PDA

View Full Version : [Premier League] Manchester United - The ReddevilsTrang : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 [21] 22 23

Reddevils
17-02-2011, 12:21 PM
Chú có phải ng xem bóng đá k đấy =.=" lên google mà tìm nhá =.="

thanhkhoeo
17-02-2011, 06:51 PM
Chủ là ai k quan trọng , quan trọng là khi Sir Alex nghỉ ngơi có ai đủ sức thay thế đc ôg ý k =.="
http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/[/
Chỉ có pep mới có thể thay thế sr Alex

voimonster
17-02-2011, 08:10 PM
Đúng là khó nói trước. Em nghĩ khi có huấn luyện viên khác lên thay . Họ sẽ phải làm quen với rất nhiều thứ khác .
Vì thế mong sao Mu có thể vẫn giữ vững được phong độ như hiện nay ! c:big_smile:

Reddevils
20-02-2011, 05:36 PM
Hôm qua xem 1 trận đấu chán k thể chán hơn =.=" , Bebe' , ..............??? k mún nói

voimonster
20-02-2011, 06:10 PM
Hôm qua xem 1 trận đấu chán k thể chán hơn =.=" , Bebe' , ..............??? k mún nói

Em hôm quá không xem được mới tức chứ ! Tự dưng ti vi có vấn đề ! c:adore:

Reddevils
20-02-2011, 07:14 PM
xem trận này chỉ ngáp và ngáp cộng thêm thót tim vì những tình huống trời ơi =.="

voimonster
20-02-2011, 07:35 PM
xem trận này chỉ ngáp và ngáp cộng thêm thót tim vì những tình huống trời ơi =.="

Em hiểu rồi ! Chắc tại em không xem nên đội mới đá đấm kiểu đó ! c:big_smile:

___D___T___A10
21-02-2011, 01:42 AM
Em hiểu rồi ! Chắc tại em không xem nên đội mới đá đấm kiểu đó ! c:big_smile:

voi ơi là voi.. Nổ vừa thôi,, Gió cấp 3 cấp 4 rồi đó..à mà xem số tiền mình có ở đâu nhỉ,,, Ông lấy mất mấy nghìn dzb của tui rùi :nosebleed:c:doubt:c:smile:c:beauty:

voimonster
22-02-2011, 12:47 PM
c:what:c:what:
voi ơi là voi.. Nổ vừa thôi,, Gió cấp 3 cấp 4 rồi đó..à mà xem số tiền mình có ở đâu nhỉ,,, Ông lấy mất mấy nghìn dzb của tui rùi :nosebleed:c:doubt:c:smile:c:beauty:

Rõ chém ! Anh Voi không lấy tiền của chú nhé ! c:what: c:what:

thanhkhoeo
24-02-2011, 04:44 AM
hoà 0-0 nhạt nhẽo .................................................. ........... http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/[/................................

voimonster
24-02-2011, 12:40 PM
Đã chán bỏ sừ đi được ! Tấn công mà khôn ghi bàn ! Làm sáng nay Voi ngủ gật trên lớp ! c:cool:

Reddevils
27-02-2011, 03:31 PM
Nhận ra 1 điều , Man muốn thắng trên sân khách thì nên để Chicharito ra sân , tkê cho thấy toàn bộ các trận Man thắng trên sân khách Chicha đều ghi bàn , 2 trận Chel với Liv bác Tốp chịu khó ngồi dự bị #Devil

thanhkhoeo
01-03-2011, 08:10 AM
Hôm nay MU gặp chelsea mong rằng tinh thần sẽ đc giữ vững http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/[/

voimonster
01-03-2011, 03:26 PM
chúc Mu thi đấu với phong độ tốt nhất và mong chease thi đấu ngược lại. Hí hí !
(4-0) !c:big_smile:

kẻ xấu
01-03-2011, 04:27 PM
Ke ke. Chelsea chấp MU nửa quá - Nhận định của chuyên gia đấy. MU mà thua trận này thì việc đua tới chức vô định càng thêm gay cấn =))

voimonster
01-03-2011, 04:35 PM
c:boss:
Ke ke. Chelsea chấp MU nửa quá - Nhận định của chuyên gia đấy. MU mà thua trận này thì việc đua tới chức vô định càng thêm gay cấn =))

Hự Mu sẽ thắng chắc chắn sẽ không thua chelsea đâu !
Yên tâm năm nay Mu sẽ vô địch ! c:big_smile:

Reddevils
01-03-2011, 04:35 PM
Đúng thôi , Chel đá sân nhà mà , MU lâu lắm rồi k thắng trên sân Chel , khách quan chút hoà trận này là tốt , nhưng tất nhiên vẫn mong thắng #Devil

thanhkhoeo
01-03-2011, 06:56 PM
nhận xét trên quá j http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/[/hay em vẫn hy vọng mu sẽ thắng nhưng lí trí thì không cho em bắt mu

voimonster
01-03-2011, 08:11 PM
Xui quá ! Xem đá bóng thì mai không có sức kiểm tra 3 môn liền ! Huuuuuuuuu ! c:beat_shot:

Reddevils
02-03-2011, 11:34 AM
Thua , can tội dẫn bàn rồi về phòng ngự , cứ đá như 40p đầu có phải hay k , =.="
Thua chả có chú nào com =.=" , nản thế

xoxodetoan
02-03-2011, 09:50 PM
Mu hôm qua đá chán quá ! Thua vớ vẫn c:adore:

kẻ xấu
02-03-2011, 10:46 PM
Trận sau MU mà hòa phát nữa thì nguy to. Từ h tới lúc kết thúc ko được thua ấy chứ. Arsenal bây h mới tràn trề sức mạnh của tuổi trẻ kìa ... Bộ tấn công của Arsenal mạnh lắm. Nhất là Arshavin =))

voimonster
03-03-2011, 12:29 PM
Em nghĩ cần phải chấn chỉnh lại đội hình ! Rooney dạo này có vẻ chậm chạm lắm ! nên thay ra !

Reddevils
07-03-2011, 03:07 PM
Ai đó cứ cười đi , cười cho sướng vào , nụ cười cuối cùng mới là nụ cười có giá trị =))

Reddevils
13-04-2011, 04:52 AM
http://d.yimg.com/a/p/sp/getty/45/fullj.39aa8924ec7d57351d1c7f220caafaeb/39aa8924ec7d57351d1c7f220caafaeb-getty-fbl-eur-c1-man-utd-chelsea.jpg
Sự sắp đặt của số phận ??? 4 cầu thủ tạo nên trận đấu đứng cùng nhau . Vẫn chưa cười đâu , cứ đợi đi !!!!!!!!!!!

thanhkhoeo
13-04-2011, 05:21 AM
Sir Aleex Và sir Ryal sẽ đi vào huyền thoại

MUSVN
14-04-2011, 03:38 AM
Aleex ??? Ryal??? Họ là ai??
với mình năm nay như giờ đã là 1 thành công , dù cho kết thúc thế nào vãn mãi yêu United ! One United!

thanhkhoeo
14-04-2011, 04:45 PM
Aleex ??? Ryal??? Họ là ai??
với mình năm nay như giờ đã là 1 thành công , dù cho kết thúc thế nào vãn mãi yêu United ! One United!

Hình như bạn không phải là fan của quỷ thì phải. Ai là Sir alex ??? Ai Là Ryal

MUSVN
14-04-2011, 05:22 PM
Ông nội , Ryan và Alex chứ k phải Ryal và Aleex :( , sai lè còn cãi :( Có ông k phải Fan Man ấy

thanhkhoeo
14-04-2011, 05:50 PM
Ông nội , Ryan và Alex chứ k phải Ryal và Aleex :( , sai lè còn cãi :( Có ông k phải Fan Man ấy

Ừ thì sai Ngữ pháp chứ không phải không yêu quỷ c:big_smile:

moniter_c6
14-04-2011, 08:55 PM
Cóa ai fan Mu ko.Vào đây ta cùng buôn nào. MU no1. Vô địch c:haha:

notmaichin
14-04-2011, 09:02 PM
Anh ủng hộ Mu. Mu sẽ trở thành nhà vô địch.
Mong rằng vô địch luôn giải ngoại hạng. c:big_smile:

moniter_c6
14-04-2011, 09:07 PM
Hì, em cũng thế. những người chọn Mu là những người thông minh á. Mà chắc thằng Asernal không lên đầu Premenship dc đâu. ^^ hehe

moniter_c6
14-04-2011, 09:10 PM
Em không phải Hương đồng gió nội gì đâu. Anh red nhầm rùi. Haha mà em ghi c6 rùi sao a ko nhận ra em là ai ah. Thui fan Mu cả không ns nhìu

Seven_Rings
14-04-2011, 09:48 PM
Hì, em cũng thế. những người chọn Mu là những người thông minh á. Mà chắc thằng Asernal không lên đầu Premenship dc đâu. ^^ hehe

Là Fan của Chelsea nhưng mình cũng vẫn ủng hộ MU vì đó là đại diện duy nhất của Anh hiện tại và các bạn chắc cũng biết quy luật 5 năm của UEFA rồi phải ko ^^ à mà những người chọn MU là thông minh ko đồng nghĩa với việc những nguời chọn các CLB là ko thông minh đâu nhéc:byebye:

Reddevils
14-04-2011, 10:32 PM
=.=" , sợ UEFA lắm , Sợ FA lắm , Sợ các bác trù nhà e lắm :-s

thanhkhoeo
15-04-2011, 05:48 AM
FA chù Mu rồi !!! không Sir không R10 Vẫn thắng .. Voo địch rồi

Em hỏi tí cái Topic dư đoán của em sao lại khoá lại

Candy
15-04-2011, 12:06 PM
Tình hình là MU sẽ không vô địch được đâu. Fan trung lập thôi, đoán thế :x. Năm nay có thể là real :-?

moniter_c6
15-04-2011, 01:01 PM
Tình hình là MU sẽ không vô địch được đâu. Fan trung lập thôi, đoán thế :x. Năm nay có thể là real :-?

Vớ vỉn quá. Nếu Real vô địch thà em vote cho Barca còn hơn. Mu cố lên !!!!!c:smile:

MUSVN
15-04-2011, 06:46 PM
Loằng ngoằng , ủng hộ hay k thì cũng thế , cứ xem đi , k nói trước :(

MUSVN
15-04-2011, 06:47 PM
:( , Giờ còn mỗi Man là mang lại niềm vui cho mình , Man mà đi mình cũng đi :(

thanhkhoeo
15-04-2011, 07:02 PM
Rooney sẽ ghi bàn thắng quyết địng vào lưới casias Ròi sau đó Real sẽ mời Sir Alex về Bernabeu như vs Mourinho

MUSVN
15-04-2011, 07:15 PM
Ăn nói vớ vẩn , Linh tinh , Fan phong trào :(

thanhkhoeo
15-04-2011, 08:11 PM
Xin lỗi ông đê Tôi là fan Quỷ tuwf khi David còn mặc chiếc áo số 7 huyền thoại

Reddevils
15-04-2011, 08:18 PM
Xì , thế thì nói lên đc j với những phát biểu vớ vẩn của chú ở bài trước :-<

MUSVN
15-04-2011, 09:34 PM
Xin lỗi ông đê Tôi là fan Quỷ tuwf khi David còn mặc chiếc áo số 7 huyền thoại

Chả liên quan.......................................!

moniter_c6
15-04-2011, 11:27 PM
Sao trả lời lạnh lùng thế. Nói mất cả hứng.Không cá cược là may rùi

Reddevils
16-04-2011, 10:48 AM
Wembley Stadium 23h15 Saturday, 16/4
Manchester United - Manchester City
http://bongdaso.com/_ClubBadge.aspx?ID=12 (http://bongdaso.com/_ClubBadge.aspx?ID=12) http://bongdaso.com/_ClubBadge.aspx?ID=11 (http://bongdaso.com/_ClubBadge.aspx?ID=11)
12 năm , 1 giấc mơ

12 năm đã qua , kể từ khoẳng khắc ấy , lứa cầu thủ ấy , United đã trải qua rất nhiều thăng trầm , suốt 12 năm , các Manucian vẫn đang mong chờ 1 ngày United lặp lại thành tích lịch sử ấy . Và đêm nay , City sẽ là 1 bài test thực sự cho Red Devils.
Đầu mùa , nếu có bất kì 1 ai nói United sẽ lặp lại kì tích năm 99 sẽ ngay lập tức nhận được những lời chế nhạo hay bị nói là 1 kẻ điên . Không những thế , thành tích kém cỏi đầu mùa và những trận hòa liên tiếp khiến người ta không đánh giá cao The Red Devils. Thế nhưng đến giờ phút này . Dù chưa thể nói trước điều gì , nhưng các manucian vấn có quyền hy vọng vào 1 kì tích xảy ra. Tuy vậy nhìn nhận 1 cách khánh quan , cơ hội ăn 3 của United cũng rất khó khăn, chưa tính được có vượt qua Schalke 04 thì đối thủ trong trận chung kết của họ đều là những đối thủ rất mạnh là Real và Barca. Không những thế nếu chủ quan trong trận đấu tối nay , họ sẽ vỡ mọng . Điều cần thiết bây giờ là các Red Devils phải trở về mặt đất sau chiến thắng trước Chelsea . Đồng thời không được khinh thường đối thủ , 1 trận đấu loại trực tiếp thì dù là Man City hay Wigan thì cũng đều nguy hiểm như nhau.

http://epl.theoffside.com/files/2009/02/fergie-does-the-treble.jpg
1 lần nữa cho Sir Alex???

Lịch sử đối đầu trong những năm gần đây đều nghiêng về phía nửa đỏ thành Manchester , thế nhưng hẳn các Manucian vẫn chưa quên nỗi đau bị City hạ gục trong trận đấu kỉ niệm thảm họa Munich.Bóng chưa lăn thì bất kì điều gì cũng có thể xảy ra . Điều quan trọng là thái độ của United trong trận đấu này thế nào thôi.
Về lực lượng , United chịu ảnh hưởng không nhỏ khi tiền đạo số 1 của họ W.Rooney bị treo giò do vạ miệng và Sir Alex vẫn trong án phạt cấm chỉ đạo của FA . Thế nhưng với 1 Chicharito đang thăng hoa cùng với 1 D.Berbatov đang khát , hàng công của United vẫn rất đáng gờm . Với United , thời khắc huy hoàng của họ gắn với cái tên R.Giggs ,người đàn ông không tuổi vẫn đang chiến đấu như cách đây 10 , 20 năm trước , Dù không còn có sức khỏe như xưa . Nhưng nếu coi thường anh , City sẽ nhận được những hậu quả như Chelsea đã nhận . Cùng với đó , sự trở lại của Carrick cũng là 1 dấu hiện đáng mừng với đội bóng thành Manchester , công thủ toàn diện , Carrick đang chứng tỏ chiếc áo số 16 không quá "rộng" với anh . Không chỉ thế , những Park Ji Sung , L.nani, A.Valencia đang đạt được phong độ cao cũng sẽ là những mối nguy hiểm đáng kể với The Cityzen.

http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRh49avfbLPs1miTo3dgzHEcBkhXH0Vf YXmb7jiwJ7lx6RwswFA5w
Giggs đang hồi xuân

Một trận cầu nóng bỏng , cơ hội thử lửa cho United , 1 chiến thắng cho sự hy vọng về cú ăn 3 hay 1 chiến thắng cho cơn khát 35 năm của Cityzen , câu trả lời sẽ có lúc 23h45 đêm nay
Đội hình dự kiến:
Man Utd: Van der Sar, Rafael, Smalling, Vidic, Evra, Carrick, Scholes, Anderson, Nani, Valencia, Berbatov
Man City: Hart; Richards, Kompany, Lescott, Kolarov; Yaya Toure, Barry, De Jong; Silva, Balotelli, Milner.


Mời các bạn dự đoán kết quả trện đấu , ai dự đoán đúng tỉ số sẽ nhận được 1000Dz

Reddevils

thanhkhoeo
16-04-2011, 12:09 PM
2-0 anh ơi quỷ sẽ đè bẹp The Csityzen

Reddevils
18-04-2011, 08:46 AM
1 thất bại đau đớn cho United và các manucian , Các Cityzen dá có chiến thắng xứng đáng . Việc làm bây giờ của United là đứng lên sau cú vấp ngã #Devil

Reddevils
18-04-2011, 10:08 AM
St James'Park Stadium , 1h45 20/4

Newcastle vs Manchester United
http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTfNr8ARg7y2zwv5vS_wIO0mSIEUoOXE MrccGSKO7Pk97jgPK5T
Dậy mà đi


Thất bại đau đớn trước đối thủ cùng thành phố trong trận bán kết cup FA khiến cho cả đội bóng lẫn các cổ động viên vô cùng thất vọng . Cơ hội tái hiện cú ăn 3 lịch sử đã không còn . Việc quan trọng bây giờ của United là đứng dậy sau thất bại.
Người ta đã nói nhiều đến cú ăn 3 , nói nhiều đến cơ hội tái hiện lịch sử của thế hệ càng năm 98-99 , thế nhưng , nếu nhìn nhận 1 cách khách quan , với đội hình hiện tại, ăn 3 là 1 ước vọng khá khó khăn với United ,Người ta không đánh thuế giấc mơ , nhưng giấc mơ nhiều khi cũng phải cần có thực tế. United nên tập trung vào 1 hoặc 2 đấu trường sẽ tốt hơn là phân tâm về cả 3 , nguy cơ mất tất cả rất lớn . Dẫu vậy , với việc Arsenal không còn là chính mình , Chelsea đang loay hoay bài toán Torres , cơ hội dành cho United tại giải ngoại hạng là sáng sủa nhất .

http://cache.daylife.com/imageserve/03KDfaQ7fp5Sq/610x.jpg
Nỗi buồn Wembley

Ở trận đấu này , United có sự trở lại của Rooney sau án phạt 2 trận của Fa , thiếu vắng Rooney ở trận đấu với Cityzen đã ảnh hưởng rất nhiều đến đội bóng , sự trở lại của anh mang lại cho các Manucian sự tự tin về chiến thắng dẫu cho phong độ sân khách của United mùa này rất tốt !
Ở trận đấu với Man City , United dường như chưa trở lại mặt đất sau chiến thắng trước Chelsea , Carrick sau chuỗi trận tăng hoa đã có 1 pha bóng không thể tồi hơn , còn D.Berbatov lại đang tỏ ra vô duyên với khung thành như mùa giải trước.
Về đối thủ của họ , Newcastle đang thể hiện 1 phong độ khá thất thường , sau chiến thắng 4-1 trước Wolverhampton họ lại thất bại trước Aston Villa , dẫu vậy , phong độ sân nhà của Newcastle là không thể coi thường , minh chứng là dù dẫn trước 4-0 , Arsenal vẫn phải chịu ra về với 1 điểm .

http://www2.pictures.zimbio.com/gi/Manchester+United+v+Newcastle+United+Premier+LpI6m dWfvhsl.jpg
Chiến thắng là mệnh lệnh

Chắc chắn United sẽ rất muốn chiến thắng trong trận đấu này , không chỉ vì cuộc đấu với Arsenal trên bảng xếp hạng , mà còn là 1 sự xoa dịu sau thất bại đau đớn trước Man City. Chiến thắng là mệnh lệnh , nhưng liệu đoàn quân của Sir Alex có làm được điều ấy không , hay Newcastle sẽ tiếp tục duy trì thành tích sân nhà khá tốt của mình , tất cả sẽ có vào 1h45 ngày 20 tháng 4.

Đội hình dự kiến
Newcastle:Steve Harper,Williamson, Coloccini,Steven Taylor, Sanchez , Danny Simpson, Joey Barton, Jonas,Guthrie,Lovenkrands,Ranger
Man United :Edwin van der Sar,Patrice Evra, Rio Ferdinand, Nemanja Vidic, John O'Shea,Ryan Giggs,Park Ji-Sung,Nani,Rooney, Chicharito

Mời các bạn dự đoán kết quả trận đấu này


Reddevils #Devil

thanhkhoeo
18-04-2011, 12:17 PM
0-2 nào Các manucian

MUSVN
18-04-2011, 04:11 PM
Phải thắng thôi, :-< , 1-0 cho United !

Reddevils
20-04-2011, 12:10 PM
=.=" có kịch hay để xem rồi =.="

thomit.com
21-04-2011, 02:06 PM
Tìm lại chính mình


http://i683.photobucket.com/albums/vv198/thomit123/untitleduhhhhhhhhhhh.jpg
18h45', ngày 23/04/2011
sân: Old Trafford
English Premier League, round 34

Man Utd đã trải qua những vòng đấu vô cùng tồi tệ. Giấc mộng ăn ba đã tan thành mây khói khi để thua trong trận bán kết cup FA trước gã hàng xóm Man City.Và trong cuộc đua tới chức vô địch Premiership lần thứ 19 của mình , MU đã có trận hòa thất vọng trước Newcastle. Trận đấu này sẽ là cơ hội để họ có thể tìm lại được chính mình cũng như xốc lại tinh thần sau nhưng gì đã qua

Sẽ không dễ dàng gì cho các cầu thủ của Man Utd khi đối thủ của họ là Everton . Đội bóng đến từ vùng Riverside đang tràn trề phấn khởi sau trận thắng trước Blackburn. Everton cũng cần điểm để đạt đc mục tiêu thứ 6 của họ không những thế phong độ của Tim Cahill và Saha giúp Everton có những kết quả rất tốt. Và nhất là trong những trận đấu gần nhất giữa hai CLB, Everton luôn có được kết quả có lợi.


http://i683.photobucket.com/albums/vv198/thomit123/_44321755_cahill.jpghttp://i683.photobucket.com/albums/vv198/thomit123/louis-saha-everton.jpg

Everton đang xếp thứ 7 với hệ số ghi bàn là : 47-41 và MU là : 70-32
Phong độ của các cầu thủ Tim Cahill và Saha là rất tốt . Tuy vậy trận đấu tới MU được đá sân nhà và tại " Nhà hát của những giấc mơ " phong độ MU mùa nay là khá cao (thắng 15 hòa 1 và thua 0). Vì thế nên các fan hâm mộ của Man Utd có quyền nghĩ tới một chiến thắng :D


http://i683.photobucket.com/albums/vv198/thomit123/1ManchesterUnited.jpghttp://i683.photobucket.com/albums/vv198/thomit123/1303302004-bong-da-berba2.jpg

Cuộc đua tam mã đã trở lại . Với việc Arsenal chia điểm với Tottenham Hotspur , và Chelsea dành chiến thắng 3-1 trước Birmingham City . Áp lực là rất lớn . Mong rằng Sir Alex sẽ tìm ra phương án hợp lý cho các cầu thủ trước trận đấu quan trọng này. Qua đó sẽ giúp CLB vược qua khó khăn lúc này và tiếp tục giữ lợi thế trong cuộc đua tới chức vô địch. Everton cũng sẽ làm mọi cách để tiếp tục cuộc đua của riêng mình và cũng như kéo dài thêm chuỗi kết quả tốt của mình trước Man Utd.

Trận đấu này Quỷ đỏ sẽ thức giấc và chứng tỏ bản lĩnh của mình . Bản lĩnh của một đế vương #Devil

Đội Hình Dự Kiến:

M.U: Van der Sar; Rafael, Ferdinand, Vidic, Evra; Fletcher, Anderson, Nani, Giggs, Berbatov, Rooney.
Everton: Howard; Nevills, Heitinga, Distin, Jagielka; Arteta, Osman, Cahill, Fellaini; Saha, Vaughan.

Dự Đoán Tỷ Số
M.U 2 - 0 Everton

Mời các bạn dự đoán tỉ số trận đấu này , phần thưởng là 1k Dz


Ông Thọ :>

Reddevils
21-04-2011, 07:33 PM
Giờ phải thắng chứ chả ngồi đợi đối thủ xẩy chân được

MUSVN
22-04-2011, 10:59 AM
Vấn đề là đã hết ám ảnh Wembley thôi chưa , híc , dạo này lo lắng quá , cố lên tình yêu :x

thomit.com
23-04-2011, 10:25 PM
Bình luận sau trận đấu vòng 34 giải ngoại hạng Anh giữa MU và Everton
Đội hình của 2 đội trong trận đấu này :

Man United

01. E. van der Sar
22. J. O'Shea
05. R. Ferdinand
23. J. Evans
20. Fábio
28. D. Gibson
08. Anderson
25. A. Valencia
17. Nani
10. W. Rooney
14. J. Hernández

Subs

07. M. Owen
16. M. Carrick
06. W. Brown
11. R. Giggs
29. T. Kuszczak
03. P. Evra
21. Rafael

Coach: Sir Alex Ferguson

Everton

24. T. Howard
02.T. Hibbert
06. P. Jagielka
15. S. Distin
03. L. Baines
23. S. Coleman
18. P. Neville
26. J. Rodwell
07. D. Bilyaletdinov
21. L. Osman
16. J. Beckford

Subs

17. T. Cahill
28. V. Anichebe
19. M. Gueye
34. S. Duffy
01. J. Mucha
30. S. Mustafi
27. A. Vellios

Coach: David Moyes

Một chiến thắng khá vất vả nhưng cũng rất xứng đáng dành cho Quỷ đỏ :D . Ra sân với đội hình 4-4-2, với cặp tiền đạo Rooney – Hernandez . Mu quyết dàng trọn 3 điểm trên sân nhà Old Trafford . Trong khi đó HLV David Moyes bố trí đội hình thiên về phòng ngự . Với lối chơi ấy , các cầu thủ Everton đã khiến MU rất vất vả trong những phút đầu khi không thể tiếp cận được vòng 16m50 . Đến cuối hiệp 1 dường như tốc độ trận đấu được đẩy cao hơn , nhưng vẫn không có bàn thắng dành cho Mu . Còn về phía Everton hiệp 1 họ cũng k có được ph bóng nào đáng chú ý về cầu môn của van der Sar

Sang hiệp 2 đội hình cảu Everton có sự thay đổi . Tim Cahill được tung vào sân . Đây chính là điều chỉnhgiúp Everton thay đổi lối chơi của mình . Họ tấn công nhiều hơn , bài bản và sắc nét hơn . 2 đội đôi công với nhau và có nhiều tình huống nguy hiểm về cầu môn của nhau , nhưng rất tiếc bàn thắng thì vẫn chưa có .

Không muốn chia điểm trên sân nhà , Sir Alex đã tung Owen vào sân và suýt chút nữa thần đồng bóng đá Anh một thời đã mở tỷ số ở phút 74 . Phút 83, Old Trafford như vỡ òa trong niềm vui chiến thắng khi Chicharito mở tỷ số cho đội chủ nhà.
http://i683.photobucket.com/albums/vv198/thomit123/Cham_Diem_Wigan_Mu_Chicharito_An_Tuong_Kho_Phai_0. jpghttp://i683.photobucket.com/albums/vv198/thomit123/t356696.jpg

Bàn thắng của Chicharito ( Bi ba bi bô :D ) đã mang về 3 điểm trọn vẹn cho Mu và qua đó gây sức ép với 2 đội đứng sau là Arsenal và Chelsea với khoảng cách là 9 điểm

Reddevils
24-04-2011, 07:53 PM
Mấy trận kiểu này chỉ tổ làm anti Fan tức ộc máu =.="

thomit.com
25-04-2011, 01:02 PM
Viết tiếp giấc mơ

http://i683.photobucket.com/albums/vv198/thomit123/920.pngvshttp://i683.photobucket.com/albums/vv198/thomit123/united.png
Schalke 04 - Manchester United
Sân Vận Động Veltins-Arena
1h45' rạng sáng ngày 27-04-2011

Schalke sẽ đón tiếp Man Utd trên sân nhà vào đêm mai, tại lượt đi vòng Bán kết Champions League .

Schalke được coi là “thấp bé nhẹ cân” nhất trong số 4 đội bóng góp mặt tại bán kết Champions League năm nay . Ở giải quốc nội thì Schalke không được đánh giá cao, hay phải nói là họ chơi rất mờ nhạt . Nhưng thật khó tin là ở đấu trường CHAMPIONS LEAGUE họ lại chơi thăng hoa đến như vậy . Thế nên cho dù được đánh giá thấp hơn MU , nhưng nhiều người vẫn tin vào việc Schalkesẽ tiếp tục gây ra bất ngờ như đã từng thể hiện trước Inter Milan.
Có lẽ tham vọng của đội bóng vùng Ruhr không chỉ dừng ở vòng bán kết khi họ chấp nhận thua Kaiserslautern trong loạt trận cuối tuần qua tại Vòng 31 Bundesliga để toàn tâm toàn ý cho cuộc đón tiếp MU giữa tuần này
Ngoài những tài năng trẻ như Hoewedes (1988), Draxler (1993), Uchida (1988) và Jurado (1986), Schalke còn đang có trong tay mình kỉ lục gia Raul Gonzalez với 71 bàn thắng ghi được tại Champions Leaguehttp://i683.photobucket.com/albums/vv198/thomit123/47377.jpg
Tiền đạo Raul đã 2 lần loại Man Utd khỏi Champions League cùng Real. Vì vậy Metzelder rất mong đợi chúa nhẫn sẽ là chìa khóa giúp Schalke vượt quaMan Utd tại Bán kết Champions League năm nay

Giành 3 điểm rất quan trọng trong cuộc nước rút tới ngôi Vương tại giải quốc nội cuối tuần qua,Man Utd đang rất sung sức cho chuyến làm khách tới Veltins-Arena lần này. Trong chiến thắng 1-0 trước Everton, Sir Alex Ferguson đã để khá nhiều trụ cột nghỉ ngơi để có thể có 100% thể lực cho "bài toán" Schalke. Những cầu thủ như Carrick,Jisung Park,Rooney và đặc biệt là Chicharito đang có phong độ cao tại Champions League sẽ là những mối hiểm họa trước khung thành thủ môn Neuer

http://i683.photobucket.com/albums/vv198/thomit123/Ryan_Giggs_Manchester_United_Premier_League_F_8636 50.jpg

Đã vào tới vòng bán kết,không đội bóng nào là không mạnh. Dù được đánh giá cao hơn nhưng MU phải thi đấu trên sân đối phương nên rất khó có thể gây sức ép quá lớn lên Schalke. Đối với The Royal Blues,một chiến thắng trên sân nhà sẽ là điều họ hướng tới để tránh những rủi ro khi phải hành quân tới Nhà Hát Của Những Giấc Mơ 1 tuần sau đó để có thể viết tiếp giấc mơ đẹp tuyệt vời khi được góp mặt lần đầu tiên tại trận chung kết cúp Châu Âu. Schalke hay Quỷ Đỏ sẽ viết tiếp giấc mơ của mình ??

Dự đoán: Schalke 04 0 - 1 Man Utd

Đội hình dự kiến:
Man Utd: Van Der Sar, Rafael, Ferdinand,Vidic,Evra, Nani,Carrick,Giggs,Park, Rooney, Chicharito
Schalke 04: Neuer; Hoewedes, C.Metzelder, Uchida, Danilo; Draxler, Farfan, Jurado, Annan; Raul, Edu

MUSVN
25-04-2011, 03:38 PM
Trận này hòa 1-1 là đẹp :-<

thomit.com
25-04-2011, 03:52 PM
Cũng chả biết đâu mà lần . Nước Đức không có mấy kỉ niệm đẹp với MU :| . Biết đâu đây lại là ngoại lệ :cuoi::cuoi:

MUSVN
25-04-2011, 04:36 PM
http://javier-hernandez.net/images/image_bio_chicharito.jpg
SUper CHicha :x

chuduckhai
25-04-2011, 05:09 PM
Viết tiếp giấc mơ

http://i683.photobucket.com/albums/vv198/thomit123/920.pngvshttp://i683.photobucket.com/albums/vv198/thomit123/united.png
Schalke 04 - Manchester United
Sân Vận Động Veltins-Arena
1h45' rạng sáng ngày 27-04-2011

Schalke sẽ đón tiếp Man Utd trên sân nhà vào đêm mai, tại lượt đi vòng Bán kết Champions League .

Schalke được coi là “thấp bé nhẹ cân” nhất trong số 4 đội bóng góp mặt tại bán kết Champions League năm nay . Ở giải quốc nội thì Schalke không được đánh giá cao, hay phải nói là họ chơi rất mờ nhạt . Nhưng thật khó tin là ở đấu trường CHAMPIONS LEAGUE họ lại chơi thăng hoa đến như vậy . Thế nên cho dù được đánh giá thấp hơn MU , nhưng nhiều người vẫn tin vào việc Schalkesẽ tiếp tục gây ra bất ngờ như đã từng thể hiện trước Inter Milan.
Có lẽ tham vọng của đội bóng vùng Ruhr không chỉ dừng ở vòng bán kết khi họ chấp nhận thua Kaiserslautern trong loạt trận cuối tuần qua tại Vòng 31 Bundesliga để toàn tâm toàn ý cho cuộc đón tiếp MU giữa tuần này
Ngoài những tài năng trẻ như Hoewedes (1988), Draxler (1993), Uchida (1988) và Jurado (1986), Schalke còn đang có trong tay mình kỉ lục gia Raul Gonzalez với 71 bàn thắng ghi được tại Champions Leaguehttp://i683.photobucket.com/albums/vv198/thomit123/47377.jpg
Tiền đạo Raul đã 2 lần loại Man Utd khỏi Champions League cùng Real. Vì vậy Metzelder rất mong đợi chúa nhẫn sẽ là chìa khóa giúp Schalke vượt quaMan Utd tại Bán kết Champions League năm nay

Giành 3 điểm rất quan trọng trong cuộc nước rút tới ngôi Vương tại giải quốc nội cuối tuần qua,Man Utd đang rất sung sức cho chuyến làm khách tới Veltins-Arena lần này. Trong chiến thắng 1-0 trước Everton, Sir Alex Ferguson đã để khá nhiều trụ cột nghỉ ngơi để có thể có 100% thể lực cho "bài toán" Schalke. Những cầu thủ như Carrick,Jisung Park,Rooney và đặc biệt là Chicharito đang có phong độ cao tại Champions League sẽ là những mối hiểm họa trước khung thành thủ môn Neuer

http://i683.photobucket.com/albums/vv198/thomit123/Ryan_Giggs_Manchester_United_Premier_League_F_8636 50.jpg

Đã vào tới vòng bán kết,không đội bóng nào là không mạnh. Dù được đánh giá cao hơn nhưng MU phải thi đấu trên sân đối phương nên rất khó có thể gây sức ép quá lớn lên Schalke. Đối với The Royal Blues,một chiến thắng trên sân nhà sẽ là điều họ hướng tới để tránh những rủi ro khi phải hành quân tới Nhà Hát Của Những Giấc Mơ 1 tuần sau đó để có thể viết tiếp giấc mơ đẹp tuyệt vời khi được góp mặt lần đầu tiên tại trận chung kết cúp Châu Âu. Schalke hay Quỷ Đỏ sẽ viết tiếp giấc mơ của mình ??

Dự đoán: Schalke 04 0 - 1 Man Utd

Đội hình dự kiến:
Man Utd: Van Der Sar, Rafael, Ferdinand,Vidic,Evra, Nani,Carrick,Giggs,Park, Rooney, Chicharito
Schalke 04: Neuer; Hoewedes, C.Metzelder, Uchida, Danilo; Draxler, Farfan, Jurado, Annan; Raul, Edu

Giấc mơ sẽ chỉ là giấc mơ :nosebleed: dự đoán tỷ số Schalke 2-0 MU c:burn_joss_stick:

quyetnb
25-04-2011, 06:39 PM
Trận này em dự đoán hòa 0-0 vì em không thường xuyên lên mmangj nên không kịp viết bài

kẻ xấu
25-04-2011, 07:26 PM
Mu 1 - 0 Schalke 04 Nhưng nếu Mu vẫn thể hiện lối đá như vài trận gần đây, thì một trận thua sẽ tới. Những trận đấu gần đây rõ ràng hàng tấn công của MU ko được tốt lắm. Nani thì quá là ham bóng, nhưng cũng vì y là người có tốc độ mà =))

Chưa xem Schalke đá bao h, nhưng hôm đó sẽ xem đấy :-" Phải xem cổ vũ cho ManU chứ nhỉ.

vitaminb12
25-04-2011, 07:51 PM
Cũng chả biết đâu mà lần . Nước Đức không có mấy kỉ niệm đẹp với MU :| . Biết đâu đây lại là ngoại lệ :cuoi::cuoi:
Có gì đâu c:look_down: các đội bóng Anh cũng chưa bao giờ thắng ở Dragao cho đến khi MU thắng Porto năm 2k9 đấy thôi c:big_smile:
Nói đến năm 2k9 c:go: năm nay hy vọng đụng Barca sẽ khác c:cry:

Giấc mơ sẽ chỉ là giấc mơ :nosebleed: dự đoán tỷ số Schalke 2-0 MU c:burn_joss_stick:
"Giấc mơ" ở đây là nói đến Schalke mà cái thằng này c:beat_shot:

giamdocb12
25-04-2011, 09:57 PM
chậc, trận này MU thắng 2-1. ( cố đừng để lặp lại giống năm 2002 là đc , thua Leverkusen ở bán kết 8-x )

MUSVN
25-04-2011, 11:34 PM
Không gì là không thể mà , kể cả thua cũng k phải thảm họa :D

chuduckhai
26-04-2011, 07:51 AM
mình luôn thích những điều bất ngờ và thường những trận đấu ở C1 đội bóng bị đánh giá thấp hơn thường hay thắng :)) Chúa nhẫn sẽ nổ súng cho coi :))

Reddevils
26-04-2011, 09:21 AM
A khải : tất nhiên là trừ những trận Liver đá chứ ;))

kẻ xấu
26-04-2011, 09:23 AM
A khải : tất nhiên là trừ những trận Liver đá chứ ;))

Sao lại trừ hả em. Liver là đội yếu mà =))

chuduckhai
26-04-2011, 10:05 AM
rõ ràng Liver là đội bóng yếu @@ ko lọt nổi vào top 4 nhưng những đội bóng đánh giá thấp hơn thường sẽ có tinh thần thi đấu cao hơn :)) và đội được đánh giá cao hơn thường khinh địch có thể ví du như Inter đội bóng hàng đầu Italia lại thất bại trước 1 Shalke đội bóng chỉ đứng thứ 10 ở giả Đức :)) hay ngay như trận MU thua 0-3 trước Liver đó thôi :))

Reddevils
26-04-2011, 12:59 PM
Nhưng mà theo chuyên gia thì hầu như dự đoán man thua hoặc hoà mà :)) , chứng tỏ Man cửa dưới chứ. Nguyên nhân là do Đức k phải là miền đất an lành của United :D

thomit.com
26-04-2011, 03:13 PM
MU - Borussia Dortmund (bán kết Champions League 1996-97)
MU - Bayern Munich (tứ kết Champions League 2000-01)
MU - Bayer Leverkusen (bán kết Champions League 2001-02)
MU - Bayern Munich (tứ kết Champions League 2009-10)
Đây là những trận đấu MU bị loại bởi những đội bóng Đức ở vòng knock-out . Nhưng đêm nay người Đức sẽ lĩnh đủ :)) . Và cả trận lượt về cũng thế :cuoi::cuoi: Phong độ chỉ là nhất thời - Đẳng cấp luôn là mãi mãi \m/\m/


Theo dantri.com.vn

vitaminb12
26-04-2011, 04:50 PM
MU - Borussia Dortmund (bán kết Champions League 1996-97)
MU - Bayern Munich (tứ kết Champions League 2000-01)
MU - Bayer Leverkusen (bán kết Champions League 2001-02)
MU - Bayern Munich (tứ kết Champions League 2009-10)


Thế còn trận này thì sao c:look_down:
CFSfnL-vaG0

chuduckhai
26-04-2011, 05:02 PM
Nhưng mà theo chuyên gia thì hầu như dự đoán man thua hoặc hoà mà :)) , chứng tỏ Man cửa dưới chứ. Nguyên nhân là do Đức k phải là miền đất an lành của United :D

Shalke mà được đánh giá cao hơn thì dân cá độ chẳng có thằng nào ko bắt MU cả :))

@Vịt: mấy trận Thọ mít nói là vòng tứ kết với bán kết còn trận của ku là chung kết đâu có trên đất Đứcc:beat_brick: tớ nhìn ko nhầm đây là sân Nou Camp

kẻ xấu
26-04-2011, 05:05 PM
Đó chỉ là lịch sử thôi mà. Lịch sử quyết định được cho tương lai thì Tây Ba Nha chẳng bao h vô địch World Cup rồi.

vitaminb12
26-04-2011, 05:37 PM
Shalke mà được đánh giá cao hơn thì dân cá độ chẳng có thằng nào ko bắt MU cả :))

@Vịt: mấy trận Thọ mít nói là vòng tứ kết với bán kết còn trận của ku là chung kết đâu có trên đất Đứcc:beat_brick: tớ nhìn ko nhầm đây là sân Nou Camp
c:sweet_kiss:

Đây là những trận đấu MU bị loại bởi những đội bóng Đức ở vòng knock-out .
c:sweet_kiss: Không phải trận nào trên đất Đức MU cũng thua đâu cưng à c:sweet_kiss:
Đen đủi của MU khi gặp các đội bóng Đức thường là ở Old Trafford c:sweat:
c:what: MÀ LÀM ƠN - MỘT LẦN NỮA - LÀM ƠN CHO XIN CÁI DẤU CÂU!!! c:beat_shot:
Còn về tỉ lệ cược thì c:spiderman:

Dù cho Schalke đã gây bất ngờ lớn ở vòng Tứ kết Champions League năm nay khi hạ gục các nhà cựu ĐKVĐ Champions League, Inter với tổng tỷ số sau hai lượt trận là 7-3 thì trong cuộc đối đầu vào đêm nay với Quỷ đỏ, đại điện còn lại của Bundesliga cũng vẫn chỉ là "chiếu dưới".

William Hill đánh giá cơ hội thắng trận lượt đi của Schalkelà 3.3. Trong khi đó, tỉ lệ này với Man Utd là 2.3.

Với 5 bàn thắng ghi được ở Champions League năm nay trong đó có 2 lần nổ súng ở vòng Tứ kết gặp Inter, “Chúa nhẫn” Raul được kỳ vọng sẽ lại tiếp tục nổ súng trong trận gặp Man Utd lần này với tỉ lệ đặt 1 ăn 2.75. Về phía đội khách, các nhà cái cũng tin Rooney sẽ tỏa sáng trong trận đấu này. Tỉ lệ ghi bàn cho Rooney trong trận Bán kết là đặt 1 ăn 2.25.

Tất nhiên hãng cá cược này cũng không quên đưa ra tỉ lệ 1.9 cho việc cả Raul lẫn Rooney cùng nổ súng.

Về tỉ số trận đấu, 1-1 được cho là tỷ số dễ xảy ra nhất với tỉ lệ 1 ăn 6.5. Còn với các CĐV mơ mộng đến mức nghĩ tới việc Schalke có thể tái hiện thành tích thắng M.U 5-2 như đã từng làm với Inter thì kèo cho tỉ lệ này là đặt 1 ăn…301.

Nhà cái William Hill đặt kèo cho việc Man Utd vào CK là 1.25, Schalke là 2.2 và cơ hội để cho thầy trò Sir Alex có thể nâng cao chức vô địch Champions League lần thứ 4 là 1.3. Với Schalke là 1.13.

quyetnb
27-04-2011, 03:48 AM
0-2 Chấm dứt cơn khát chién thắng trên sân đức

Mong Nẻuer Sẽ đến nhà hát vào mùa hè

chuduckhai
27-04-2011, 05:38 AM
c:waaaht:

trận đấu lúc nãy mới là chiến thắng đầu tiên của MU trên đất Đức trong những trận đấu ở vòng knock-out C1
chung kết ko được tính là trận knock-out đâu @@

Reddevils
27-04-2011, 07:37 AM
Rất tiếc là ứ có bác nào có xiền :))
Quan trọng chi , thắng là oke rồi , e tưởng trận này hoà cơ :D

MUSVN
27-04-2011, 08:03 AM
Cố lên nào tình yêu :">

vitaminb12
27-04-2011, 09:21 AM
c:waaaht:

trận đấu lúc nãy mới là chiến thắng đầu tiên của MU trên đất Đức trong những trận đấu ở vòng knock-out C1
*** Hidden Content ***

Khoe khả năng tiếng Anh ở đây à ku c:smile: Giải thích xem K-O nghĩa là gì? c:go:
Thêm nữa, không phải tất cả các trận trên đất Đức MU đều thua, cái này đã nói trong post trước rồi c:smile:
Anw, cần phải bàn cãi về vấn đề này nhiều thế không nhỉ? Quan trọng là MU đã thắng và trận này thì anti-fan im bặt. :nosebleed:

Reddevils
27-04-2011, 09:25 AM
Trận nì Neuer vs Man United mới đúng =.="

MUSVN
27-04-2011, 09:53 AM
http://a7.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/199548_169424856443000_153897981329021_409570_4357 12_n.jpg

http://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/168411_153905334661619_153897981329021_310436_6383 216_n.jpg

http://a4.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/190274_173090082743144_153897981329021_436540_8378 945_n.jpg

http://a6.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/188659_173565909362228_153897981329021_439554_1122 212_n.jpg

http://a2.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/195834_174246129294206_153897981329021_444358_1029 516_n.jpg
http://a8.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/183195_168909239827895_153897981329021_406072_2508 892_n.jpg

http://a8.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/189950_174237072628445_153897981329021_444147_1972 015_n.jpg

http://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/185946_168983349820484_153897981329021_406462_1443 000_n.jpg

http://a5.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/197973_172621462790006_153897981329021_432577_4856 188_n.jpg


http://a2.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/215402_176805232371629_153897981329021_460884_1612 657_n.jpg

http://a4.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/216627_177023039016515_153897981329021_462185_7772 246_n.jpg

http://a7.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/208036_176140799104739_153897981329021_456372_1311 4_n.jpg

http://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/190082_168643573187795_153897981329021_404322_4146 848_n.jpg

http://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/199717_171656596219826_153897981329021_424955_4774 043_n.jpg

http://a5.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/198168_171072566278229_153897981329021_421160_1828 941_n.jpg
http://a6.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/200227_171166579602161_153897981329021_421939_6893 422_n.jpg

http://a7.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/190339_173269802725172_153897981329021_437864_7290 826_n.jpg

http://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/188912_169432069775612_153897981329021_409608_4699 422_n.jpg
http://a2.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/188925_169224779796341_153897981329021_408146_5028 442_n.jpg
http://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/196288_172980129420806_153897981329021_435697_2883 432_n.jpg
http://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/179439_159493037436182_153897981329021_346408_6500 984_n.jpg
http://a8.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/183642_167982803253872_153897981329021_399269_2878 164_n.jpg
http://manutd.com.vn/forum/images/statusicon/wol_error.gifHình ảnh đã được thu nhỏ kích thước. Bấm vào thanh này để xem kích thước thật. Kích thước hiện tại là 720x540.http://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/189654_168687099850109_153897981329021_404720_1893 828_n.jpg
http://a7.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash1/182813_164799750238844_153897981329021_377180_2909 278_n.jpg
http://manutd.com.vn/forum/images/statusicon/wol_error.gifhttp://a2.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/206580_177699262282226_153897981329021_467023_6728 803_n.jpg
http://a7.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/189946_168643663187786_153897981329021_404323_1489 696_n.jpg
http://a7.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/188430_173565749362244_153897981329021_439553_8250 586_n.jpg
http://a4.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/189957_173089672743185_153897981329021_436535_7003 504_n.jpg
http://a5.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/182623_163634470355372_153897981329021_369730_2002 505_n.jpg
http://a5.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/198012_170045713047581_153897981329021_413401_4541 62_n.jpg
http://manutd.com.vn/forum/images/statusicon/wol_error.gifHình ảnh đã được thu nhỏ kích thước. Bấm vào thanh này để xem kích thước thật. Kích thước hiện tại là 720x540.http://a5.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/199177_170200983032054_153897981329021_414638_7815 9_n.jpg
http://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/200472_169639349754884_153897981329021_410950_1465 706_n.jpg
http://a2.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/183299_170045093047643_153897981329021_413395_4014 858_n.jpg

http://a8.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/189496_172721522780000_153897981329021_433444_4463 280_n.jpg
http://a8.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/198975_174588265926659_153897981329021_446604_2850 818_n.jpg
http://a5.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/196640_172721462780006_153897981329021_433443_7839 706_n.jpg
http://a5.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/197252_172860836099402_153897981329021_434671_5114 741_n.jpg
http://a5.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/180922_165042356881250_153897981329021_378715_4458 799_n.jpg
http://a4.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/195985_172832446102241_153897981329021_434505_1007 678_n.jpg
http://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/188989_172831899435629_153897981329021_434501_1896 435_n.jpg
http://manutd.com.vn/forum/images/statusicon/wol_error.gifHình ảnh đã được thu nhỏ kích thước. Bấm vào thanh này để xem kích thước thật. Kích thước hiện tại là 640x480.
http://a2.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash1/179662_159608410757978_153897981329021_346908_7646 299_n.jpg
http://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/197303_172246012827551_153897981329021_429345_3660 701_n.jpg
http://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/190761_170935882958564_153897981329021_419967_5582 499_n.jpg

Chicharito :x , hôm qua đá hay chế , chỉ tội hơi đen :-s , Nhìn nhiều bức giống Wenworth Miller , nhưng gầy hơn ;))

chuduckhai
27-04-2011, 10:54 AM
Khoe khả năng tiếng Anh ở đây à ku c:smile: *** Hidden Content ***
Anw, cần phải bàn cãi về vấn đề này nhiều thế không nhỉ? Quan trọng là MU đã thắng và trận này thì anti-fan im bặt. :nosebleed:

tớ tưởng knock-out là loại trực tiếp đội thắng được đi tiếp đội thua bị loại c:confuse: còn trận chung kết thì chẳng ai bị loại cả c:confuse:
tớ có bảo MU toàn thua đâu ý tớ chỉ là ko thắng :))
not anti Mu nhac:surrender:

MUSVN
27-04-2011, 11:10 AM
K.O là loại trực tiếp , giống Boxing ấy,đánh có 1 trận chứ có lượt đi lượt về mô :-s, có K.O mà. Nếu k K.O thì tính điểm

thomit.com
27-04-2011, 02:45 PM
Báo chí và dư luận đã đánh giá quá cao và không đúng về Schalke (có lẽ một phần do việc họ loại được Inter ở tứ kết).Thực sự, đội bóng nước Đức chưa đủ tầm và không cùng đẳng cấp với MU . Hôm qua Schalke được có mỗi thủ môn Neuer lầ xuất sắc . Còn lại hoàn toàn mờ nhạt , Chúa Nhẫn tự tin tuyên bố sút thủng lưới MU mà hôm qua có thấy thể hiện được gì đâu . Phong độ chỉ là nhất thời , đẳng cấp mới là mãi mãi :))
Nạn nhân tiếp theo sẽ là Arsenal vào cuối tuần này :))

kẻ xấu
27-04-2011, 03:04 PM
Nói gì bây h nhỉ ? Thôi thì nói về Chicharito đi. Một trận đấu không khởi sắc. Có lẽ nó là mẫu tiền đạo dứt điểm thôi ... Nghĩa là có người đặt bóng vào chân rồi mới dứt điểm chứ khả năng xoay sở hơi yếu không đa năng nhưng một số tiền đạo khác.

Về Giggs, Một trận đấu tuyệt vời vì anh ta có một bàn thẳng bỏ túi. Nhưng đúng là cái chân phải và chân trái là một trời một vực. Có một bài ăn trông thấy nhưng cái chân phải đã sút tít ra ngoài ... May mà chân trái vẫn gỡ gạc được cho cái chân thiếu ốc kia.

Về Roney, Chẳng có gì để nói ... Y đúng là con át chủ bài. Dứt điểm tốt, kiến tạo tốt ... quả chuyền cho Giggs ghi bàn quá thông minh.

Bốn hậu vệ và 6 tiền vệ là đội hình mình chẳng thích tí nào. Để bảo vệ chiến thắng và giữ sức cho cầu thủ thì làm như thế cũng nên. Đáng tiếc là Nani vào sân chẳng diễn được cái gì =))...

Còn Raul thì mất hút giữa rừng hậu vệ của ManU, hình như mình thấy Raul trong mấy pha bị đốn ngã thôi.

Neuer mà bị ManU ghi nhiều bàn quá là nó ko về MANU đâu =))

vitaminb12
27-04-2011, 03:10 PM
tớ tưởng knock-out là loại trực tiếp đội thắng được đi tiếp đội thua bị loại c:confuse: còn trận chung kết thì chẳng ai bị loại cả c:confuse:
tớ có bảo MU toàn thua đâu ý tớ chỉ là ko thắng :))
not anti Mu nhac:surrender:

Ko loại thì 2 thằng cùng vô địch à c:oh:
Thế mục đích cuối cùng của giải đấu là chọn ra thằng vô địch hay chọn ra hai thằng vào chung kết c:sad:
Hay là trận ck cũng tính điểm c:beat_brick:

chuduckhai
27-04-2011, 05:20 PM
Ko loại thì 2 thằng cùng vô địch à c:oh:
Thế mục đích cuối cùng của giải đấu là chọn ra thằng vô địch hay chọn ra hai thằng vào chung kết c:sad:
Hay là trận ck cũng tính điểm c:beat_brick:

theo tớ hiểu là 1 thằng vô địch và 1 thằng á quân c:baffle: và 2 thằng đều dừng lại ở đó chứ ko thằng nào phải về hay phải đi tiếp cả :-?

vitaminb12
27-04-2011, 06:53 PM
theo tớ hiểu là 1 thằng vô địch và 1 thằng á quân c:baffle: và 2 thằng đều dừng lại ở đó chứ ko thằng nào phải về hay phải đi tiếp cả :-?

Vấn đề của cậu là không thể phân biệt giữa thể thức "vòng tròn một lượt (hoặc nhiều lượt) tính điểm", và thể thức "đấu loại trực tiếp".c:beat_shot:
CL khác PL chỗ nào?c:what:
Như WC, 2 thằng thua ở BK vẫn còn một trận tranh 3-4, vậy hiểu theo cái nghĩa cậu nói - 2 thằng đó có dừng lại ko? c:baffle:
Cái đích của một giải đấu là chức vô địch, từ thằng á quân cho tới thằng bị loại đầu tiên đều ko đạt được tới cái đích này thì có thể gọi là "bị loại" ko?c:tire:
Dừng ở đây được rồi đấy c:what: Rõ dở hơi c:burn_joss_stick:

kẻ xấu
27-04-2011, 09:56 PM
Còn mình thì nghĩ Kiên hiểu ý của Khải nhưng cố tình bắt bẻ và đánh giá sai. Để làm gì thì mình chẳng hiểu mục đích.
Rõ ràng, người có cách nhìn và khả năng phân tích kém hơn như mình nhưng vẫn hiểu, chẳng có cơ gì mà Kiên lại ko hiểu cả =)).

ManU dù đặt một chân vào trận chung, nhưng dù cố gắng thế nào đi nữa thì cũng chỉ là đội á quân thôi.

vitaminb12
27-04-2011, 10:20 PM
Còn mình thì nghĩ Kiên hiểu ý của Khải nhưng cố tình bắt bẻ và đánh giá sai. Để làm gì thì mình chẳng hiểu mục đích.
Rõ ràng, người có cách nhìn và khả năng phân tích kém hơn như mình nhưng vẫn hiểu, chẳng có cơ gì mà Kiên lại ko hiểu cả
"Hiểu ý", ko có nghĩa cái "ý" đó là đúng và phải thừa nhận c:smile:
Mà sao lại phải có "mục đích" gì nhỉ c:oh:
http://farm4.static.flickr.com/3246/3056871500_14f7fdff18.jpg

chuduckhai
27-04-2011, 10:36 PM
ai cũng có cái lý của họ chắc các nhà báo đã quên trận chung kết C1 năm 99 nên mới quên ko đưa vào đây http://dantri.com.vn/c26/s405-476178/mu-va-cai-dop-thua-nguoi-duc-o-vong-knockout.htm
bài này còn được khoảng hơn chúc trang web khác nhau copy về đăng tải
--> lỗi của các nhà báo ^:)^ hay nhà báo là anti fan của Mu c:amazed:

vitaminb12
27-04-2011, 10:53 PM
ai cũng có cái lý của họ chắc các nhà báo đã quên trận chung kết C1 năm 99 nên mới quên ko đưa vào đây http://dantri.com.vn/c26/s405-476178/mu-va-cai-dop-thua-nguoi-duc-o-vong-knockout.htm
bài này còn được khoảng hơn chúc trang web khác nhau copy về đăng tải
--> lỗi của các nhà báo ^:)^ hay nhà báo là anti fan của Mu c:amazed:

Người ta đang thống kê các trận thua thì đưa trận thắng vào làm gì c:feel_good:
Có dòng nào trong bài viết kia nói "trận CK ko phải là một trận K-O ko"? c:sweet_kiss:
anw, đừng lôi damtri ra làm bia chứ c:smile:
p.s.
Đọc kĩ lại thì ...

Ngoài trận chung kết với Bayern Munich năm 1999, những lần đối đầu khác của MU với một đại diện đến từ nước Đức ở đấu trường Champions League đều thất bại.
...đủ để hiểu ý của bài này rồi chứ?

Reddevils
28-04-2011, 07:07 PM
=.=" các bác về vấn đề chính đi ạ . Bàn về Man United và Barca nào #Devil

quyetnb
28-04-2011, 07:13 PM
Hận rô ma hân đâu cho hết

Chờ đến ngày rửa hận wembley

Reddevils
28-04-2011, 07:41 PM
Suỵt , mình vẫn k thích nói trước , nói trước bước k qua =.=" . sr cho comment ở trên
Cứ từ từ =.="