PDA

View Full Version : [08-11] B1 - FULL HOUSETrang : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [18] 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Tester_B1
02-05-2010, 10:02 PM
Thì mi đi buôn lậu tiếp đi, có vẻ có tiền đấy =)). Trong pic này đừng nói đến chữ tiền nhá ;))
@All: Hết tiền rồi =))

nhok_c4tjnh93
02-05-2010, 10:17 PM
dạ hết tiền mà buôn òi. bác nào hảo tâm cho tớ một tí tớ chã dần dấn
quyền đel nhá :demoralize:del có mà giết tau đê, hok có tội hok có quyền đel nhá :demoralize:del có mà giết tau đê, hok có tội hok có quyền đel nhá :demoralize:del có mà giết tau đê, hok có tội hok có quyền đel nhá :demoralize:del có mà giết tau đê, hok có tội hok có quyền đel nhá :demoralize:del có mà giết tau đê, hok có tội hok có quyền đel nhá :demoralize:del có mà giết tau đê, hok có tội hok có quyền đel nhá :demoralize:del có mà giết tau đê, hok có tội hok có quyền đel nhá :demoralize:del có mà giết tau đê, hok có tội hok có quyền đel nhá :demoralize:del có mà giết tau đê, hok có tội hok có quyền đel nhá :demoralize:del có mà giết tau đê, hok có tội hok có quyền đel nhá :demoralize:del có mà giết tau đê, hok có tội hok có quyền đel nhá :demoralize:del có mà giết tau đê, hok có tội hok có quyền đel nhá :demoralize:del có mà giết tau đê, hok có tội hok có quyền đel nhá :demoralize:del có mà giết tau đê, hok có tội hok có quyền đel nhá :demoralize:del có mà giết tau đê, hok có tội hok có quyền đel nhá :demoralize:del có mà giết tau đê, hok có tội hok có quyền đel nhá :demoralize:del có mà giết tau đê, hok có tội hok có quyền đel nhá :demoralize:del có mà giết tau đê, hok có tội hok có quyền đel nhá :demoralize:del có mà giết tau đê, hok có tội hok có quyền đel nhá :demoralize:del có mà giết tau đê, hok có tội hok có quyền đel nhá :demoralize:del có mà giết tau đê, hok có tội hok có quyền đel nhá :demoralize:del có mà giết tau đê, hok có tội hok có quyền đel nhá :demoralize:del có mà giết tau đê, hok có tội hok có quyền đel nhá :demoralize:del có mà giết tau đê, hok có tội hok có quyền đel nhá :demoralize:del có mà giết tau đê, hok có tội hok có quyền đel nhá :demoralize:del có mà giết tau đê, hok có tội hok có quyền đel nhá :demoralize:del có mà giết tau đê, hok có tội hok có quyền đel nhá :demoralize:del có mà giết tau đê, hok có tội hok có quyền đel nhá :demoralize:del có mà giết tau đê, hok có tội hok có quyền đel nhá :demoralize:del có mà giết tau đê, hok có tội hok có quyền đel nhá :demoralize:del có mà giết tau đê, hok có tội hok có quyền đel nhá :demoralize:del có mà giết tau đê, hok có tội hok có quyền đel nhá :demoralize:del có mà giết tau đê, hok có tội hok có quyền đel nhá :demoralize:del có mà giết tau đê, hok có tội hok có quyền đel nhá :demoralize:del có mà giết tau đê, hok có tội hok có quyền đel nhá :demoralize:del có mà giết tau đê, hok có tội hok có quyền đel nhá :demoralize:del có mà giết tau đê, hok có tội hok có quyền đel nhá :demoralize:del có mà giết tau đê, hok có tội hok có quyền đel nhá :demoralize:del có mà giết tau đê, hok có tội hok có quyền đel nhá :demoralize:del có mà giết tau đê, hok có tội hok có quyền đel nhá :demoralize:del có mà giết tau đê, hok có tội hok có quyền đel nhá :demoralize:del có mà giết tau đê, hok có tội hok có quyền đel nhá :demoralize:del có mà giết tau đê, hok có tội hok có quyền đel nhá :demoralize:del có mà giết tau đê, hok có tội hok có quyền đel nhá :demoralize:del có mà giết tau đê, hok có tội hok có quyền đel nhá :demoralize:del có mà giết tau đê, hok có tội hok có quyền đel nhá :demoralize:del có mà giết tau đê, hok có tội hok có quyền đel nhá :demoralize:del có mà giết tau đê, hok có tội hok có quyền đel nhá :demoralize:del có mà giết tau đê, hok có tội hok có quyền đel nhá :demoralize:del có mà giết tau đê, hok có tội hok có quyền đel nhá :demoralize:del có mà giết tau đê, hok có tội hok có quyền đel nhá :demoralize:del có mà giết tau đê, hok có tội hok có quyền đel nhá :demoralize:del có mà giết tau đê, hok có tội hok có quyền đel nhá :demoralize:del có mà giết tau đê, hok có tội hok có quyền đel nhá :demoralize:del có mà giết tau đê, hok có tội hok có quyền đel nhá :demoralize:del có mà giết tau đê, hok có tội hok có quyền đel nhá :demoralize:del có mà giết tau đê, hok có tội hok có quyền đel nhá :demoralize:del có mà giết tau đê, hok có tội hok có quyền đel nhá :demoralize:del có mà giết tau đê, hok có tội hok có quyền đel nhá :demoralize:del có mà giết tau đê, hok có tội hok có quyền đel nhá :demoralize:del có mà giết tau đê, hok có tội hok có quyền đel nhá :demoralize:del có mà giết tau đê, hok có tội hok có quyền đel nhá :demoralize:del có mà giết tau đê, hok có tội hok có quyền đel nhá :demoralize:del có mà giết tau đê, hok có tội hok có quyền đel nhá :demoralize:del có mà giết tau đê, hok có tội hok có quyền đel nhá :demoralize:

lykden_b1
03-05-2010, 12:13 AM
Ảnh đi ss đẹp thế,nhưng ít quá..........Chẹp...mấy cái ảnh chụp cả lũ ai chụp ấy nhỉ

c Akay ngu như shit á
t đã bảo up lên ít cho gọi là còn gì :eaten:
dĩ nhiên là p? nhờ người chụp chứ

lykden_b1
03-05-2010, 11:31 AM
hnay L đel đc 8đ Gd nè
hp qá :cool::crave:
ai = điểm L hok

lokiju008
03-05-2010, 06:49 PM
Tau cũng đc 8 điểm này:sigh:
Tại bị trừ 1 điểm chứ hok thì:cool:

nhok_c4tjnh93
03-05-2010, 06:56 PM
ọc, tau đc có 7 điểm, cái chỗ tau ghi để trống có tí mà cô trừ mất điểm >.,
quyền đel nhá :demoralize:del có mà giết tau đê, hok có tội hok có quyền đel nhá :demoralize:del có mà giết tau đê, hok có tội hok có quyền đel nhá :demoralize:del có mà giết tau đê, hok có tội hok có quyền đel nhá :demoralize:del có mà giết tau đê, hok có tội hok có quyền đel nhá :demoralize:del có mà giết tau đê, hok có tội hok có quyền đel nhá :demoralize:del có mà giết tau đê, hok có tội hok có quyền đel nhá :demoralize:del có mà giết tau đê, hok có tội hok có quyền đel nhá :demoralize:del có mà giết tau đê, hok có tội hok có quyền đel nhá :demoralize:del có mà giết tau đê, hok có tội hok có quyền đel nhá :demoralize:del có mà giết tau đê, hok có tội hok có quyền đel nhá :demoralize:del có mà giết tau đê, hok có tội hok có quyền đel nhá :demoralize:del có mà giết tau đê, hok có tội hok có quyền đel nhá :demoralize:del có mà giết tau đê, hok có tội hok có quyền đel nhá :demoralize:del có mà giết tau đê, hok có tội hok có quyền đel nhá :demoralize:del có mà giết tau đê, hok có tội hok có quyền đel nhá :demoralize:del có mà giết tau đê, hok có tội hok có quyền đel nhá :demoralize:del có mà giết tau đê, hok có tội hok có quyền đel nhá :demoralize:del có mà giết tau đê, hok có tội hok có quyền đel nhá :demoralize:del có mà giết tau đê, hok có tội hok có quyền đel nhá :demoralize:del có mà giết tau đê, hok có tội hok có quyền đel nhá :demoralize:del có mà giết tau đê, hok có tội hok có quyền đel nhá :demoralize:del có mà giết tau đê, hok có tội hok có quyền đel nhá :demoralize:del có mà giết tau đê, hok có tội hok có quyền đel nhá :demoralize:del có mà giết tau đê, hok có tội hok có quyền đel nhá :demoralize:del có mà giết tau đê, hok có tội hok có quyền đel nhá :demoralize:del có mà giết tau đê, hok có tội hok có quyền đel nhá :demoralize:del có mà giết tau đê, hok có tội hok có quyền đel nhá :demoralize:del có mà giết tau đê, hok có tội hok có quyền đel nhá :demoralize:del có mà giết tau đê, hok có tội hok có quyền đel nhá :demoralize:del có mà giết tau đê, hok có tội hok có quyền đel nhá :demoralize:del có mà giết tau đê, hok có tội hok có quyền đel nhá :demoralize:del có mà giết tau đê, hok có tội hok có quyền đel nhá :demoralize:del có mà giết tau đê, hok có tội hok có quyền đel nhá :demoralize:del có mà giết tau đê, hok có tội hok có quyền đel nhá :demoralize:del có mà giết tau đê, hok có tội hok có quyền đel nhá :demoralize:del có mà giết tau đê, hok có tội hok có quyền đel nhá :demoralize:del có mà giết tau đê, hok có tội hok có quyền đel nhá :demoralize:del có mà giết tau đê, hok có tội hok có quyền đel nhá :demoralize:del có mà giết tau đê, hok có tội hok có quyền đel nhá :demoralize:del có mà giết tau đê, hok có tội hok có quyền đel nhá :demoralize:del có mà giết tau đê, hok có tội hok có quyền đel nhá :demoralize:del có mà giết tau đê, hok có tội hok có quyền đel nhá :demoralize:del có mà giết tau đê, hok có tội hok có quyền đel nhá :demoralize:del có mà giết tau đê, hok có tội hok có quyền đel nhá :demoralize:del có mà giết tau đê, hok có tội hok có quyền đel nhá :demoralize:del có mà giết tau đê, hok có tội hok có quyền đel nhá :demoralize:del có mà giết tau đê, hok có tội hok có quyền đel nhá :demoralize:del có mà giết tau đê, hok có tội hok có quyền đel nhá :demoralize:del có mà giết tau đê, hok có tội hok có quyền đel nhá :demoralize:del có mà giết tau đê, hok có tội hok có quyền đel nhá :demoralize:del có mà giết tau đê, hok có tội hok có quyền đel nhá :demoralize:del có mà giết tau đê, hok có tội hok có quyền đel nhá :demoralize:del có mà giết tau đê, hok có tội hok có quyền đel nhá :demoralize:del có mà giết tau đê, hok có tội hok có quyền đel nhá :demoralize:del có mà giết tau đê, hok có tội hok có quyền đel nhá :demoralize:del có mà giết tau đê, hok có tội hok có quyền đel nhá :demoralize:del có mà giết tau đê, hok có tội hok có quyền đel nhá :demoralize:del có mà giết tau đê, hok có tội hok có quyền đel nhá :demoralize:del có mà giết tau đê, hok có tội hok có quyền đel nhá :demoralize:del có mà giết tau đê, hok có tội hok có quyền đel nhá :demoralize:del có mà giết tau đê, hok có tội hok có quyền đel nhá :demoralize:del có mà giết tau đê, hok có tội hok có quyền đel nhá :demoralize:del có mà giết tau đê, hok có tội hok có quyền đel nhá :demoralize:del có mà giết tau đê, hok có tội hok có quyền đel nhá :demoralize:del có mà giết tau đê, hok có tội hok có quyền đel nhá :demoralize:

lokiju008
03-05-2010, 08:55 PM
May mà bà khác trông lớp mình mới điểm cao vậy chứ cô mà trông thì có mà đi húp cháo cả lũ:eaten:

bakit_b1
03-05-2010, 09:23 PM
taz đc 8 này =)
thằng lâm xúc bị quả báo là đúng rồi :))
sởi lởi trời cho =))
bo bo trời phạt =))
tính toán cho lắm vào =))

Tester_B1
03-05-2010, 10:17 PM
Ta được có 7 thôi, cũng tự thỏa mãn rồi, dù sao đây cũng không phải vấn đề đáng quan tâm. Lúc làm bài kiểm tra xong tau đã bảo với con Lan Anh là tau được 7 trở lên, vậy mà đúng thật ;))
Chỉ tiếc cả buổi trưa tìm phao, vậy mà cuối cùng điểm lại bị thấp hơn :(

leduythe
04-05-2010, 08:43 AM
B11 sau đợt thi này cũng phải làm bữa ăn chơi cho ra trò ra trống...
Ảnh ít thế (hô hô):hahaha:

lokiju008
04-05-2010, 08:48 AM
Từ từ cậu ơi lớp tớ sau quả thi này cũng ăn chơi đập phá 1 bữa:chuckle:
Thi xem lớp nào đập phá nhiều hơn hok:roar:

leduythe
04-05-2010, 08:54 AM
Từ từ cậu ơi lớp tớ sau quả thi này cũng ăn chơi đập phá 1 bữa:chuckle:
Thi xem lớp nào đập phá nhiều hơn hok:roar:

Nói như thế thì chịu rồi...
B11 về khoản ăn chơi thì sao ăn lại được B1...
Chẹp chẹp...
:sweat:

Tester_B1
04-05-2010, 09:13 AM
Đập phá sao không thấy, thấy toàn phá hại ;))
Mà thi xong tau cũng phải đi một bữa (tình hình là mình đi với lớp hơi ít thì phải) =))

lykden_b1
04-05-2010, 10:30 AM
có khi b1 thi xong hok đi chơi đc đâu
thi phải điểm cao
ngoan ngoãn ở nhà thì hè năm nay mới xin đi du lịch tiếp đc
mọi người thi thật tốt nhé
phấn đấu vì 1 ngỉ hè du lịch tiếp :hi:

nhok_c4tjnh93
04-05-2010, 10:35 AM
chắc là khó, vì một số người muốn con ở nhà học cho thật giỏi nên sẽ hok cho

Tester_B1
04-05-2010, 12:43 PM
Ừ, đúng là như vậy, có khi nhiều đứa bố mẹ giữ ở nhà bảo là ôn thi ĐH cũng nên =)). Năm ngoái đến nửa lớp đi không nhỉ?

bakit_b1
04-05-2010, 05:05 PM
đề thi học kì gì mà khó vãi lúa
haizzzz...
ai làm đc bài ko :(

Tester_B1
04-05-2010, 05:24 PM
Tau làm cũng được, chưa kiểm tra lại xem có đúng hay không =)), nhưng mấy đứa lớp mình ngồi phòng tau (có cả tau) đều xin tờ thứ 2 ;))

lokiju008
04-05-2010, 05:31 PM
Tưởng sao chứ tờ thứ 2 thì ăn thua gì:proud:
Tau 1 tờ mà bài nào cũng làm thì hok thấy đâu:yawn:

Tester_B1
04-05-2010, 05:58 PM
Ừ, tau cũng chẳng quan tâm, thi xong rồi thì kệ để còn thi môn khác, bằng chứng là môn sau tau làm ngon hơn môn trước =))

HERO_Quydo
04-05-2010, 06:05 PM
Ừ, tau cũng chẳng quan tâm, thi xong rồi thì kệ để còn thi môn khác, bằng chứng là môn sau tau làm ngon hơn môn trước =))

Môn sau 2 môn trước 1 :heheh:

Tester_B1
04-05-2010, 06:09 PM
Môn sau 2 môn trước 1 :heheh:

Thằng kia, lâu ngày không vào đây, giờ vào lại xoắn đểu nhau đấy hả, ta còn hơn ngươi, ngươi môn trước liệt, môn sau 0.5 nhá =))

tell_you
04-05-2010, 06:16 PM
Ừ, tau cũng chẳng quan tâm, thi xong rồi thì kệ để còn thi môn khác, bằng chứng là môn sau tau làm ngon hơn môn trước
Môn đầu 0 môn sau 0.25 ???? :-?

Tester_B1
04-05-2010, 06:18 PM
Còn ngươi liệt 2 môn, hôm nay có Tuấn Tùng bị đánh dấu bài, còn ai bị đánh dấu không ;))

nhok_c4tjnh93
04-05-2010, 06:58 PM
hình như có con thảo mai đóa, nhưng chắc là xin đc rồi
tội nghiệp nóa :))

Tester_B1
04-05-2010, 07:13 PM
Con thảo mai chắc là cho bọn nó nhìn bài nên mới bị đánh dấu, đúng là đã không hồng nhan rồi lại còn bạc mệnh nữa mới khổ đời chứ =)) =))

nhok_c4tjnh93
04-05-2010, 07:19 PM
nghe đâu bảo hình như xin được, số con may chán ấy chớ ;))
:sweat:

vietengland_15_7
04-05-2010, 07:43 PM
Còn ngươi liệt 2 môn, hôm nay có Tuấn Tùng bị đánh dấu bài, còn ai bị đánh dấu không ;))

Tuấn "tùng" , hay Tấn Tùng nói rõ ra cái .
à mà tell_you là thằng nào ấy nhỉ , fan of chelsea à , hay đấy

Tester_B1
04-05-2010, 09:10 PM
Đây thôn vĩ dạ này anh em :loa:

I. Tìm hiểu chung

- Hàn Mặc Tử (1912 - 1940), tên thật là Nguyễn Trọng Trí; quê quán: Lệ Mĩ, Đồng Hới, Quảng Bình, xuất thân trong một gia đình công giáo nghèo.

- Ông có một số phận đau thương và bất hạnh đến nghiệt ngã. Điều này đã ảnh hưởng rất lớn đến hồn thơ của ông.

- Bài thơ Đây thôn Vĩ Dạ được gợi hứng từ một kỉ niệm buồn của thi sĩ.

II. Đọc hiểu

1. Hình thức đặc biệt của bài thơ

- Bài thơ có ba khổ và mỗi khổ đều có một câu hỏi tu từ (có người cho rằng mỗi khổ thơ là một câu hỏi đầy khác khoải)

- Trong mỗi khổ thơ đều dùng đại từ phiếm chỉ “ai”: vườn ai, thuyền ai, ai biết tình ai

- Tổ chức bài thơ lạ, không có sự liên kết về hình thức bên ngoài (liên kết ngầm) Tính chất hư ảo ở các khổ thơ cang về sau càng tăng dần.

=> Điều này cho thất bài thơ đã thể hiện một tâm trạng băn khoăn, hoài nghi về một điều gì đấy được thể hiện một cách mơ hồ, không xác định. Vì vậy không thể tiếp cận bài thơ này như một bài thơ tả cảnh đơn thuần. (thực chất bài thơ là một lời độc thoại nội tâm)2. Phân tích

a. Khổ 1

- Bài thơ mở đầu bằng một câu hỏi đặc biệt gần như vô định nhưng thực chất là cách cái tôi trữ tình tự phân thân để chất vấn và bộc lộ tâm trạng của mình.

- Câu hỏi vừa như hỏi han, vừa hờn trách, vừa nhắc nhở

- Sau câu hỏi mở đầu là những ấn tượng về cảnh vật thôn Vĩ trong hoài niệm

+ Nắng hàng cau nắng mới lên: gợi vẻ đẹp tinh khôi, thanh khiết; giản dị mà giàu sức gợi.

+ Vườn: mướt quá vừa là một sự cực tả cái vẻ mượt mà, non tơ, óng chuốt, mởn mởn xanh tươi vừa thể hiện giọng điệu trữ tình mê đắm, say sưa. Hình ảnh so sánh xanh như ngọc rất tự nhiên, giản dị nhưng vẫn gợi một vẻ đẹp trong sáng thanh thoát và sang trọng. Hình ảnh so sánh này còn gợi lên vẻ đẹp tốt tươi, màu mỡ và trù phú của làng quê này.

- mướt quá: vừa là sự cực tả tính chất của cảnh vật nhưng đồng thời cũng thể hiện cảm giác chới với của nhân vật trữ tình khi đối diện với một điều gì đó xa vời.

- vườn ai: gợi cảm giác mơ hồ, bất định gây ấn tượng về một vẻ đẹp bí ẩn không thể chiếm lĩnh, không thể sở hữu.

- Hình ảnh lá trúc che ngang mặt chữ điền: thể hiện mối quan hệ người - cảnh -> gợi vẻ đẹp kín đáo, e ấp. Giọng điệu trữ tình khách quan càng khiến ý thơ thêm giàu chất mộng. Hình ảnh thơ vừa gần gũi nhưng cũng có gì xa cácch, thực đấy mà cũng hư đấy.

Cảnh vật hiện lên trong khổ thơ đầu toát lên vẻ đẹp tinh khôi, thanh khiết, trong sáng và e ấp nhưng cũng có vẻ hờ hững, xa xôi điều đó càng làm tăng thêm nỗi ước ao và niềm đắm say mãnh liệt được trở về với những kỉ niệm đã qua ở mảnh đất này.

b. Khổ 2

- Hình ảnh: gió, mây được cảm nhận trong trạng thái chia lìa.

+ Tác giả đã miêu tả hai thực thể luôn gắn bó trong trạng thái chia lìa. Điều này là ngang trái, phi hiện thực và phi lí. Qua đó cho thấy, thi sĩ tạo ra hình ảnh này không phải bằng thị giác mà bằng cái nhìn của tâm trạng, tâm hồn mang mặc cảm của một người luôn gắn bó thiết tha với đời mà đang có nguy cơ phải chia lìa nên nhìn đâu cũng thấy trái ngang, ngăn cách.

+ dòng nước – buồn thiu: bằng nghệ thuật nhân hoá, tác gải đã phả hồn vào dòng sông. Dòng sông dưới cảm nhận của Hàn Mặc Tử không còn vô tri vô giác mà cũng có nỗi niềm, có tâm trạng. (Ở đây, nỗi buồn đã được hình tượng hoá, nỗi buồn được bộc lộ trên gương mặt, diện mạo của sự vật lan toả và thấm đẫm vào không gian) Hoá ra dòng chảy lững lờ của sông Hương không còn do khách quan mà chính là do nó mang nặng nỗi buồn.

+ Nhịp điệu: 3/4 (thay vì 2/2/3), mỗi đối tượng bị cắt đôi trong một khuôn nhịp riêng biệt, làm nổi bật sự chia lìa xa nhau. Nhịp thơ cắt đôi tựa như sự chia rẽ, chia phôi ngang trái.

- Sông nước được miêu tả gắn với hình tượng trăng. sông -> sông trăng, thuyền -> thuyền trăng gợi không khí mơ hồ huyền ảo, đẹp một cách thơ mộng làm cho không gian nghệ thuật ở đây càng thêm hư ảo mênh mang. Dòng sông của hiện thực đã trở thành dòng sông cõi mộng. Cảnh vật đã được ảo hóa gợi lên cảm giác chơi vơi trong tâm trạng của nhà thơ.

+ Sự phiêu tán chia lìa của cảnh vật khiến cho thi nhân với tâm hồn nhạy cảm thấy mình như đang bị bỏ rơi và trăng xuất hiện như là một niềm an ủi, một điểm tựa của tâm hồn. Không thể tìm thấy sự hòa hợp trong cõi thực thi nhân tìm đến với cõi mộng. Trăng lúc này như là niềm hy vọng duy nhất của thi nhân.

Tuy nhiên đối diện với trăng thi nhân vẫn mang một tâm trạng bất an. Thuyền ai đậu bến sông trăng, gợi sự mơ hồ, xa lạ không thể sở hữu. Một chữ kịp khiến cho khoảng thời gian tối nay càng trở nên ngắn ngủi, như một giới hạn trong quỹ thời gian ít ỏi còn lại của thi nhân.

Cảm giác phấp phỏng, lo âu, khắc khoải tràn ngập ý thơ.

Thời gian nghệ thuật: nếu trong khổ thơ đầu thời gian còn có sự nhất quán thì đến khổ thơ thứ hai thời gian đã trở nên bất định, không đồng nhất. Điều này phản ánh tâm trạng bất an, chống chếnh của thi nhân.

c. Khổ 3

- Nhịp thơ: gấp gáp, khẩn khoản hơn; dường như sự khác khoải, bấy an và hoài nghi trong lòng người đã biến thành nhịp điệu.

- Hình ảnh: khách đường xa, áo em trắng quá, sương khói mờ nhân ảnh

-> khách đường xa lặp lại hai lần, lần sau mất chữ mơ khiến thanh âm trở nên khắc khoải hơn, làm tăng thêm nỗi niềm khao khát của thi nhân. Khách + đường xa gợi cảm giác xa xôi, trống trải

-> chữ quá trong câu thơ thứ hai như xót xa nuối tiếc.

-> Hình ảnh sương khói hiện hữu chiếm lĩnh ý thơ.

Tất cả tan vào sương khói như một ảo ảnh. Cái tôi trữ tình đau đớn, xót xa trước một sự thật quá phũ phàng.

- Câu thơ kết: từ ai lặp lại hai lần, tạo thành một câu hỏi tha thiết mà xót xa của một tâm hồn đang khao khát được yêu, khao khát sự đồng điệu, đồng cảm. Đồng thời nó cũng thể hiện tâm trạng bất an, hoài nghi cùa cái tôi trữ tình. Đó là cái hoài nghi của một tâm hồn yêu đời, yêu sống.

=> Khổ thơ bao trùm một màu trắng lạnh lẽo của ảo ảnh, của sương khói gợi cảm giác huyền hồ bất định.

III. Kết luận

- Đây thôn Vĩ Dạ là một bức tranh về xứ Huế, bức tranh ấy được vẽ bằng hoài niệm nhuốm đầy tâm trạng, những hình ảnh giản dị nhưng đầy sức biểu cảm vẫn gợi lên hình ảnh về một xứ Huế thơ mộng, trữ tình nhưng xa xôi trong cảm nhận của thi nhân.

- Có thể nói, Đây thôn Vĩ Dạ là tiếng nói của một cái tôi bơ vơ, cô đơn luôn khao khát hướng về cuộc đời, là khát vọng ngàn đời của con người về sự đồng cảm, đồng điệu mà tình yêu và hạnh phúc lứa đôi là biểu hiện cao nhất

- Sự vận động của tâm trạng: đi tìm cái đẹp của cõi thực, cõi thực hờ hững. Đi tìm sự đồng cảm đồng điệu của cõi mộng, cõi mộng hư ảo, mù mịt. Cho nên đắm say rồi nguội lạnh, băng giá, mộng rồi lại tỉnh. Đó là cái logic vận động trong tâm trạng của một cái tôi trữ tình ham sống và yêu đời.

sallin
04-05-2010, 09:33 PM
post bai' nào có lời văn hay 1 tj' chứ,đê? còn ăn căp chứ,cái này chỉ là dàn ý thôy mà^^...
Maj thj tốt nhá kả nha'....!!!.....

Tester_B1
04-05-2010, 10:23 PM
Tau đâu có ngu mà post toàn bài lên đây, bị sỉ nhục chết à, cho bay cái dàn ý rồi tự biến hóa lấy chứ ;))

nhok_c4tjnh93
04-05-2010, 10:26 PM
điên àh, mi post cái này cho ma xem, thà đọc trong vở ghi còn hơn, :picknose:

lokiju008
05-05-2010, 07:09 AM
Post mất công chả ai thèm để ý cả:hahaha:
Hôm qua thi hài vãi:sweat:Thằng Quý nhịn đái cả buổi mà hok dám đi:hahaha:
-----------------------------------------
Tình hình là hôm nay con Hà Linh có làm phao cho thằng Thành Ruồi nữa hok vậy:^_^:Có làm thì cho tau ké tí nha:congratz:

bakit_b1
05-05-2010, 07:51 AM
hà linh làm fao cho thành ruồi ák ?????????
=)) =))

lykden_b1
05-05-2010, 08:13 AM

đúng là ng đang yo tình cảm lắm ý
đến như t còn chẳng làm phao cho ty của t
hehe
hqa làm toán như shit :dead:
chăc cao nhất đc 5đ tổng sỉ vả đứa nào ra cái đề thi khó vật vã
hnay mà hok làm đc bài nữa chắc té xuống cần Hr cho nhanh :fallout:

lokiju008
05-05-2010, 08:15 AM
Thật mà:yawn:Mà thằng Thành hok làm thì thôi lại bắt con Hà Linh đi làm:ablaze:Xấu hổ quá:ablaze:
-----------------------------------------
Gì mà nóng tính thế Linh Đen:freely:Có gì đâu mà phải sợ cơ chứ tau cũng tầm khoảng 6-7 điểm thôi mà:darling:

bakit_b1
05-05-2010, 08:20 AM
mie
văn vs sử
học mãi chả đc cái quái gì vào đầu :((
muốn chết quá........!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
tình hình này thì.......

HERO_Quydo
05-05-2010, 08:47 AM
Hqua làm cốc cà fê trước khi đi thi đúng là tỉnh cả buổi :hahaha:
HLinh viết phao cho Thành ruồi cả đạo hàm nữa, mà htrước giới hạn làm gì có đạo hàm, chu đáo thế :heheh:

lykden_b1
05-05-2010, 08:55 AM
mk nhà m
t cũng đang muốn đc 6,7 điểm đây này
mất hết cả tinh thần học rồi
chán :refused:
-----------------------------------------

Hqua làm cốc cà fê trước khi đi thi đúng là tỉnh cả buổi :hahaha:
HLinh viết phao cho Thành ruồi cả đạo hàm nữa, mà htrước giới hạn làm gì có đạo hàm, chu đáo thế :heheh:

người đang yêu mà m
hok chu đáo sao đc :redface::crave::heheh:

Tester_B1
05-05-2010, 09:05 AM
Thật là ghê gớm, thế mà tau hỏi cứ chối phắt đi nhá, đúng là yrml. Tình hình là hôm qua tau thấy bọn nó làm đề cơ bản mới nản chứ :(

lykden_b1
05-05-2010, 09:10 AM
chấm bài thi doch phách thì biết đứa nào vs đứa nào
biết zứa t cũng làm cơ bản cho xong
qả ni đúp rồi
tạm biệt tình yêu đi :demoralize:

Tester_B1
05-05-2010, 09:16 AM
Sóng gợn tràng giang buồn điệp điệp

Con thuyền xuôi mái nước song song

Thuyền về nước lại, sầu trăm ngả

Củi một cành khô lạc mấy dòngLơ thơ cồn nhỏ gió đìu hiu

Đâu tiếng làng xa vãn chợ chiều

Nắng xuống, trời lên sâu chót vót

Sông dài, trời rộng, bến cô liêu.Bèo dạt về đâu, hàng nối hàng

Mênh mông không một chuyến đò ngang

Không cầu gợi chút niềm thân mật

Lặng lẽ bờ xanh tiếp bãi vàng.Lớp lớp mây cao đùn núi bạc,

Chim nghiêng cánh nhỏ: bóng chiều sa

Lòng quê dợn dợn vời con nước

Không khói hoàng hôn cũng nhớ nhà.Mùa thu năm 1939, nhà thơ Huy Cận, chàng trai 20 tuổi, nhân lúc đi đến bến Chèm, đứng bên bờ nam nhìn cảnh sông Hồng mênh mông trời nước bao la đã hình thành bài thơ “Tràng giang”. Đây không chỉ là bài thơ tiêu biểu, gắn liền với tên tuổi của nhà thơ Huy Cận mà còn là bài thơ đặc sắc trong trào lưu thơ lãng mạn giai đoạn 1930 –1945.“Tràng Giang” mang không khí đường thi, cổ kính và thấm đẫm màu sắc Phương Đông. Nó có phần khác lạ so với rất nhiều thi phẩm của các thi sĩ cùng thời đang háo hức đón nhận luồng gió Tây phương, nhiệt tình vận dụng thể thơ sonet của Pháp đổi mới thơ Việt Nam. Tuy vậy “Tràng giang” tuyệt nhiên không bị coi là “cũ”. Ngay cả đối với hôm nay, nó đã từng vượt qua ba phần tư thế kỷ, từng song hành với rất nhiều bài thơ hay của nhiều xu hướng, trào lưu nghệ thuật khác nhau, song giá trị của Tràng giang vẫn không hề bị suy giảm. Có thể xem đây là một ví dụ điển hình chứng minh rằng sự trường tồn của một bài thơ không phụ thuộc vào việc nó được viết bằng thể thơ gì, hình thức nào? Sức sống của nó chính là ở hồn vía nhà thơ, một cá thể mà soi vào đó người ta thấy được tâm thế của thời đại.Tràng giang có nghĩa sông dài, cụ thể ở đây là sông Hồng, nhưng tác giả không đặt tên bài thơ là sông dài, mà là “Tràng giang” vì sức biểu đạt của “Tràng giang” sâu sắc hơn, không chỉ về âm hưởng trang trọng cổ kính mà còn tái hiện một không gian khoáng đạt vô cùng vô tận của thiên nhiên vũ trụ.Tràng giang trước hết là một bài thơ thiên nhiên, nhưng cái đích của nó là mượn thiên nhiên, thông qua thiên nhiên để bày tỏ niềm hoài nhớ quê hương và tâm trạng của người trí thức trước thời cuộc.Thiên nhiên vừa là tác nhân khơi nguồn cảm xúc vừa là phương tiện biểu đạt. Thiên nhiên trải dài, xuyên suốt và được sắp xếp theo hệ thống đối lập. Một bên là những hình ảnh cao lớn, rộng dài, bao la kỳ vĩ mang chiều kích vũ trụ: “sông dài”, “trời rộng”, “mây cao”, “núi bạc”, “bờ xanh”, “bãi vàng”. Một bên là những hình ảnh, sự vật nhỏ bé, đơn sơ, trơ trọi, trôi nổi, vật vờ: “con thuyền”, “củi một cành khô”, “cồn nhỏ gió đìu hiu”, “bèo dạt”, “chim nghiêng cánh nhỏ”…Hệ thống hình ảnh đối lập này tạo nên sự liên tưởng về thân phận con người nhỏ bé,bơ vơ, bất lực, buông xuôi, không định hướng, như bèo dạt hàng nối hàng không biết về đâu, như củi một cành khô lạc mấy dòng. Đây là tâm trạng chung của nhiều thanh niên trí thức thời bấy giờ, khi dân tộc chìm trong bóng đêm nô lệ, mà họ chưa tìm thấy con đường đi. Tâm trạng này in đậm trong thơ giai đoạn trước cách mạng tháng tám. Lưu Trọng Lư cảm nhận thân phận như “con nai vàng ngơ ngác”. Xuân Diệu cũng rơi vào trạng thái của “con cò trên ruộng cánh phân vân”. Còn Tố Hữu thì thốt lên:“Bâng khuâng đứng giữa đôi dòng nước

Chọn một dòng hay để nước trôi”.Và đó là lý do của nỗi buồn, cô đơn mà người ta gọi là tâm bệnh của thời đại. Nỗi buồn ấy thấm sâu vào cảm quan nghệ thuật trở thành lý tưởng thẩm mỹ, chi phối hoạt động sáng tạo của các nhà thơ lãng mạn. Trong bài thơ “Tràng Giang” của Huy Cận nỗi buồn là âm hưởng chủ đạo, bao trùm. Nỗi buồn dường như nằm trong bản thân tạo vật:Sóng gợn tràng giang buồn điệp điệp

…..Thuyền về nước lại, sầu trăm ngả,

…Sông dài trời rộng bến cô liêuNỗi buồn ấy choán hết cả không gian, thời gian biến không gian thành một vũ trụ hoang vắng và tĩnh lặng và thời gian ngưng đọng.“Nắng xuống, trời lên sâu chót vót”Bầu trời như thể bị đẩy lên cao, sâu thẳm không thể nhìn thấy đáy. Bầu trời hoang vu như hồn người, còn mặt đất thì“Mênh mông không một chuyến đò ngang

Không cầu gợi chút niềm thân mật”Giữa sông nước mênh mông không có con đò, không có chiếc cầu để gợi lên chút hy vọng về một bến bờ khác, vượt thoát khỏi thực tại. Không gian tuyệt đối tĩnh lặng. Không có một âm thanh nào phát ra thành tiếng. Sóng gợn nhẹ, gió đìu hiu, bờ bãi lặng lẽ, chỉ có thứ âm thanh từ ký ức xa xăm dội về tâm tưởng thành niềm khát khao, thành câu hỏi: “Đâu tiếng làng xa vãn chợ chiều”.Hiếm có bài thơ nào cùng một lúc sử dụng hàng loạt từ láy như Tràng giang: “điệp điệp”, “song song”, “lơ thơ”, “đìu hiu” “chót vót”, “lớp lớp”, “dợn dợn” là những từ có ưu thế diễn tả “cá tính” của sự vật, tạo nên nhịp điệu, âm hưởng của lời thơ và do đó bộc lộ sắc thái tình cảm của nhà thơ. Và cũng hiếm có bài thơ nào đưa cả một hệ thống thiên nhiên với nhiều hình ảnh, sự vật như “Tràng giang”. Lạ ở chỗ các yếu tố thiên nhiên sự vật hầu như không liên kết với nhau. Nó tồn tại, vận động một cách độc lập, cô lẻ, rời rạc như cũng tự mình ẩn vào nỗi niềm riêng , do đó càng làm gia tăng ở con người cảm giác cô đơn, bơ vơ, không được nương tựa, che đỡ. Trong hoàn cảnh ấy con người thường tìm nơi bám víu, tìm chỗ dựa tinh thần, một nguồn an ủi. Nơi ấy là quê hương“Lớp lớp mây cao đùn núi bạc,

Chim nghiêng cánh nhỏ: bóng chiều sa

Lòng quê dợn dợn vời con nước

Không khói hoàng hôn cũng nhớ nhà.”Bóng chiều, hoàng hôn đã trở thành thời gian tâm lý trong thơ kim cổ. Đó là khoảng thời gian cuối ngày đang dần chuyển sang đêm; những tâm tư lắng đọng cho nỗi nhớ trào lên, nhất là nỗi nhớ quê hương luôn thường trực đau đáu trong tâm hồn thi nhân.

Nhà thơ Thôi Hiệu từng viết:“Quê hương khuất bóng hoàng hôn

Trên sông khói sóng cho buồn lòng ai”Trước con sông dài mênh mông, nhà thơ Huy Cận như đồng cảm với nỗi lòng nhớ quê của Thôi Hiệu ông “thú nhận” với mình: “Không khói hoàng hôn cũng nhớ nhà”.Vậy là nỗi buồn của nhà thơ được cắt nghĩa đầy đủ hơn. Đó không phải nỗi buồn vu vơ, vô cớ, mà là nỗi buồn trong sạch thanh cao. Nỗi buồn ấy không làm cho con người trở nên yếu đuối, bi lụy, mà nuôi dưỡng trong ta những tình cảm đẹp, những khát vọng lớn lao và tình yêu quê hương đất nước./.ok nhé link đen :whistle:

lykden_b1
05-05-2010, 09:18 AM
ok ạ
ai cần Lik đen in phao hok
Lik đen in luôn cho mấy đứa
tha hồ mà chép
:redface:

Tester_B1
05-05-2010, 09:18 AM
Vội vàng - Xuân Diệu

Tôi muốn tắt nắng đi
Cho màu đừng nhạt mất;
Tôi muốn buộc gió lại
Cho hương đừng bay đi.

Của ong bướm này đây tuần tháng mật;
Này đây hoa của đồng nội xanh rì;
Này đây lá của cành tơ phơ phất;
Của yến anh này đây khúc tình si.
Và này đây ánh sáng chớp hàng mi;
Mỗi sáng sớm, thần vui hằng gõ cửa;
Tháng giêng ngon như một cặp môi gần;
Tôi sung sướng. Nhưng vội vàng một nửa:
Tôi không chờ nắng hạ mới hoài xuân.

Xuân đang tới, nghĩa là xuân đang qua,
Xuân còn non, nghĩa là xuân sẽ già,
Mà xuân hết, nghĩa là tôi cũng mất.
Lòng tôi rộng, nhưng lượng trời cứ chật,
Không cho dài thời trẻ của nhân gian,
Nói làm chi rằng xuân vẫn tuần hoàn,
Nếu đến nữa không phải rằng gặp lại.
Còn trời đất, nhưng chẳng còn tôi mãi,
Nên bâng khuâng tôi tiếc cả đất trời;
Mùi tháng, năm đều rớm vị chia phôi,
Khắp sông, núi vẫn than thầm tiễn biệt...
Cơn gió xinh thì thào trong lá biếc,
Phải chăng hờn vì nỗi phải bay đi?
Chim rộn ràng bỗng đứt tiếng reo thi,
Phải chăng sợ độ phai tàn sắp sửa?

Chẳng bao giờ, ôi! chẳng bao giờ nữa...

Mau đi thôi! mùa chưa ngả chiều hôm,
Ta muốn ôm
Cả sự sống mới bắt đầu mơn mởn:
Ta muốn riết mây đưa và gió lượn,
Ta muốn say cánh bướm với tình yêu,
Ta muốn thâu trong một cái hôn nhiều
Và non nước, và cây, và cỏ rạng,
Cho chếnh choáng mùi thơm, cho đã đầy ánh sáng,
Cho no nê thanh sắc của thời tươi;
Hỡi xuân hồng, ta muốn cắn vào ngươi!

I. Kiến thức cơ bản

1. Tác giả

- Xuân Diệu (1916-1985), tên khai sinh là Ngô Xuân Diệu, bút danh: Trảo Nha.

- Quê cha ở Hà Tĩnh, quê mẹ ở Bình Định, lớn lên ở Quy Nhơn. Xa gia đình từ nhỏ và sống ở nhiều nơi. Mỗi miền đất có ảnh hưởng nhất định đến hồn thơ ông.

- Trước cách mạng, Xuân Diệu là một nhà thơ “mới nhất trong các nhà thơ mới” (Hoài Thanh). Sau cách mạng, Xuân Diệu hoà nhập, gắn bó với đất nước, nhân dân và nền văn học dân tộc.

- Xuân Diệu để lại một sự nghiệp văn học lớn, ông là một cây bút có sức sáng tạo dồi dào, mãnh liệt, bền bỉ .

- Tác phẩm:

+ Thơ “Thơ thơ” (1938); “Gửi hương cho gió” (1945); “Riêng chung” (1960); Mũi Cà Mau - Cầm tay” (1962); “Hai đợt sóng” (1967)…

+ Văn xuôi: Phấn thông vàng (1939); Trường ca (1945)…

- Phong cách thơ:

+ Xuân Diệu là một nhà thơ lớn của nền văn học hiện đại, một nhà thơ “mới nhất trong các nhà thơ mới”.

+ Thơ Xuân Diệu thể hiện một hồn thơ khao khát giao cảm với đời.

+ Hồn thơ Xuân Diệu rất nhạy cảm với thời cuộc

2. Bài thơ “Vội vàng”

a) Xuất xứ

- “Vội vàng” được in trong tập Thơ Thơ, xuất bản 1938.

- Đây là một trong những bài thơ tiêu biểu thể hiện cho sự bùng nổ mãnh liệt của cái tôi trong thơ mới nói chung, thơ Xuân Diệu nói rêng, đồng thời in dấu khá đậm hồn thơ Xuân Diệu (“Thiết tha, rạo rực, băn khoăn”- Hoài Thanh), tiêu biểu cho sự cách tân táo bạo, độc đáo trong nghệ thuật thơ ông.

c) Bố cục

- Đoạn 1: 13 câu đầu: Tình yêu cuộc sống say mê, tha thiết của nhà thơ.

- Đoạn 2: 16 câu tiếp: Nỗi băn khoăn trước thời gian và cuộc đời.

- Đoạn 3: 9 câu còn lại: Khát vọng sống, khát vọng yêu đương cuồng nhiệt hối hả.

II. Nội dung cơ bản

1. Tình yêu cuộc sống say mê, tha thiết của nhà thơ.

- 4 câu mở đầu: Thể hiện cái tôi khát vọng muốn núi héo làm ngưng sự vận động của thời gian, vũ trụ để giữ mãi hương sắc của mùa xuân, tuổi trẻ.

Tôi muốn “Tắt nắng”
“buộc gió”

--> Điệp từ, câu ngắn trùng lặp cấu trúc

=> Lấy cái tôi chủ quan để thay đổi quy luật tự nhiên. Quả là ý tưởng táo bạo, xuất phát từ một trái tim yêu cuộc sống đến tha thiết say mê.

- Nhà thơ vui sướng, ngây ngất trước hương sắc của cuộc đời đầy quyến rũ, sự phong phú và giàu có của thiên nhiên, cuộc sống, tuổi trẻ.

+Cảnh vật hiện lên dưới con mắt của nhà thơ thật phong phú, rực rỡ, tươi đẹp và đầy nhựa sống.

Tuần tháng mật
Hoa đồng nội
Này đây Lá cành tơ
yến anh, khúc tình si
ánh sáng
Thần vui hằng gõ cửa

-->Điệp từ, nhân hoá

+ Cảm giác hạnh phúc được nhà thơ thể hiện qua câu thơ táo bạo, so sánh độc đáo”

“Tháng giêng ngon như một cặp môi gần”

=> Xuân Diệu đã vật chất hoá thời gian, câu thơ không chỉ gợi hình thể mà còn gợi cả hương thơm vị ngọt khiến người ta đắm say, ngất ngây.

2. Nỗi băn khoăn trước thời gian và cuộc đời

- Niềm vui sướng như khựng lại khi Xuân Diệu nhận ra giới hạn của thời gian:

“Tôi sung sướng nhưng vội vàng một nữa”

Nhà thơ cảm thấy buồn bã, lo sợ, tiếc nối khi ý thức được sự trôi chảy xủa thời gian:

Xuân đương tới nghĩa là xuân đương qua
Xuân còn non nghĩa là xuân sẽ già
Và Xuân hết nghĩa là tôi cũng mất
Lòng tôi rộng nhưng lượng đời cứ chật
………………………………………..
Nói làm chi rằng xuân vẫn tuần hoàn
Nếu tuổi trẻ chẳng hai lần thắm lại

=> Với điệp từ “Xuân” kết hợp với những cặp từ đối lập tạo thành một nỗi day dứt một niềm tiếc nối khôn nguôi.

- Xuân Diệu biết mùa xuân rồi sẽ tàn phai, tuổi trẻ rồi cũng trôi qua. Cho nên trong cái tươi đẹp mơn mớn của nó tác giả đã nhìn thấy sự tàn úa.

+ Điệp từ “Nghĩa là” vừa như muốn giải thích nhưng ẩn sau đó là một nỗi lo lắng, hốt hoảng trước sự trôi chảy của thời gian.

+ Đối lập: làm tăng sự lo lắng khi nhận thấy cái hữu hạn của đời người và cái vô hạn của thời gian.

+ Cảnh vật như lao nhanh tới sự tàn phá, héo úa và chia phôi. Tâm trạng của nhà thơ có phần nào đó rơi vào sự tuyệt vọng.

“Chẳng bao giờ, ôi! Chẳng bao giờ nữa…”

3. Khát vọng sống, khát vọng yêu đương cuồng nhiệt hối hả.

- Đang chìm đắm trong đau buồn, tuyệt vọng nhà thơ chợt nhận ra thời gian của tuổi xuân vẫn còn nên lên tiếng giục giã:

“mau đi thôi! Mùa chưa ngã chiều hôm”

- Tác giả vội vàng, gấp gáp muốn tận hưởng tất cả cuộc sống, tình yêu, tuổi trẻ, hạnh phúc.

Ta muốn : ôm , riết , say , thâu , cắn vào : non nước , cỏ cây , gió mây , sự sống , xuân hồng .

+Với nhịp thơ dồn dập, ngắt nhịp linh hoạt, câu mệnh lệnh trực tiếp biểu cảm khát vọng sôi nổi của trái tim nhà thơ.

+ Hình ảnh phong phú tượng trưng cho thanh sắc của thời gian: sự sống mơn mỡn, mây đưa gió lượng, cánh bướm tình yêu, mùi thơm ánh sáng…

+Tình yêu nống nàn, khoẻ khoắn cao độ được biểu hiện bằng nhiều động từ liên tiếp: ôm, riết, say, thâu. Nhiều tính từ: chuếch choáng, no nê, đã đầy…

+ Nhà thơ cảm nhận niềm hạnh phúc bằng tất cả các giác quan, trạng thái say mê, ngây ngất.

+ Từ ngữ, hình ảnh táo bạo ở câu cuối cho thấy Xuân Diệu rất say mê cuộc sống, khát khao và muốn tận hưởng tình yêu, hạnh phúc ngay trên chính cuộc đời này.

III. Tổng kết

- Bài thơ thể hiện tư tưởng nhân sinh quan tích cực của tác giả, lòng yêu cuộc sống, yêu đời, yêu tuổi trẻ một cách mạnh liệt, cuống nhiệt.

- Bài thơ tiêu biểu cho phong cách thơ Xuân Diệu: Cảm nhận thiên nhiên tinh tế, sử dụng điệp ngữ so sánh độc đáo, hình ảnh thơ khoẻ khoắn, nồng nàng, từ ngữ gợi cảm, táo bạo.


Đây chỉ là dàn bài thôi, tau biết là trên lớp cũng chẳng được mấy đứa ghi bài, đây là phân tích đầy đủ rồi đấy ;))

lykden_b1
05-05-2010, 09:27 AM
mong sao hnay giám thị trông dễ hơn hqa
mà tốt nhất là để e Mr Five hoặc a Nam sodoku trông càng tốt ạ :whistle:

lokiju008
05-05-2010, 09:29 AM
Chu đáo thì chu đáo thật nhưng làm phao thế thì nản:demoralize:Thằng Thành Ruồi đọc mà hok hiểu gì:stress:
-----------------------------------------
Làm phao làm chi tớ 1 cái luôn nhá Linh Đen:whistle::whistle:

Tester_B1
05-05-2010, 09:35 AM
Tốt nhất thì nên làm phao sử ấy, làm nhỏ thôi, xem thằng nào ghi đủ thì photo ra. Hôm qua, may có thằng bạn nó nhớ tới mình, nó làm phao cho :)

lykden_b1
05-05-2010, 09:35 AM
axax
thế Sơn điếm lấy bài nào? :hmm:
Linh đen nhiều bài lắm

lokiju008
05-05-2010, 09:38 AM
Tính tớ từ bé đã tham lam thôi thì có bài nào thì vứt đây tớ nhận hết:chuckle:

Tester_B1
05-05-2010, 09:55 AM
Link đen làm sử đê, sử ấy, làm hộ bài 17 với bài 20. Thanks nhiều nhiều ;))
-----------------------------------------
Việt Nam sẽ làm được thế này sau bao lâu nữa
Um9KsrH377A&feature=player_embedded

bakit_b1
05-05-2010, 09:56 AM
Phong trào cần vương
_ Nguyên nhân: + pháp tìm đủ mọi cách để tiêu diệt phe chủ chiến do tôn thất thuyết đứng đầu
+ phe chủ chiến chuẩn bị lực lượng và quyết định tấn công pháp
_ Diễn biến : + Đêm 4 rạng sáng 5/7/1885 Tôn thất thuyết ( TTT) hạ lệnh cho quân triều đình tấn công pháp ở đền mang cá và tòa
khâm sứ
_ TTT đưa vua hàm nghi lên sơn fong` tân sở ( Quảng trị)
+ 13/7/1885 TTT lấy danh vua hàm nghi xuống chiếu cần vương kêu gọi ND giúp vua cứu nước => Ft cần vương bùng nổ kéo dài hơn
10 năm

< Bãi sậy( 1883-1892) Ba Đình( 1886-1887) Hương khê( 1885-1896) Yên thế ( 1884-1913 ) >


So sánh 2 giai đoạn của Ptrao cần vương

Giai đoạn 1: Lãnh đạo : Hàm nghi, TTT vs các văn thân sĩ phu yo nc
Lực lượng: Đông đảo ND
Địa bàn: Phạm vi rộng lớn nhất là ở trung kì ( từ huế trở ra) Và bắc kì
Kết quả: Cuối năm 1888 hàm nghi bị bắt và bị đầy sang angieri

Giai đoạn 2: Lãnh đạo: Các sĩ phu văn thân yo nc
Lực lượng : Đông đảo ND
Địa bàn: Thu hẹp, quy tụ thành trung tâm lớn chủ yếu ở trung du và miền núi
Kết quả : 1086 pt thất bại
......................


=> Các mốc ls chiến tranh TG thứ 2 nè :

_3/1938 đức chiếm áo và gây ra vụ xuy đét để thôn tính tiệp khắc
_29/9/1938: Hội nghị Muy xích đc triệu tập
_3/1939: _ đức chiếm toàn bộ tiệp khắc
_Đức tấn công và chuẩn bị xâm lược ba lan
_23/8/1939: Hiệp ước xô đức ko xâm phạm lẫn nhau đc kí kết
_1/9/1939: Đức bất ngờ tấn công ba lan
_3/9/1939: anh pháp tuyên chiến vs đức
_4/1940 đức tấn công từ đôg sang tây chiếm các nc tư bản châu âu
_10/1940 : đức thôn tính các nc tư bản châu âu
_hè 1941 đức thống trị phần lớn châu âu chuẩn bị mọi đk tấn công liên xô....

HERO_Quydo
05-05-2010, 10:02 AM
So sánh 2 giai đoạn của Ptrao cần vương

Giai đoạn 1: Lãnh đạo : Hàm nghi, TTT vs các văn thân sĩ phu yo nc
Lực lượng: Đông đảo ND
Địa bàn: Phạm vi rộng lớn nhất là ở trung kì ( từ huế trở ra) Và bắc kì
Kết quả: Cuối năm 1888 hàm nghi bị bắt và bị đầy sang angieri

Giai đoạn 2: Lãnh đạo: Các sĩ phu văn thân yo nc
Lực lượng : Đông đảo ND
Địa bàn: Thu hẹp, quy tụ thành trung tâm lớn chủ yếu ở trung du và miền núi
Kết quả : 1086 pt thất bại


Cứ ôn thế này đi rồi cuối cùng là kêu không hỉu :chuckle:
Bạn Del đưa Sơn điếm 2 bộ nhá, đăng kí 1 bộ :hahaha:

Tester_B1
05-05-2010, 10:05 AM
Một số người...
post cái nguyên nhân, kết quả của cuộc chiến tranh TG 2 đi
cả nguyên nhân, diễn biến, ý nghĩa của cần vương ;))

bakit_b1
05-05-2010, 10:05 AM
Nguyên nhân thất bại của Pt cần vương1. Tính chất địa phương: sự thất bại của phong trào Cần Vương có nguyên nhân từ sự kháng cự chỉ có tính chất địa phương. Các phong trào chưa quy tụ, tập hợp thành một khối thống nhất đủ mạnh để chống Pháp. Các lãnh tụ Cần Vương chỉ có uy tín tại nơi họ xuất thân, tinh thần địa phương mạnh mẽ làm họ chống lại mọi sự thống nhất phong trào trên quy mô lớn hơn. Khi các lãnh tụ bị bắt hay chết thì quân của họ hoặc giải tán hay đầu hàng.[1]
2. Quan hệ với dân chúng: các đạo quân này không được lòng dân quê nhiều lắm bởi để có phương tiện sống và duy trì chiến đấu, họ phải đi cướp phá dân chúng.[2].
3. Mâu thuẫn với tôn giáo: sự tàn sát vô cớ những người Công giáo của quân Cần Vương khiến giáo dân phải tự vệ bằng cách thông báo tin tức cho phía Pháp. Những thống kê của người Pháp cho biết có hơn 20.000 giáo dân đã bị quân Cần Vương giết hại.[3]
4. Mâu thuẫn sắc tộc: Chính sách sa thải các quan chức Việt và cho các dân tộc thiểu số được quyền tự trị rộng rãi cũng làm cho các sắc dân này đứng về phía Pháp. Chính người Thượng đã bắt Hàm Nghi, các bộ lạc Thái, Mán, Mèo, Nùng, Thổ đều đã cắt đường liên lạc của quân Cần Vương với Trung Hoa làm cạn nguồn khí giới của họ. Quen thuộc rừng núi, họ cũng giúp quân Pháp chiến tranh phản du kích đầy hiệu quả.[4]

Theo Đào Duy Anh, ngoài việc thiếu liên kết và thống nhất về tổ chức (tương tự như "tính chất địa phương" mà Nguyễn Thế Anh phản ánh), phong trào Cần Vương còn có những nguyên nhân thất bại khác[5]:

1. Nền sản xuất lạc hậu, kém phát triển làm nền tảng, vì vậy vũ khí thô sơ không thể chống lại vũ khí hiện đại của Pháp
2. Lực lượng và chiến thuật: các cuộc khởi nghĩa không đủ mạnh, chỉ có thể tấn công vào những chỗ yếu, sơ hở của địch; không đủ khả năng thực hiện chiến tranh trực diện với lực lượng chính quy của địch
3. Tinh thần chiến đấu: Ngoại trừ một số thủ lĩnh có tinh thần chiến đấu đến cùng và chết vì nước, không ít thủ lĩnh quân khởi nghĩa nhanh chóng buông vũ khí đầu hàng khi tương quan lực lượng bắt đầu bất lợi cho quân khởi nghĩa, khiến phong trào nhanh chóng suy yếu và tan rã.
.

Tester_B1
05-05-2010, 10:14 AM
Thêm nào mi ơi, các mốc sự kiện nữa :congratz:

lykden_b1
05-05-2010, 10:24 AM
nhiều hok chịu đc
đi photo văn mà làm cho cả xấp
qên hok bảo ngta thu nhỏ chữ
đời qá đel

Tester_B1
05-05-2010, 10:27 AM
=)) Thế thì hài rồi, chiều nay văn không lo vì còn bịa được, chứ sử mà bịa là chỉ có ăn cám thôi =))

HERO_Quydo
05-05-2010, 10:46 AM
Một số người...
post cái nguyên nhân, kết quả của cuộc chiến tranh TG 2 đi


KQ CT thì có trong sách đó, cũng nhớ đc thế này :))
70 quốc gia với 1 700triệu ng` bị cuốn vào ctranh, 60 triệu ng` bị chết, 90triệu ng` bị thương, cơ sở vật chất bị tàn phá và dẫn đến những thay đổi căn bản trong tình hình thế giới =.=

Tester_B1
05-05-2010, 10:51 AM
Ta chưa học gì cơ, chài ơi, chẳng biết gì để học luôn =))

nhok_c4tjnh93
05-05-2010, 10:51 AM
mới học lịch sử bài đầu tiên, 3 bài kia hok dám đọc, sợ quên bài đầu

HERO_Quydo
05-05-2010, 10:52 AM
Chiến tranh thế giới thứ hai (cũng được nhắc đến với tên gọi Đệ nhị thế chiến, Thế chiến thứ hai, hay Đại chiến thế giới lần thứ hai, ...) là cuộc chiến tranh thế giới thảm khốc bắt đầu từ năm 1937 hoặc 1939 và chấm dứt vào năm 1945 giữa các lực lượng Đồng Minh và Trục theo chủ nghĩa phát xít. Hầu hết mọi lục địa trên thế giới đều bị ảnh hưởng của cuộc chiến này, ngoại trừ châu Nam Cực. Nó là cuộc chiến rộng lớn và tai hại nhất trong lịch sử nhân loại.[1]

Các nguyên nhân cuộc chiến được nêu ra thì có nhiều và là một đề tài đang được tranh cãi, trong đó có Hòa ước Versailles, khủng hoảng kinh tế toàn cầu, chủ nghĩa dân tộc và chủ nghĩa quân phiệt. Cũng chưa có sự thống nhất trong việc tính ngày bắt đầu cuộc chiến: một số người cho rằng đó là khi Đức xâm lược Ba Lan vào ngày 1 tháng 9 năm 1939, một số người khác tính ngày Nhật Bản xâm lược Trung Quốc vào ngày 7 tháng 7 năm 1937, còn một số khác thì tính vào một ngày còn sớm hơn nữa: ngày Nhật xâm lăng Mãn Châu vào năm 1931.

Wikipedia .

nhok_c4tjnh93
05-05-2010, 10:54 AM
mi viết cái đeck j` thê', tau hok hiểu :hmm:
:refused::refused:

HERO_Quydo
05-05-2010, 11:01 AM
Trong sách có đọan này chả biết có phải nguyên nhân không :demoralize:
"Trong bối cảnh nước Đức đang khủng hoảng, các thế lực phản động hiếu chíên, đặc biệt là Đảng Công nhân quốc gia xã hội (gọi tắt là ĐẢng Quốc Xã) ngày càng mở rộng ảnh hưởng trong quần chúng. Đứng đầu Đảng Quốc xã là hít-le, ra sức tuyên truyền, kích động chủ nghĩa phục thù, chống cộng sản và phân biệt chủng tộc, chủ trương phát xít hoá bộ máy nhà nước, thiết lập chế độ độc tài khủng bố công khai..."
Hình như còn có vụ "Đại Đức" hay gì nữa nhờ :|
-----------------------------------------

mi viết cái đeck j` thê', tau hok hiểu :hmm:
:refused::refused:

Đó là trích cái nguyên nhân từ web khác chứ có phải tau viết mấy dòng dở hơi đó đâu :demoralize:

nhok_c4tjnh93
05-05-2010, 12:03 PM
tau hok hiểu mi viết cái đó để làm j thôi, mi chưa hiểu àh:demoralize:

HERO_Quydo
05-05-2010, 12:09 PM
tau hok hiểu mi viết cái đó để làm j thôi, mi chưa hiểu àh:demoralize:

Ngại Quote cái câu hỏi của thèng hót nên mới thế :demoralize:

nhok_c4tjnh93
05-05-2010, 12:10 PM
ôn j chưa, tau ôn mỗi lịch sử còn văn chả biết cái chi cả :demoralize:

sallin
05-05-2010, 12:17 PM
cái j thế...j mà mấy a chị chém ghê thế,yrml j ở đây...ngại wa'...hjxhjx
Thôj.chuẩn bị đj thj...thj tốt nhá các tình yo:luckybadge:

HERO_Quydo
05-05-2010, 12:22 PM
ôn j chưa, tau ôn mỗi lịch sử còn văn chả biết cái chi cả :demoralize:

Mỗi cái đọc qua 1 tí, buồn ngủ thế, hôm nay cà fê nữa không nhờ :corner:

Tester_B1
05-05-2010, 01:10 PM
wikipedia là tài liệu chuẩn đấy Lâm Súc ạ, đúng là có vụ thành lập nước đại đức bao gồm nhưng nơi có người Đức sinh sống ở châu âu ;))

HERO_Quydo
05-05-2010, 05:01 PM
Haizzzz. Đc vài ngày ăn chơi fè fỡn rôi` =))

Tester_B1
05-05-2010, 05:31 PM
hôm sau thi trắc nghiệm bớt cực khổ, hôm nay phòng mình đúng Mr.Văn trông, đảm bảo không thể cựa được =))

lokiju008
05-05-2010, 07:52 PM
Sau bao nhiêu cố gắng cuối cùng hôm nay tau cũng đã đc đánh dấu bài:demoralize:Hok chỉ 1 mà 2 môn hôm nay tau đều đc đánh dấu bài:fullup:
Mọi người cho 1 tràng vỗ tay nào:heheh:

sallin
05-05-2010, 07:53 PM
tau làm văn phần nâng cao,ko bjt có dc chấm ko...mà ko thử sao bít(kể ra cũng liều thật)hjxhjx:hmm:

lokiju008
05-05-2010, 07:53 PM
cái j thế...j mà mấy a chị chém ghê thế,yrml j ở đây...ngại wa'...hjxhjx
Thôj.chuẩn bị đj thj...thj tốt nhá các tình yo:luckybadge:

Các tình yêu nào ở đây vậy:stress:Muốn giết anh em à:shock:Hôm nay 1 số người doạ tau sợ lắm rồi đá:eaten:

lykden_b1
05-05-2010, 08:02 PM
ta bị đánh dấu bài
xl đời qá đel
chia buồn vs Sơn điếm luôn nhà :demoralize:
hnay làm bài đc zứa mà bị đánh dấu bài
nhục :refused:

vietengland_15_7
05-05-2010, 08:03 PM
cung hỷ , cung hỷ . hn thanh` tích lớp mình t biết xơ xơ có SƠN ĐIẾM , vs con CHINH bị đánh dấu bài , t cũng suýt bị , còn bạn nào bị nữa thì dơ tay đê

lokiju008
05-05-2010, 08:05 PM
Cả con Linh Đen nữa:XD:Quả này B1 ăn hành rồi:aie::aie::aie:

sallin
05-05-2010, 08:06 PM
axax...bạn bè là các ''tình yo'',ny la ny...hạch hoẹ hơj bị nhiều rùi daz.ghét nhờ:ablaze:

vietengland_15_7
05-05-2010, 08:08 PM
axax...bạn bè là các ''tình yo'',ny la ny...hạch hoẹ hơj bị nhiều rùi daz.ghét nhờ:ablaze:

banj bef là tình yêu . ny là ny là đúng rồi , kinh thật 2 anh cij cứ tẩm ngẩm tầm ngầm mà cũng gớm phét

lokiju008
05-05-2010, 08:10 PM
Đâu có tớ nói thế thôi chứ có ý gì đâu:picknose:Nói thế tớ cũng là tình yêu của cậu à:proud:

lykden_b1
05-05-2010, 08:20 PM
này con Linh đel nói thế thôi chứ c dùng mĩ nhân kế thì ai chả mềm lòng huống gì cái ông U50 ý :^o^:
h lớp mình có 2 đôi đẹp nhất trg`
nổ tý ạ :chuckle:
-----------------------------------------
Sơn thì lắm ty rồi :empty:
mấy e a5 này
e b9 này :chuckle:

sallin
05-05-2010, 08:25 PM
bạn bè là tình yo trong ngoặc kép...hjx...nhìn lại đê...ê....:hot:

lykden_b1
05-05-2010, 08:26 PM
thôi đi cái c Hl kia
có mỗi vấn đề nứ mà nói mãi
chấp dứt hộ cái đi
yêu vs chả đương :ign:

vietengland_15_7
05-05-2010, 08:28 PM
bạn del cũng thôi dần đi là vừa, nói chung là stop chuyện này lại .ok

lykden_b1
05-05-2010, 08:29 PM
ủa
Đel có nói gì đâu ạ
à Đel qên chưa kể cho V.a nge chuyện ni khắm cực
chuyện về bạn ý ý :heheh:

sallin
05-05-2010, 08:36 PM
tôy có nó mãi đâu,tại hấn hak chứ....chấm dứt tại đây nhaz....:bye:
mà ko bjt chị L del dùng mĩ nhân kế,a Tung' có ghen ko:heheh:

lykden_b1
05-05-2010, 08:37 PM
A Tùng bảo t dùng mĩ nhân kế mà
chứ t có định làm đâu
:^_^:

lokiju008
05-05-2010, 08:37 PM
Lại chuyện gì nữa đây:^_^:Sao tau lại hok bít nhỉ:notme:Nói tau nghe coi nào:love:

vietengland_15_7
05-05-2010, 08:39 PM
bảo dừng mà , à thôi t thấy hay đấy kể tiếp đi
nhanh không muộn

sallin
05-05-2010, 08:40 PM
ko bjt ak...hum nay L del bị đánh dấu bài...nó dùng mĩ nhân kế để xjn ko lập bjên bản....theo như nó nói thì la a Tung bao?...haha...ng mộ chưa,ng mộ a Tung' nha' nay' wa':^o^:

lykden_b1
05-05-2010, 08:42 PM
t hok khắm như m mà lại kể chuyện khắm hok kém nứ ra
mệt ng`
cái bạn b11 của bạn V.a thôi
bảo bạn V.a kể cho ạ
Sơn điếm bon chen vừa thôi
-----------------------------------------
con Hl viết dấu cẩn thận đi
hok lại bị mod send msg đá
ny t mừ lị
hok ngưỡng mộ zăng đc

vietengland_15_7
05-05-2010, 08:44 PM
ế , t lại tưởng chuyện gì , cũng bt thôi . LĐ nhẩy .:whistle:

lykden_b1
05-05-2010, 08:46 PM
dạ vâng
bt qá đi ấy chứ
haha :^_^:
bạn V.s đzai thế mà để avt bựa zậy

sallin
05-05-2010, 08:47 PM
mà bay ơi...liệu tau co' dc chấm diểm ko nhỉ...hjx...đến nhục,bjt thế nghe lời kaj c dằng sau,làm đề cơ bản,tư dưng chuốc lo vào ng...hajz:-s

vietengland_15_7
05-05-2010, 08:49 PM
thế mà bựa á , thế để đổi cái khác , tại cái nick này lâu rồi k dùng nên thế

lykden_b1
05-05-2010, 08:51 PM
cái con hâm
làm kiểu éo gì mà chả đc chấm điieemr
hỏi ngu v~ đái :aie:
-----------------------------------------

thế mà bựa á , thế để đổi cái khác , tại cái nick này lâu rồi k dùng nên thế

ừ đổi cái # đi cái m tự sướng á
cái cũ bựa lắm :aie::shock::picknose:

sallin
05-05-2010, 08:52 PM
axax...ăn nói tởm wa đi mất...buồn nôn...đúng là phong cak L del...chất chứa...oh...mà tau ko bjt trjk dẫn...dạy vs...có vao 4rum mấy đâu...h thấy hay hay thì vào chém gió:D

lykden_b1
05-05-2010, 08:54 PM
c hok biết nhấn chữ trích hay zăng mà p? copy lại bài của t zứa lây
nếu điều đó làm c vui thì xin cứ việc nôn :empty:
hok p? trình bày ạ

nhok_c4tjnh93
05-05-2010, 08:57 PM
còn tau nữa này, mi bị điên hay sao mà lo vớ vẩn thế, mr q nói òi, cóa chi q bảo kê. hok có chi phải lo cã

vietengland_15_7
05-05-2010, 09:01 PM
ừ đổi cái # đi cái m tự sướng á
cái cũ bựa lắm :aie::shock::picknose:

nghỉ t không thích phô ảnh trên 4rum trường:freely: , để lên đây thấy thế nào ấy