Mọi công thức Toán đều được đặt trong cặp thẻ:


Các ví dụ cơ bản:
1. Phân số

[tex] \frac{x+2007}{x+2008}[/tex]

Ta sẽ được:


2. Chỉ số trên dưới
[tex]a_i[/tex]


[tex]a^n[/tex]


Kết hợp:
[tex]a^n_i[/tex]Chỉ số trên dưới với nhiều kí tự:
[tex]a^{2007}[/tex][tex]a_{20072008}[/tex][tex]a^{2007}_{2008}[/tex][tex]a_{1}^n+a_2^{n+1}+a_{3}^{n+2}+...+a_{n+1}^{2n}[/tex]
3. Căn, mũ
Căn bậc 2:

[tex]\sqrt{a}[/tex]


[tex]\sqrt{2007}[/tex]Căn bậc n:
[tex]\sqrt[n]{A}[/tex][tex]\sqrt[2007]{a}[/tex]Mũ:

[tex]a^n[/tex]Nhiều kí tự ở phần mũ:
[tex]a^{2007}[/tex]


Kết hợp căn, mũ..v..v:
[tex]\sqrt[2007]{a^{2008}}[/tex]


4. Tổng sigma, tích
Tổng:

[tex]\sum_{i=1}^k a_i^n [/tex]Tích:
[tex]\prod_{i=1}^{n} a_u^k[/tex]5. Kí hiệu hình học
Vuông góc
[tex]\perp [/tex]


Song song
[tex]\parallel [/tex]Kí hiệu góc:

[tex]\hat{ABC} [/tex]


Hệ phương trình:
[TEX]\left{\begin{x-y=2}\\{x+y=4[/TEX]


Dấu ngoặc dưới:
[TEX]\large\underbrace{a+b+\cdots+z}_{26}[/TEX]Dưới đây là mã của một số ký hiệu khác. Đọc qua một loạt trên chắc bạn đã hiểu phần nào cấu trúc của lệnh Tex.

Chú ý:
Các bạn không được gõ chữ vào trong cặp thẻ Tex vì bản LaTex hiện tại của 4r chưa hỗ trợ font tiếng Việt, kể cả Unicode. Tớ đang nghiên cứu cái VnTex để áp dụng cho 4r mình. Với bản VnTex thì sẽ gõ được nhưng tớ chưa triển khai được.