thấy thầy cô nào cũng co pic sao không có pic cho thầy thuận nhỉ ai đã từng học với thầy thì quên sao được