Về việc của nick voimonster: Mình đã trừ đi của bạn 1 số lượng lv nhất định. Đây chỉ là mức cảnh cáo nhẹ nhất của mình. Trước kia BQT cũng đã xử phạt 1 lần rồi. Nhưng do lượng lv này lả tồn đọng của những hành vi phạm pháp đó cho nên triệt để giải quyết. Mình còn định ban nick vĩnh viễn và phạt hành chính. Nhưng nghĩ như thế nào lại thôi