thôi nào cả 2 người nhường nhau lấy một câu đi
Có thể tập trung hơn với buổi off sắp tới,cần nhiều ý kiến từ nhiều cái đầu,không đoàn kết thí làm sao thành công ???