Đối thoại giữa #06-Center và atlantic_fly

3 Tin nhắn khách thăm

  1. Chúc mừng anh vượt qua thử thách !
  2. anh nghĩ là Isaac Newton
  3. Đây là câu hỏi thử thách vào hội của anh :
    Ai là người đã đưa ra lí thuyết được coi là nền tảng của cơ học cổ điển .
Đang xem Tin nhắn khách từ 1 đến 3 của 3