Hôm đó em có đi ne`, đứng chờ mãi mới tổ chức lễ, mất buổi học