ức chế quá anh ak. một tuần nay để vào đc 4r là quá khó khăn. đề nghị anh sửa ngay >.<