PDA

View Full Version : Hot hoT~>Kí từ đẹp cho Blog và List YahooReddevils
11-02-2009, 09:53 PM
(\ /)
( . .)
C(')(')
...................(\_(\
...................(=' :')
...................(,('')('')


............................
......oooO..................
....(......)...Oooo........
.....).../. ...(.....).........
.....(_/.......).../..........
................(_/............
....................
.......
.....oooO...................
....(......)...Oooo.........
.....).../. ...(.....)..........
.....(_/.......).../...........
............... (_/............
................................

____♥♥♥_____♥♥♥_____
__♥_____♥_♥_____♥___
__♥______♥______♥___
___♥____Kima___♥____
_____♥_______♥______
_______♥___♥________
_________♥__________
_______♥___♥________
_____♥_______♥______
___♥____hashi___♥____
__♥______♥______♥___
__♥_____♥_♥_____♥___
____♥♥♥_____♥♥♥_____


_____¶¶¶¶___¶¶¶¶¶¶¶¶________
___¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶________
__¶¶¶¶¶¶¶¶___¶¶¶¶¶¶¶¶¶_______
__¶¶¶¶¶¶¶¶___¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶__
___¶¶¶¶¶¶______¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶_
_________¶¶¶¶¶______¶¶¶¶¶¶¶¶¶
____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___¶¶¶¶¶¶¶¶¶
__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___¶¶¶¶¶¶¶
_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___¶¶¶¶¶¶ __
__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__________
___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶ ¶
_____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶
_______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶_
__________¶¶¶¶¶¶______¶¶¶¶¶__


______¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤_
_____¤¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¤
___¤¶¶¶¶¶¶¶¶¤¤¤¤¤¶¶¶¶¶¶¶¶¤_
__¤¶¶¶¶¶¶¶¤¤¤¤¤¤¤¤¤¶¶¶¶¶¶¶ ¤_
_¤¶¶¶¶¤¶¶¶¶¶¤¤¤¤¤¶¶¶¶¶¤¶¶ ¤_
_¤¶¶¶¶¶¤¶¶¶¶¶¤¤¤¶¶¶¶¶¤¶¶¶ ¤_
_¤¶__¤¶¶¶¶¶¶¶¶¤¶¶¶¶¶¶¶¶¤__¶
_¤¶_____¤¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¤_____¶¤_
_¤¶_______¤¶¶¶¶¶¶¶¤_______¶¤_
__¤¶__________¶¶_________¶¤_
___¤¶¶________¶¶________¶¶¤_
____¤¶¶¶¶¶¶¤______¤¶¶¶¶¶¶¤_
_¤¶¶¤¤¶¶¶¤___¶¶¶___¤¶¶¶¶¤¤¶¶
___¤¶¶¶¶__¶¶¶*¶*¶¶¶__¶¶¶¶¤
__________¤¶¶¶¶¶¶¶¤_
___________¤¶¶¤¶¶¤_
___________¤¶¶¤¶¶¤_
___________¤¶¶¤¶¶¤_
___________¤¶¶¤¶¶¤_
___________¤¶¶¶¶¶¤_
___________¤¶¶¶¶¶¤_

______________$$$$$$$$$$$$$$$$$$
___________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
________$$$$___$$$$$$$$$$$$$$$$____$$
______$$$$______$$$$$$$$$$$$$$______$$$$
____$$$$$________$$$$$$$$$$$$_________$$$$$
___$$$$$__________$$$$$$$$$$$_________$$$$$$
__$$$$$_____*______$$$$$$$$$_____*______$$$$$
_$$$$$$____________$$$$$$$$_____________$$$$$
_$$$$$$___________$$$$$$$$$_____________$$$$
_$$$$$$$_________$$$_$$$_$$$___________$$$$$$
_$$$$$$$$______$$$$___$___$$$$______$$$$$$$$
_$$$$$$$$$$$$$$$$$___$$$___$$$$$$$$$$$$$$$$$
_$$$_$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$_$$$
_$$$__$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$__$$$
__$$$__$’$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$__o$$$
__’$$o__$$__$$’$$$$$$$$$$$$$$’$$__$$_____o$$
____$$o$____$$__’$$’$$’$$’__$$______$___o$ $
_____$$$o$__$____$$___$$___$$_____$$__o$
______’$$$$O$____$$____$$___$$ ____o$$$
_______’$$$O$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$O$$
_________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
___________$$$$O$$$$$$$$$’$$$$$$$’$


S$$$$$________________________ _______$$$$$
__$$$$$$$$*_____________________,,$$$$$$$$*
___$$$$$$$$$$,,_______________,,$$$$$$$$$$*
____$$$$$$$$$$$$___ ._____.___$$$$$$$$$$$$
____$$$$$$$$$$$$$,_'.____.'_,,$$$$$$$$$$$$$
____$$$$$$$$$$$$$$,, '.__,'_$$$$$$$$$$$$$$$
____$$$$$$$$$$$$$$$$.@:.$$$$$$$$$$$$$$$$
______***$$$$$$$$$$$@@$$$$$$$$$$$****
__________,,,__*$$$$$$@.$$$$$$,,,,,,
_____,,$$$$$$$$$$$$$* @ *$$$$$$$$$$$$,,,
____*$$$$$$$$$$$$$*_@@_*$$$$$$$$$$$$$
___,,*$$$$$$$$$$$$$__.@.__*$$$$$$$$$$$$$,,
_,,*___*$$$$$$$$$$$___*___*$$$$$$$$$$*__ *',,
*____,,*$$$$$$$$$$_________$$$$$$$$$$*,,____*
______,;$*$,$$**'____________**'$$***,,
____,;'*___'_.*__________________*___ '*,,
,,,,.;*____________---____________ _ ____ '**,,,,

*.°
º
...°
....O
.......°o O ° O
.................°
.............. °
............. O
.............o....o°o
.................O....°
............o°°O.....o
...........O..........O
............° o o o O
......................★
...................★
...............★
...........★
........★
....★
.★
*♥´¨)
¸.-´¸.-♥´¨) ¸.-♥¨)
(¸.-´ (¸.-` ♥♥´¨) ♥.-´¯`-.-

____________________¶¶____¶¶____¶¶
_____________________¶¶____¶¶____¶¶
______________¶¶______¶¶____¶¶____¶¶
______________¶¶¶¶_____¶¶____¶¶____¶¶
__________¶¶______¶¶_________________¶¶
___________¶¶¶¶________________________¶¶
_____________¶¶¶____________________¶¶
______________¶¶_____¶¶________¶¶____¶¶
_______________¶¶___________________¶¶
_______________¶¶___________________¶¶
__¶¶___¶¶______¶¶____________________¶¶
___¶¶__¶¶______¶¶____¶¶______¶¶_____¶¶
____¶¶_¶¶_______¶¶______¶¶¶¶¶_____¶¶
___¶¶¶¶¶¶¶_______¶¶______________¶¶
__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ¶¶__¶¶
____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___________¶¶___________ ¶¶
____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____ ________¶¶
_______________________¶¶_____________¶¶
_______________________¶¶______________¶¶


____00000
___0000000__00
__00000000_0000
__00000000_0000_00
___000000___00_0000
_______________0000_00
__0000000000000_00_0000
_000000000000000___0000
_00000000000000000__00_00
_0000000000000000000__0000
_0000000000000000000__0000
__0000000000000000000__00
___0000000000000000000
____000000000000000000
____000000000000000000
____000000000000000000
____00000000000000000
____0000000000000000
___0000000000000000
__0000000000000000
_0000000000000000
0000000000000000
000000000000000
00000000000000
_000000000000
__0000000000
___00000000

´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ ´¶¶¶¶¶¶¶¶
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶ ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶¶¶
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶ ¶¶´´´´´´´’’¶¶¶¶¶¶¶¶¶
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶´ ´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶
´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶
´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶´´´´´ ´´´´´¶¶¶¶¶¶
´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶´´´´´´ ´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´ ¶¶¶´´ ´´´´´´´´´¶¶¶
´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶´´´´´´´ ¶¶¶´´´´´¶¶¶ ´´´¶¶¶
´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶´´´´´´´ ¶¶¶¶´´´ ¶¶¶ ´´´´¶¶¶
´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´ ´¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ´´´´¶¶¶
´´´´´´´´´¶¶¶¶´´¶¶¶¶´´´´´´ ´´´¶¶¶¶¶¶´´´´´¶¶¶
´´´´´´´´¶¶¶¶´´´´¶¶¶¶´´´´´ ´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶
´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´¶¶¶¶´´´´ ´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶
´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶´ ´´´´´´´´´¶¶¶¶¶
´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶

¶´¶¶¶¶¶¶¶¶¶__________¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ´¶
¶´¶¶¶¶¶¶________________¶¶¶¶¶¶´¶
¶´¶¶¶¶____________________¶¶¶¶´¶
¶´¶¶¶______¶¶______________¶¶¶´¶
¶´¶¶______¶¶¶¶______________¶¶´¶
¶´¶¶______¶¶¶¶____¶¶¶¶______¶¶´¶
¶´¶¶_______¶¶_______________¶¶´¶
¶´¶¶________________________¶¶´¶
¶´¶¶_____¶¶__________¶¶_____¶¶´¶
¶´¶¶¶_____¶¶________¶¶_____¶¶¶´¶
¶´¶¶¶¶______¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____¶¶¶¶
¶´¶¶¶¶¶¶________________¶¶¶¶¶¶´¶
¶´¶¶¶¶¶¶¶¶¶___________¶¶¶¶¶¶¶¶
¶´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ¶¶¶¶¶

▒▒♥▒▒♥▒▒♥▒▒♥▒▒♥▒
___♂♥♀_______♀♥♂___
_♂♥♀____♂♥♀____♀♥♂__
♂♥♀_____kute_____♀♥♂_
__♂♥♀__________♀♥♂__
_____♂♥♀_____♀♥♂____
_______♂♥♥♥♥♀______
_________♂♥♀________
__________♥_________
▒▒♥▒▒♥▒▒♥▒▒♥▒▒♥▒ ?

kẻ xấu
11-02-2009, 10:00 PM
chẳng có hình nào ra hồn cả ... edit bài viết đi em !!!!

OLSJ13
11-02-2009, 10:51 PM
nhìn thì có thể hình dung ra:-<

nhưng h` ng` ta có quan niệm simple is the best r`;)0

nên 1 blogger thực sự;))

ng` ta chả mấy khi dùng đến nhữg thứ kia nữa^^

mureddevils92
11-02-2009, 10:59 PM
mấy cái lung tung gì thế nhìn muốn hoa cả mắt

Snow
12-02-2009, 12:39 PM
cái này dễ dính thẻ lắm anh ơi . edit đi anh ak . chẳng có một tý ý nghĩa nào cả