Đây là cách làm mà một số site vẫn thường làm để ngăn chặn các địa chỉ IP (vì một lý do nào đó), code rất đơn giản và tính chính xác lại cao. Để dễ dàng thêm / bớt nên code được viết dạng mảng.

<?php

$banned_ip = array (
"127.0.0.1",
"203.0.0.1",
"56.12.50.65"
);

if ( in_array( getenv("REMOTE_ADDR"), $banned_ip ) )
{
die ("Bạn không được phép truy nhập vào trang này !");
}

?>

Trong đó: getenv("REMOTE_ADDR") là để lấy địa chỉ IP của khách, Hàm in_array() sẽ kiểm tra dữ liệu trong mảng $banned_ip, nếu tìm thấy (địa chỉ IP nào khớp với địa chỉ IP của khách) thì sẽ dùng hàm die() để kết thúc và thông báo lỗi.