trên các blog có 1 thứ ngôn ngữ gọi là pro. Hum nay tớ post đoạn này cho cả nhà tham khảo nhé!


Trích:.....vCl]`])iF_µ`/v\µº]\[' ]\[º]'.......!!!!
(º' ]\[†|µ]\[(¬? ])]F_µ` ††|Cl† §µ ]<º ††|F_? 3]F_†' †Pvµº(' ])(. 3º]~ (Cl]' v]F_]\[~ (Cl]\[†|? ]<†|] ])º' ])]F_]\[~ PvCl v\/Cl' †|ºCl]\[` †|Clº? , v\/Cl' ])F_]º ]<†|]F_]\[' PvF_ ]_Cl]v[` †µº]\[(¬? §F_~ (º' 1 ]v[º]' †]]\[†| ])Cl]` ]_Clµ.†|Cl] ]\[Cl]v[ (µ]\[(¬~ ]_Cl` 1 ]<†|ºCl]\[(¬~ ††|º]` (¬]Cl]\[ \v/Cl' ])Cl]`.PvF_ ††|Cl† §µ ]v[Cl]\[~ ]\[(¬µ¥]\[ \/º]' ])]F_µ` ]\[Cl¥`.]\[†|µ]\[(¬ /v\º] ††|µ' (†|Cl]\[(¬~ 3Clº (¬]º` "3Cl]\[(¬` ]º†|Cl]\[(¬?" (Cl~.]\[†|µ]\[(¬~ ]<†|º' ]<†|Cl]\[,(µ]\[(¬`(µ(,]\[†|~ 3] \v/Cl]\[,])Clµ ]<†|º~,/v\Cl†' ]\[]F_/v\` †]]\[ ,]\[†|~ ]_º †ºCl]\[ , /v\Cl†' /v\Cl†' vCl` (µº]' (µ]\[(¬` ]_Cl` ]\[†|~ (¬]º† ]\[µº(' /v\Cl†' ]_Cl` ]\[†|µ]\[(¬~ ])]F_µ` ]_µº]\[ (¬Cl]\[' ]_]F_]\[` vº]' /v\º]~ (º]\[ ]\[(¬µº]`.(º' Cl] ])º' ]\[º]' PvCl]\[(¬` "(†|]? ]<†|] ]\[Clº` 3Cl]\[ ])Clµ ]<†|º? ])F_]\[' 99% ††|]` ]_µ(' ])º' 3Cl]\[ §F_~ ])º]\[' ]\[†|Cl]\[ ])( 1% ]\[]F_/v\` †|Cl]\[†| ]º†|µ(' vCl' /v\º]' †|]F_µ? ])( (¬]Cl' †Pv] ])](†|' ††|µ( ºF (µº( §º]\[(¬'.(†|Cl]\[(¬? ]_F_~ (§ ††|Cl† §µ ]\[(¬†|]F_† ]\[(¬Cl~ ])F_]\[']\[†|µ vCl¥?
]\[(¬Cl¥ ]_µ(' ]\[Cl¥' ])Cl¥ PvF_ (Cl/v\? ††|Cl¥' /v\]]\[†|` 3Cl†' ]_µ( , ¥F_µ' ])µº]',††|]F_µ' 3Cl]\[? ]_]]\[†|~ ]<†|] ]<†|º]\[(¬ ††|F_? ]_º ]_Cl]\[(¬' (†|º F_/v\ ]\[†|µ ]\[(¬µº]` ]<†|Cl('.
PvF_ ]<º ††|F_~ º~ 3F_]\[ (Cl]\[†| ])F_~ Cl]\[ µ]~ F_/v\,]_º ]_Cl]\[(¬' (†|º F_/v\ /v\º] ]\[(¬Cl¥`,PvF_ (†|]? (º]\[` 3]F_†' \/]F_†' F_]\[†Pv¥,†Cl†' (Cl? ]\[]F_/v\` †]]\[ PvF_ ])F_µ` ])Cl† \/Clº` ]\[†|µ]\[(¬~ F_]\[†Pv¥ ]\[†|µ ††|F_' ]\[Cl¥`....
(º' ]_F_~ PvF_ ]º†|Cl]~ †PvCl]\[†|' /v\Cl† F_/v\ (Cl]\[(¬` ><Cl (Cl]\[(¬` †º†'.
])Cl~ ])F_]\[' ]_µ(' ]<†|F_]º' ]_º]\[(¬` ]_Cl] (†|Cl]\[(¬?...
(Cl]' §µ¥ ]\[(¬†|]~ "]<†|] F_/v\ (Cl]\[(¬` (¬Cl]\[` (¬µ]~ Cl]\[†|,††|]` Cl]\[†| §F_~ (Cl]\[(¬` ]_Cl/v\` ]<†|º~ F_/v\ †|º]\[" (µ' ])Cl]\[` \/Cl†. PvF_,PVF_ ])Cl]\[(¬ ]\[(¬º` \/µ(. \/F_` †]]\[†|` (Cl/v\ (¬]µCl~ 2 ])µCl' ,PvF_ (Cl/v\~ ††|Cl¥' /v\]]\[†| ††|Cl† §µ ]<º ><µ]\[(¬' ])Cl]\[(¬' ])F_~ ])F_]\[' \/º]' F_/v\.
PvF_ §º PvCl]\[(¬` PvF_ (Cl]\[(¬` ]µ F_/v\ ††|]` F_/v\ §F_~ ]\[(¬†|]~ PvF_ ††|µº]\[(¬ †|Cl] F_/v\.§º ]_Cl/v\'.††|Cl† §µ PvCl†' §º.
PvF_ ]º†|Cl]~ ]_Cl/v\` §Clº?????\/Cl` 3]F_†' ])F_]\[' 3Clº (¬]º` PvF_ /v\º]' ])º]\[' ]\[†|Cl]\[ ])(
1% ]\[]F_/v\` ††|Cl]\[†| ]º†|µ(' ]<]Cl
....†|Cl¥ ]_Cl` (µ' "])Cl]\[†|' (µº(" \/º] §º ]º†|Cl]\[...?????????
Mật mã 9x đấy
Văn bản gốc đây:

Trích:...Vài điều muốn nói..
Có những điều ko thể bít trước được, bởi cái viễn cảnh khi đó diễn ra quá hoàn hảo, quá đẹp khiến lầm tưởng sẽ có 1 mối tình dài lâu, 2 năm cũng là 1 khoảng thời gian quá dài, thật sự mãn nguyện với điều này. Nhưng mọi thứ chẳng bao giờ "bằng phẳng" cả. Những khó khăn cùng cực, những bi quan, đau khổ, mất niềm tin, những lo toan, mất mát........Cuối cùng là những giọt nước mắt, là những điều luôn gắn liền với mỗi con người. Có ai đó nói rằng: "Chỉ khi nào bạn đau khổ đến 99% thì lúc đó bạn sẽ đón nhận được 1% niềm hạnh phúc.....mới hiểu được giá trị đích thực của cuộc sống. Chẳng lẽ thật sự nghiệt ngã đến như vậy ?
Ngay lúc này đây, cảm thấy mình bất lực, yếu đuối, thiếu bản lĩnh khi không thể lo lắng cho em như người khác, không thể ở bên cạnh để an ủi em, lo lắng cho em mỗi ngày, chỉ còn biết viết entry, tất cả niềm tin đều đặt vào những entry như thế này.
Có lẽ phải tránh mặt em càng xa càng tốt.
Đã đến lúc khép lòng lại chăng ?
Cái suy nghĩ "khi em càng gần gũi anh, thì anh sẽ càng làm khổ em hơn" cứ dằn vặt, đáng ngờ vụt về tình cảm giữa 2 đứa, cảm thấy mình thật sự không xứng đáng để đến với em.
Sợ rằng càng yêu em thì em sẽ nghĩ thương hại em, sợ lắm. Thật sự rất sợ.
Phải làm sao ??? Và biết đến bao giờ mới đón nhận được 1% niềm hạnh phúc kia.
Hay là cứ "đánh cược" với số phận ???
Đỡ được không??????? tầm vài năm nữa chắc chắn tôi và mấy bạn không thể đọc được con em mình viết cái gì với cái nạn này

póc TEM...........đọc xong hoa mắt lun, hok bík mềnh có p? là 9x hok nà:runaway::runaway:

hoacucdai2611
21-09-2008, 10:50 AM
he he cái này ai mà biết sử dụng thì chat trong giờ học là hay nhất.thầy cô có bắt được cũng không hiểu học sinh đang viết gì ^^

nghoanganh310
21-09-2008, 10:56 AM
Cai' nay` doc. xong chac' vo vien luon ha:hi:

fandbsk
21-09-2008, 11:04 AM
:@_@:
Lâu nay trên các blog có 1 thứ ngôn ngữ gọi là pro. Hum nay tớ post đoạn này cho cả nhà tham khảo nhé!


Trích:.....vCl]`])iF_µ`/v\µº]\[' ]\[º]'.......!!!!
(º' ]\[†|µ]\[(¬? ])]F_µ` ††|Cl† §µ ]<º ††|F_? 3]F_†' †Pvµº(' ])(. 3º]~ (Cl]' v]F_]\[~ (Cl]\[†|? ]<†|] ])º' ])]F_]\[~ PvCl v\/Cl' †|ºCl]\[` †|Clº? , v\/Cl' ])F_]º ]<†|]F_]\[' PvF_ ]_Cl]v[` †µº]\[(¬? §F_~ (º' 1 ]v[º]' †]]\[†| ])Cl]` ]_Clµ.†|Cl] ]\[Cl]v[ (µ]\[(¬~ ]_Cl` 1 ]<†|ºCl]\[(¬~ ††|º]` (¬]Cl]\[ \v/Cl' ])Cl]`.PvF_ ††|Cl† §µ ]v[Cl]\[~ ]\[(¬µ¥]\[ \/º]' ])]F_µ` ]\[Cl¥`.]\[†|µ]\[(¬ /v\º] ††|µ' (†|Cl]\[(¬~ 3Clº (¬]º` "3Cl]\[(¬` ]º†|Cl]\[(¬?" (Cl~.]\[†|µ]\[(¬~ ]<†|º' ]<†|Cl]\[,(µ]\[(¬`(µ(,]\[†|~ 3] \v/Cl]\[,])Clµ ]<†|º~,/v\Cl†' ]\[]F_/v\` †]]\[ ,]\[†|~ ]_º †ºCl]\[ , /v\Cl†' /v\Cl†' vCl` (µº]' (µ]\[(¬` ]_Cl` ]\[†|~ (¬]º† ]\[µº(' /v\Cl†' ]_Cl` ]\[†|µ]\[(¬~ ])]F_µ` ]_µº]\[ (¬Cl]\[' ]_]F_]\[` vº]' /v\º]~ (º]\[ ]\[(¬µº]`.(º' Cl] ])º' ]\[º]' PvCl]\[(¬` "(†|]? ]<†|] ]\[Clº` 3Cl]\[ ])Clµ ]<†|º? ])F_]\[' 99% ††|]` ]_µ(' ])º' 3Cl]\[ §F_~ ])º]\[' ]\[†|Cl]\[ ])( 1% ]\[]F_/v\` †|Cl]\[†| ]º†|µ(' vCl' /v\º]' †|]F_µ? ])( (¬]Cl' †Pv] ])](†|' ††|µ( ºF (µº( §º]\[(¬'.(†|Cl]\[(¬? ]_F_~ (§ ††|Cl† §µ ]\[(¬†|]F_† ]\[(¬Cl~ ])F_]\[']\[†|µ vCl¥?
]\[(¬Cl¥ ]_µ(' ]\[Cl¥' ])Cl¥ PvF_ (Cl/v\? ††|Cl¥' /v\]]\[†|` 3Cl†' ]_µ( , ¥F_µ' ])µº]',††|]F_µ' 3Cl]\[? ]_]]\[†|~ ]<†|] ]<†|º]\[(¬ ††|F_? ]_º ]_Cl]\[(¬' (†|º F_/v\ ]\[†|µ ]\[(¬µº]` ]<†|Cl('.
PvF_ ]<º ††|F_~ º~ 3F_]\[ (Cl]\[†| ])F_~ Cl]\[ µ]~ F_/v\,]_º ]_Cl]\[(¬' (†|º F_/v\ /v\º] ]\[(¬Cl¥`,PvF_ (†|]? (º]\[` 3]F_†' \/]F_†' F_]\[†Pv¥,†Cl†' (Cl? ]\[]F_/v\` †]]\[ PvF_ ])F_µ` ])Cl† \/Clº` ]\[†|µ]\[(¬~ F_]\[†Pv¥ ]\[†|µ ††|F_' ]\[Cl¥`....
(º' ]_F_~ PvF_ ]º†|Cl]~ †PvCl]\[†|' /v\Cl† F_/v\ (Cl]\[(¬` ><Cl (Cl]\[(¬` †º†'.
])Cl~ ])F_]\[' ]_µ(' ]<†|F_]º' ]_º]\[(¬` ]_Cl] (†|Cl]\[(¬?...
(Cl]' §µ¥ ]\[(¬†|]~ "]<†|] F_/v\ (Cl]\[(¬` (¬Cl]\[` (¬µ]~ Cl]\[†|,††|]` Cl]\[†| §F_~ (Cl]\[(¬` ]_Cl/v\` ]<†|º~ F_/v\ †|º]\[" (µ' ])Cl]\[` \/Cl†. PvF_,PVF_ ])Cl]\[(¬ ]\[(¬º` \/µ(. \/F_` †]]\[†|` (Cl/v\ (¬]µCl~ 2 ])µCl' ,PvF_ (Cl/v\~ ††|Cl¥' /v\]]\[†| ††|Cl† §µ ]<º ><µ]\[(¬' ])Cl]\[(¬' ])F_~ ])F_]\[' \/º]' F_/v\.
PvF_ §º PvCl]\[(¬` PvF_ (Cl]\[(¬` ]µ F_/v\ ††|]` F_/v\ §F_~ ]\[(¬†|]~ PvF_ ††|µº]\[(¬ †|Cl] F_/v\.§º ]_Cl/v\'.††|Cl† §µ PvCl†' §º.
PvF_ ]º†|Cl]~ ]_Cl/v\` §Clº?????\/Cl` 3]F_†' ])F_]\[' 3Clº (¬]º` PvF_ /v\º]' ])º]\[' ]\[†|Cl]\[ ])(
1% ]\[]F_/v\` ††|Cl]\[†| ]º†|µ(' ]<]Cl
....†|Cl¥ ]_Cl` (µ' "])Cl]\[†|' (µº(" \/º] §º ]º†|Cl]\[...?????????
Mật mã 9x đấy
Văn bản gốc đây:

Trích:...Vài điều muốn nói..
Có những điều ko thể bít trước được, bởi cái viễn cảnh khi đó diễn ra quá hoàn hảo, quá đẹp khiến lầm tưởng sẽ có 1 mối tình dài lâu, 2 năm cũng là 1 khoảng thời gian quá dài, thật sự mãn nguyện với điều này. Nhưng mọi thứ chẳng bao giờ "bằng phẳng" cả. Những khó khăn cùng cực, những bi quan, đau khổ, mất niềm tin, những lo toan, mất mát........Cuối cùng là những giọt nước mắt, là những điều luôn gắn liền với mỗi con người. Có ai đó nói rằng: "Chỉ khi nào bạn đau khổ đến 99% thì lúc đó bạn sẽ đón nhận được 1% niềm hạnh phúc.....mới hiểu được giá trị đích thực của cuộc sống. Chẳng lẽ thật sự nghiệt ngã đến như vậy ?
Ngay lúc này đây, cảm thấy mình bất lực, yếu đuối, thiếu bản lĩnh khi không thể lo lắng cho em như người khác, không thể ở bên cạnh để an ủi em, lo lắng cho em mỗi ngày, chỉ còn biết viết entry, tất cả niềm tin đều đặt vào những entry như thế này.
Có lẽ phải tránh mặt em càng xa càng tốt.
Đã đến lúc khép lòng lại chăng ?
Cái suy nghĩ "khi em càng gần gũi anh, thì anh sẽ càng làm khổ em hơn" cứ dằn vặt, đáng ngờ vụt về tình cảm giữa 2 đứa, cảm thấy mình thật sự không xứng đáng để đến với em.
Sợ rằng càng yêu em thì em sẽ nghĩ thương hại em, sợ lắm. Thật sự rất sợ.
Phải làm sao ??? Và biết đến bao giờ mới đón nhận được 1% niềm hạnh phúc kia.
Hay là cứ "đánh cược" với số phận ???
Đỡ được không??????? tầm vài năm nữa chắc chắn tôi và mấy bạn không thể đọc được con em mình viết cái gì với cái nạn này

chẳng hỉu cái quái gì đây nữa:@_@:

hmt
21-09-2008, 01:44 PM
Dịch xong đoạn mật mã chắc vào viện thần kinh và viện mắt luôn...

trangvicky_zhao
21-09-2008, 03:34 PM
Dịch nổi hok mọi người. Em thì chịu, xin kiếu :sweat::duno::demoralize:

beut_kute
21-09-2008, 04:13 PM
nhìn đúng là s0ck thật :(( loạn cả mắt

kayachi
21-09-2008, 05:07 PM
9x bây h thật là biết phá hoại
chữ nghĩa ông pà để lại hỏng cả rồi:uwaah:

beut_kute
21-09-2008, 06:41 PM
9x bây h thật là biết phá hoại
chữ nghĩa ông pà để lại hỏng cả rồi:uwaah:

đây ko phải là phá hoại....mà là.....sáng tạo :heheh:

blue_horizon
21-09-2008, 09:22 PM
Hơ hơ, nhìn qua tớ chả buồn dịch (mắt thì cận, dịch cho cận thêm). Đi đâu chả thấy nhan nhản mấy kiểu viết tượng hình thế này, nhất là trên blog, quá quen thuộc rồi. Chả được gì, nếu như không muốn người khác đọc thì private quách nó đi, mấy đồng chí này thích thử tài người khác đây mà

đây ko phải là phá hoại....mà là.....sáng tạo :heheh:
Hự, sáng tạo thật, sáng tạo không đỡ đc

chicken_socola
21-09-2008, 09:39 PM
Đọc xong mấy cái này thì ngu mất! Mình là 9x mà có viết thế bao h đâu:yawn:

Quan_91
21-09-2008, 09:43 PM
đọc xong cái này mắt mờ hết rùi đứa nào mà lám thời gian ngồi viết cái này thế??

vitaminb12
22-09-2008, 10:26 AM
hơ hơ, cái này chắc là bị lỗi font rồi... Hay là chữ Hy lạp. Chat với các "bé" cũng có bao giờ thấy dùng cái loại "ngôn ngữ" này đâu.
Còn nói về chuyện bóp méo ngôn ngữ - chả nói đâu xa, trong diễn đàn mình đây - có mà ối. Ai thấy mình đang vậy thì tự mà sửa đi nhé,...

Pisces
22-09-2008, 10:35 AM
Tất nhiên Chat thì phải nói nhanh, nói nhiều, đâu có đủ thời gian làm cái trò dửng mỡ này. Không phải lỗi font đâu, vào Start --> Run --> charmap --> Enter. Sau đấy muốn viết cái thể loại như trên thì chịu khó tìm từng ký tự mà copy paste ra nhá.
:smoking:
Nói tóm lại, "sáng tạo" khỉ gì cái đồ yêu này. Toàn là những "tối kiến", những việc dửng mỡ do các anh các chị rỗi hơi ko có việc gì khác để làm, nên mới cặm cụi làm những trò dở người như thế. Người ta sáng tạo là để tạo ra những tiện nghi, những thuận tiện trong cuộc sống, còn cái thể loại "sáng tạo" mà để viết một đoạn ngắn có khi phải mất cả ngày như thế là dạng "phát triển lùi", đi ngược lại con đường tiến hóa của loài người mà thôi :dummy:.

puppy_9x
28-09-2008, 10:30 AM
ko hiểu bọn chúng nó vít cái j` đây nữa, thà viết hẳn tiếng việt ra còn đỡ mệt hơn

Hyt.b3
21-02-2009, 06:10 PM
chả hiểu viết thế có tác dụng chi đây
đọc vài chữ đầu đã thấy hok hiểu nổi
đúng là thừa công ngồi đánh mấy cái kiểu kí tự đó:sweat::sweat::sweat:

toonie_9x
21-02-2009, 08:34 PM
keke ... cũng bt mờ ... hùi tr'c cũng viết lưu bút cho con bạn = cái " ngôn ngữ đó " ;)) cho bọn nó khỏi đọc luôn :))

giamdocb12
21-02-2009, 08:47 PM
đây là chữ của Pharaon à????????????????????????/////

mureddevils92
21-02-2009, 08:51 PM
bọn này chắc thần kinh có vấn đề thì phải => bệnh viện thần kinh hợp với bọn này nhất.

shevchenbe90
21-02-2009, 08:54 PM
những đứa nào văn vẻ viết ra với ngụ ý "đừng có đọc" thì mới chơi cái ngôn ngũ này =))

Snow
21-02-2009, 09:45 PM
Nói chung hok là quá nặng ............ hok đỡ đc

quynhchi b12
21-02-2009, 09:47 PM
không thể đỡ nổi luôn. mới nhìn vào đã thấy hoa mắt chả muốn dịch nữa ( mà có dịch được đâu cơ chứ. potay :hmm:

queen_bee
22-02-2009, 06:22 PM
Hic , Queen cũng là 9x nhưng Queen chưa bao giờ biết đến cái thể loại mật mã này ---> chẳng hiểu nó viết cái gì :D

rapperdq
22-02-2009, 06:57 PM
Nếu ko có đoạn dịch thì chắc là nghĩ Trang đang spam =))

DonGianLaSpam
22-02-2009, 08:18 PM
cái này lấy từ nền văn minh maya cổ đại chắc =)) hay là người ngoài hành tinh đây =))

Hyt.b3
23-02-2009, 04:38 PM
cái này lấy từ nền văn minh maya cổ đại chắc =)) hay là người ngoài hành tinh đây =))

người ngòai hành tinh mà đọc thế nài chắc cũng tẩu hỏa nhập ma
hô sợ :sweat::sweat::sweat:

chiphoi001
31-03-2009, 12:11 PM
dã man con ngan .không hiểu gì luôn. bó tay với 9x, nhưng cũng snág tạo đó chứ.không sợ phat hiện ra.

Caterpillar
17-04-2009, 08:12 PM
cái này là phá hoại chứ sáng tạo gì!?
chuyện này chắc chỉ có ở teen mấy city lớn, dân ở đó ăn chơi quậy phá dữ lắm!