em trang a5 chứ
vụ này có nhờ mình và mình đã đưa thông tin đầy đủ