PDA

View Full Version : HOT - Trò chơi nối chữ - ENGTrang : 1 2 3 [4]

oc_luv_kun_c11
08-04-2011, 01:52 PM
Ma--------Manual---------Al

thanhkhoeo
08-04-2011, 02:07 PM
Al ==> aluminium (nhôm) --> um

Seven_Rings
08-04-2011, 05:18 PM
SS cơ mà, sao lại ra s :-s

Thì SS là SteamShip đó còn gì nữa anh c:surrender:

oc_luv_kun_c11
08-04-2011, 09:05 PM
Um nhiều thế nhỉ......
um--------umpteen--------N

Seven_Rings
08-04-2011, 09:10 PM
En-----------England------------Ad

oc_luv_kun_c11
08-04-2011, 09:17 PM
En ở đâu đây anh
Ad-------add--------D

Seven_Rings
08-04-2011, 09:26 PM
En ở đâu đây anh
Ad-------add--------D

Tính 2 chữ cái cuối cùng mà em :) nếu như 2 chữ cái cuối cùng mà ko có từ nào thì ta dùng chữ cái cuối thôi :D
Trong trường hợp trên của em vì ko có từ nào bắt đầu từ 2 chữ D nên anh sẽ bắ đầu bằng 1 chữ D
D-----------Dear-------------Ar

oc_luv_kun_c11
09-04-2011, 01:43 PM
Ar---------arcane---------Ne

Braveheart7472
09-04-2011, 02:27 PM
NE--------NEARLY--------LY

hoacucdai2611
09-04-2011, 04:07 PM
LY----->LYRIC :)) ( lời bài hát) -----> IC

Braveheart7472
09-04-2011, 04:19 PM
IC--------ICE--------CE

Braveheart7472
09-04-2011, 06:24 PM
TA--------TANK------------K

thanhkhoeo
09-04-2011, 06:29 PM
k--->> karatedo>>>>>>>>>>>>>>> do

NamDoc
09-04-2011, 06:35 PM
Do------Docility------Ty

Seven_Rings
09-04-2011, 07:07 PM
Ty------------------Tymbal-------------------Al

NamDoc
09-04-2011, 07:13 PM
Al------Alabaster------Er

Seven_Rings
09-04-2011, 07:15 PM
Er------------Erase------------Se

NamDoc
09-04-2011, 07:20 PM
Se------Seven------En

NamDoc
09-04-2011, 07:41 PM
Do-------Docile-------Le

Braveheart7472
09-04-2011, 07:46 PM
LE----------LEMONADE-----------DE

NamDoc
09-04-2011, 07:49 PM
De------Deacon------On

Braveheart7472
09-04-2011, 07:51 PM
ON-------ONIONY--------NY

oc_luv_kun_c11
09-04-2011, 07:53 PM
Ny-----------Nymph-----------ph

NamDoc
09-04-2011, 07:56 PM
Ph------Phone------Ne

Seven_Rings
09-04-2011, 07:59 PM
Ne---------------Near----------------Ar

thanhkhoeo
09-04-2011, 08:02 PM
Ảr>>>>>> Argon ?????????????????> on

NamDoc
09-04-2011, 08:03 PM
Ar------Argumentation------On

oc_luv_kun_c11
09-04-2011, 08:18 PM
On-------onside---------de

NamDoc
09-04-2011, 08:20 PM
De-----Develope-----Pe

oc_luv_kun_c11
09-04-2011, 08:29 PM
Pe-------Perception---------On

Braveheart7472
09-04-2011, 09:53 PM
ON------onanism------M

NamDoc
09-04-2011, 10:05 PM
M------Mouse------Se

Seven_Rings
09-04-2011, 10:15 PM
Se-----------------Sea--------------------Ea

NamDoc
09-04-2011, 10:20 PM
Ea-------East-------St

Seven_Rings
09-04-2011, 10:22 PM
St------------Star-----------Ar

Braveheart7472
09-04-2011, 10:24 PM
AR---------AREA----------EA

NamDoc
09-04-2011, 10:26 PM
At------Attach------Ch

Love Suck
09-04-2011, 10:30 PM
Ch -> Chalk -> Lk

Braveheart7472
09-04-2011, 10:54 PM
Mình xin nhắc lại là nếu ko có từ nào bắt đầu bằng 2 chữ cuối của người trên thì có thể lấy mình chữ cái cuối thôi.Tuy đây là topic chơi nhưng chơi để học,vì vậy ko khoan nhượng các hành động spam.
LK ko có thì mình sẽ lấy chữ K
K---------KNOWLEDGE---------------GE

Love Suck
09-04-2011, 10:56 PM
GE -> general -> Al

Braveheart7472
09-04-2011, 11:00 PM
AL-------ALRIGHT----------T

Love Suck
09-04-2011, 11:03 PM
T ----> Ticket ----> et

Braveheart7472
09-04-2011, 11:08 PM
ET----------ETUI----------UI

Love Suck
09-04-2011, 11:10 PM
UI ----->Uighur ----------> ur

Braveheart7472
09-04-2011, 11:18 PM
UR-------URBAN-------AN

Love Suck
09-04-2011, 11:44 PM
an-> annual -> al

Braveheart7472
10-04-2011, 12:46 AM
AL----------ALLOW---------OW

Love Suck
10-04-2011, 12:47 AM
OW owlet et

Braveheart7472
10-04-2011, 12:52 AM
T------------TURTLE----------LE

Love Suck
10-04-2011, 01:00 AM
LE lehnerite te

Braveheart7472
10-04-2011, 07:38 AM
TE-----------------TEN---------------EN

kẻ xấu
10-04-2011, 08:34 AM
en......end ...... nd

Braveheart7472
10-04-2011, 08:36 AM
D--------------DOCTOR--------------TOR

oc_luv_kun_c11
10-04-2011, 09:25 AM
tor--------tortute--------te

Braveheart7472
10-04-2011, 09:36 AM
TE---------TEENNAGE-------------GE

oc_luv_kun_c11
10-04-2011, 09:39 AM
Ge---------gentle--------le

Braveheart7472
10-04-2011, 10:01 AM
LE------------LEADER----------------DER

NamDoc
10-04-2011, 03:22 PM
Der-----Deracinate-----Ate

Seven_Rings
10-04-2011, 09:34 PM
Ate-------------Atelier--------------Er

Braveheart7472
10-04-2011, 10:00 PM
ER------------ERADIATE----------TE

thanhkhoeo
11-04-2011, 05:09 AM
te ---> television ---> on

Braveheart7472
11-04-2011, 12:25 PM
ON----------ONCOLOGY-------------GY

NamDoc
11-04-2011, 08:27 PM
Gy-----Gymnastic-----Ic

Seven_Rings
11-04-2011, 08:53 PM
Ic-----------Icon-------------On

Braveheart7472
11-04-2011, 09:17 PM
ON-------ONCE-----------------CE

iset.xixi
11-04-2011, 09:19 PM
Ce---------centipede---------de

Braveheart7472
11-04-2011, 09:50 PM
DE---------------DESERT-----------RT

NamDoc
12-04-2011, 06:25 PM
T------Turtle------Le

Braveheart7472
12-04-2011, 06:35 PM
LE--------LESSBIAN c:doubt:-----------AN

snow_a5_online
12-04-2011, 10:44 PM
LE--------LESSBIAN c:doubt:-----------AN

AN--------------------ANNIVESARY-------------RY ;))

Braveheart7472
13-04-2011, 12:40 AM
RY-------RYBBLY---------LY

oc_luv_kun_c11
13-04-2011, 01:24 PM
Ly--------Lyricst-------St

Braveheart7472
13-04-2011, 01:27 PM
ST--------STATUS--------US

iset.xixi
14-04-2011, 10:58 PM
US------------USURER---------ER

Braveheart7472
15-04-2011, 12:14 PM
ER-----------ERASER---------ER =))

oc_luv_kun_c11
15-04-2011, 12:34 PM
Er--------Erupt--------Pt

snow_a5_online
16-04-2011, 12:13 AM
Er--------Erupt--------Pt
PT------------------------PTARMIGAN------------------------AN ;)

Braveheart7472
16-04-2011, 12:29 AM
AN---------ANSWER---------ER

queen_bee
16-04-2011, 11:25 AM
AN---------ANSWER---------ER

ER------->ERASE----->SE

Braveheart7472
16-04-2011, 11:30 AM
SE--------SEND--------D

iset.xixi
16-04-2011, 11:56 AM
SE--------SEND--------D
D-------Disinherit------------it

NamDoc
16-04-2011, 12:16 PM
It-------Italianization-------On

Love Suck
18-04-2011, 09:47 AM
On Onion On

ܓܨOrion.p0n
18-04-2011, 09:35 PM
on----one-----ne .