Tiếp bức rapperdq là các mem sau đây !!!!
# 1. huyenlinh_cur_sera_0503
# 2. 0h.babje
# 3. B3_Heart_K
# 4.Jimmy Page
# 5. Nicotin